Hayagriva Stotram Lord Sriman Nigamaanta Bhakthi One....!

About 20 results out of 59 (0.23 seconds)
    

Channel Title : BhaktiOne

Views : 13927

Likes : 97

DisLikes : 4

Published Date : 2017-12-09T08:33:48.000Z

Hayagriva Mantra Dedicated to Lord Sriman Nigamaanta is Found in The Rig Veda. It is Called The Hayagriva Mantra. By MS Subbulakshmi Jr Mrityunjaya Stotram - https://youtu.be/FJMds1Iqo0M శ్రీ వేంకటేశ్వర వజ్ర కవచ స్తోత్రం - https://youtu.be/7lH0ET0h_IM Navagraha Dhyana Stotram - https://youtu.be/hRRug4k5nf8 Dwadasa Jyotirlinga Stotram - https://youtu.be/11Ylk_5WZpk
    

Channel Title : Yagnika peetham

Views : 2966

Likes : 32

DisLikes : 3

Published Date : 2016-06-10T14:59:26.000Z

హయగ్రీవ స్తోత్రం 1వ మంత్రం (యాజ్ఞికపీఠమ్ "ఆన్ లైన్ FACEBOOK వైదిక పాఠశాల") 9848422815 శ్లోకము :- జ్ఞానానందమయం దేవం నిర్మలస్ఫటికాకృతిం | ఆధారం సర్వవిద్యానాం హయగ్రీవ ముపాస్మహే || ప్రతిపదార్థం:- జ్ఞానానందమయం - జ్ఞాన = జ్ఞానము ఆనంద = ఆనందము మాయం = అత్యథికముగ కల్గియున్నట్టియు దేవం = ప్రకాశించుచున్నట్టియు నిర్మలస్ఫటికాకృతిం - నిర్మల = స్వఛమైన స్ఫటిక = స్ఫటికవంటి ఆకృతిం = ఆకారం కలిగినట్టి సర్వవిద్యానాం - సర్వ = సమస్తమైన విద్యానాం = విద్యలకును ఆధారం = ఆధారమైనట్టి హయగ్రీవం - హయ = గుర్రముయొక్క గ్రీవం = మెడవంటి మెడకల పరమాత్మను ఉపాస్మహే = ధ్యానించుచున్నాము తాత్పర్యము: - లోపల వెలుపల తాను ప్రకాశించుచు ఇతరులను ప్రకాశింప చేయునట్టి విస్తీర్ణమైన జ్ఞానసంపత్తి కలవాడు హయగ్రీవస్వామి. ఈ జ్ఞానము అందరికోరికలూ తీర్చేదికనుక అందరికి అనుకూలంగానే ఉంటుంది. ఏది మనకు అనుకూలమో అదే ఆనందముగ భాసిస్తూఉంటుంది, జ్ఞానము, ఆనందము అనే రెండునూ రూపుదాల్చి ఉన్నవాడు ఈ హయగ్రీవమూర్తి. కనుకనే, చంద్ర సూర్యాది తేజస్సులకంటే మించిన తేజస్సుతో ప్రకాశిస్తూ ఉంటాడట ! అందుకే, ఏ మచ్చాలేని స్వచ్చమైన స్ఫటికమణి వంటి ఆకారంకలిగి ఉన్నవాడు, వివిధములైన విద్యలన్నింటికిని పుట్టినిల్లై విరాజిల్లుచున్నట్టి హయగ్రీవస్వామిని ఉపాసించెదము. ఓం శ్రీలక్ష్మీ హయగ్రీవాయ నమః వైదిక విద్యను పంచుదాం - వైదిక విద్యను పెంచుదాం.
    

Channel Title : devi rao

Views : 4494

Likes : 30

DisLikes : 5

Published Date : 2017-06-16T05:39:30.000Z

జ్ఞానానన్దమయం దేవం నిర్మలస్ఫటికాకృతిం ఆధారం సర్వవిద్యానాం హయగ్రీవముపాస్మహే ||1|| స్వతస్సిద్ధం శుద్ధస్ఫటికమణిభూ భృత్ప్రతిభటం సుధాసధ్రీచీభిర్ద్యుతిభిరవదాతత్రిభువనం అనంతైస్త్రయ్యంతైరనువిహిత హేషాహలహలం హతాశేషావద్యం హయవదనమీడేమహిమహః ||2|| సమాహారస్సామ్నాం ప్రతిపదమృచాం ధామ యజుషాం లయః ప్రత్యూహానాం లహరివితతిర్బోధజలధేః కథాదర్పక్షుభ్యత్కథకకులకోలాహలభవం హరత్వంతర్ధ్వాన్తం హయవదనహేషాహలహలః ||౩|| ప్రాచీ సన్ధ్యా కాచిదన్తర్నిశాయాః ప్రజ్ఞాదృష్టే రఞ్జనశ్రీరపూర్వా వక్త్రీ వేదాన్ భాతు మే వాజివక్త్రా వాగీశాఖ్యా వాసుదేవస్య మూర్తిః ||4|| విశుద్ధవిజ్ఞానఘనస్వరూపం విజ్ఞానవిశ్రాణనబద్ధదీక్షం దయానిధిం దేహభృతాం శరణ్యం దేవం హయగ్రీవమహం ప్రపద్యే ||5|| అపౌరుషేయైరపి వాక్ప్రపంచైః అద్యాపి తే భూతిమదృష్టపారాం స్తువన్నహం ముగ్ధ ఇతి త్వయైవ కారుణ్యతో నాథ కటాక్షణీయః ||6|| దాక్షిణ్యరమ్యా గిరిశస్య మూర్తిః- దేవీ సరోజాసనధర్మపత్నీ వ్యాసాదయోఽపి వ్యపదేశ్యవాచః స్ఫురన్తి సర్వే తవ శక్తిలేశైః ||7|| మన్దోఽభవిష్యన్నియతం విరించః వాచాం నిధేర్వాంఛితభాగధేయః దైత్యాపనీతాన్ దయయైన భూయోఽపి అధ్యాపయిష్యో నిగమాన్నచేత్త్వమ్ ||8|| వితర్కడోలాం వ్యవధూయ సత్త్వే బృహస్పతిం వర్తయసే యతస్త్వం తేనైవ దేవ త్రిదేశేశ్వరాణా అస్పృష్టడోలాయితమాధిరాజ్యమ్ ||9|| అగ్నౌ సమిద్ధార్చిషి సప్తతన్తోః ఆతస్థివాన్మంత్రమయం శరీరం అఖండసారైర్హవిషాం ప్రదానైః ఆప్యాయనం వ్యోమసదాం విధత్సే ||10|| యన్మూల మీదృక్ప్రతిభాతత్త్వం యా మూలమామ్నాయమహాద్రుమాణాం తత్త్వేన జానంతి విశుద్ధసత్త్వాః త్వామక్షరామక్షరమాతృకాం త్వాం ||11|| అవ్యాకృతాద్వ్యాకృతవానసి త్వం నామాని రూపాణి చ యాని పూర్వం శంసన్తి తేషాం చరమాం ప్రతిష్ఠాం వాగీశ్వర త్వాం త్వదుపజ్ఞవాచః ||12|| ముగ్ధేన్దునిష్యన్దవిలోభనీయాం మూర్తిం తవానన్దసుధాప్రసూతిం విపశ్చితశ్చేతసి భావయన్తే వేలాముదారామివ దుగ్ధ సిన్ధోః ||13|| మనోగతం పశ్యతి యస్సదా త్వాం మనీషిణాం మానసరాజహంసం స్వయంపురోభావవివాదభాజః కింకుర్వతే తస్య గిరో యథార్హమ్ ||14|| అపి క్షణార్ధం కలయన్తి యే త్వాం ఆప్లావయన్తం విశదైర్మయూఖైః వాచాం ప్రవాహైరనివారితైస్తే మందాకినీం మన్దయితుం క్షమన్తే ||15|| స్వామిన్భవద్ద్యానసుధాభిషేకాత్ వహన్తి ధన్యాః పులకానుబన్దం అలక్షితే క్వాపి నిరూఢ మూలం అంగ్వేష్వి వానన్దథుమఙ్కురన్తమ్ ||16|| స్వామిన్ప్రతీచా హృదయేన ధన్యాః త్వద్ధ్యానచంద్రోదయవర్ధమానం అమాన్తమానందపయోధిమన్తః పయోభి రక్ష్ణాం పరివాహయన్తి ||17|| స్వైరానుభావాస్ త్వదధీనభావాః సమృద్ధవీర్యాస్త్వదనుగ్రహేణ విపశ్చితోనాథ తరన్తి మాయాం వైహారికీం మోహనపిఞ్ఛికాం తే ||18|| ప్రాఙ్నిర్మితానాం తపసాం విపాకాః ప్రత్యగ్రనిశ్శ్రేయససంపదో మే సమేధిషీరం స్తవ పాదపద్మే సఙ్కల్పచిన్తామణయః ప్రణామాః ||19|| విలుప్తమూర్ధన్యలిపిక్రమాణా సురేన్ద్రచూడాపదలాలితానాం త్వదంఘ్రి రాజీవరజఃకణానాం భూయాన్ప్రసాదో మయి నాథ భూయాత్ ||20|| పరిస్ఫురన్నూపురచిత్రభాను – ప్రకాశనిర్ధూతతమోనుషంగా పదద్వయీం తే పరిచిన్మహేఽన్తః ప్రబోధరాజీవవిభాతసన్ధ్యామ్ ||21|| త్వత్కిఙ్కరాలంకరణోచితానాం త్వయైవ కల్పాన్తరపాలితానాం మంజుప్రణాదం మణినూపురం తే మంజూషికాం వేదగిరాం ప్రతీమః ||22|| సంచిన్తయామి ప్రతిభాదశాస్థాన్ సన్ధుక్షయన్తం సమయప్రదీపాన్ విజ్ఞానకల్పద్రుమపల్లవాభం వ్యాఖ్యానముద్రామధురం కరం తే ||23|| చిత్తే కరోమి స్ఫురితాక్షమాలం సవ్యేతరం నాథ కరం త్వదీయం జ్ఞానామృతోదంచనలంపటానాం లీలాఘటీయన్త్రమివాఽఽశ్రితానామ్ ||24|| ప్రబోధసిన్ధోరరుణైః ప్రకాశైః ప్రవాళసఙ్ఘాతమివోద్వహన్తం విభావయే దేవ స పుస్తకం తే వామం కరం దక్షిణమాశ్రితానామ్ ||25|| తమాం సిభిత్త్వావిశదైర్మయూఖైః సమ్ప్రీణయన్తం విదుషశ్చకోరాన్ నిశామయే త్వాం నవపుణ్డరీకే శరద్ఘనేచన్ద్రమివ స్ఫురన్తమ్ ||26|| దిశన్తు మే దేవ సదా త్వదీయాః దయాతరంగానుచరాః కటాక్షాః శ్రోత్రేషు పుంసామమృతంక్షరన్తీం సరస్వతీం సంశ్రితకామధేనుమ్ ||27|| విశేషవిత్పారిషదేషు నాథ విదగ్ధగోష్ఠీ సమరాంగణేషు జిగీషతో మే కవితార్కికేంద్రాన్ జిహ్వాగ్రసింహాసనమభ్యుపేయాః ||28|| త్వాం చిన్తయన్ త్వన్మయతాం ప్రపన్నః త్వాముద్గృణన్ శబ్దమయేన ధామ్నా స్వామిన్సమాజేషు సమేధిషీయ స్వచ్ఛన్దవాదాహవబద్ధశూరః ||29|| నానావిధానామగతిః కలానాం న చాపి తీర్థేషు కృతావతారః ధ్రువం తవాఽనాధ పరిగ్రహాయాః నవ నవం పాత్రమహం దయాయాః ||30|| అకమ్పనీయాన్యపనీతిభేదైః అలంకృషీరన్ హృదయం మదీయమ్ శంకా కళంకా పగమోజ్జ్వలాని తత్త్వాని సమ్యంచి తవ ప్రసాదాత్ ||31|| వ్యాఖ్యాముద్రాం కరసరసిజైః పుస్తకం శంఖచక్రే భిభ్రద్భిన్న స్ఫటికరుచిరే పుణ్డరీకే నిషణ్ణః | అమ్లానశ్రీరమృతవిశదైరంశుభిః ప్లావయన్మాం ఆవిర్భూయాదనఘమహిమామానసే వాగధీశః ||32|| వాగర్థసిద్ధిహేతోఃపఠత హయగ్రీవసంస్తుతిం భక్త్యా కవితార్కికకేసరిణా వేఙ్కటనాథేన విరచితామేతామ్ ||౩౩||
    

Channel Title : 6Telugu

Views : 3415

Likes : 76

DisLikes : 4

Published Date : 2018-07-13T14:11:35.000Z

చదువు రావటానికి మంత్రము ,తంత్రం
    

Channel Title : Sahasra's World

Views : 813

Likes : 17

DisLikes : 0

Published Date : 2018-05-28T05:00:35.000Z

Hayagreeva Stotram by Sahasra
    

Channel Title : BHAKTHI KERATALU

Views : 1205

Likes : 15

DisLikes : 2

Published Date : 2017-05-31T05:20:59.000Z

హయగ్రీవ కవచం, HAYAGREEVA KAVACHAM । పార్వత్యువాచ । దేవదేవ మహాదేవ కరుణాకర శంకర । త్వయా ప్రసాద శీలేన కథితాని రమాపతేః ॥1 బహూనామవ తారాణాం బహూని కవచాని చ । ఇదానీం శ్రోతుమిచ్ఛామి హయాస్య కవచం విభో ॥2 । శంకర ఉవాచ । దేవి ప్రియం వదే తుభ్యం రహస్యమపి మత్ ప్రియే । కలశాం బుధి పీయూషం హయాస్య కవచం వదే ॥3 మహాకల్పాంత యామిన్యాం సంచరంస్తు హరి స్వయం । లీలయా హయవక్త్రాఖ్యా రూపమాస్థాయ యో హరత్ ॥4 పుత్ర వాత్సల్యతో మహ్యం విరించి రుప దిష్టవాన్ । హయాస్య కవచస్యాస్య ఋషిర్ బ్రహ్మా ప్రకీర్తితః ॥5
    

Channel Title : Mantra

Views : 6353

Likes : 65

DisLikes : 4

Published Date : 2017-06-24T15:27:54.000Z

hayagriva mantra | హయగ్రీవ మంత్రం సకల జయం "మంత్రం" ఒక పవిత్ర ఉచ్చారణ, ఒక పవిత్రమైన ధ్వని, సంస్కృతంలో మాటలు మానసిక మరియు ఆధ్యాత్మిక శక్తులు ఉన్నాయని సాధకులు అభిప్రాయపడ్డారు ఒక అక్షరం, పదం లేదా శబ్దములు, లేదా సమూహం ఒక మంత్రం. A "Mantra" is a sacred utterance, a numinous sound, a syllable, word or phonemes, or group of words in Sanskrit believed by practitioners to have psychological and spiritual powers. A mantra may or may not have syntactic structure or literal meaning. This Channel Only for mantras and Tantras The First Channel in Telugu on complete Mantras Mantra is a Human Extra,Ultimate Power Hinduism Ultimate power is included in akshara's. hide secrets in mantras will opened here for better society. my intention is only say to you, hidden secrets in Hinduism. don't use for anti society activity ఈ మంత్రాలు వివిధ ప్రాచీనగ్రంధాలనుండి సేకరించి ఇస్తున్నాము. వీటిపై పూర్తీ అధ్యయనం తరువాతే మీరు ప్రయతించండి. వీటికి సమయం సందర్భం చాల అవసరం
    

Channel Title : Vizag tv

Views : 813

Likes : 13

DisLikes : 2

Published Date : 2018-05-22T05:00:03.000Z

#vizagtv #hayagreevaswamy ##vishnuavatar #haygrivagod #horseheadgod secret of hayagriva god horse avatar | history of vishnu avatar hayagreeva | god of intelligence secret about hayagriva, hayagriva, horse avatar, god, hayagriva puja benefits, most secret hayagriva mantra, hayagriva stotram Vijaya Mavuru channel is the all in one place You tube channel to share many interesting things about Mysteries, miracles, tourism, temples, wonders,mythology,films,general knowledge and entertainment in Telugu. Click here to Watch: world’s only srikurmam temple https://www.youtube.com/watch?v=uM3FZUFOlw0 amazing dances in varanasi https://www.youtube.com/watch?v=hxm5QhXarbI secrets and history about tattoo https://www.youtube.com/watch?v=0hUH5N9jJIM For more interesting videos : Subscribe : https://www.youtube.com/channel/UCg047Rn6uwSE3-WyGO1kJfA please follow me https://plus.google.com/u/0/+VijayaMa... https://www.facebook.com/mavuru.raathalu https://twitter.com/vijayamavuru1 http://vijayamavuru.blogspot.in/ Mail me @ vijayamavuru@gmail.com
    

Channel Title : Amutham Music

Views : 1640

Likes : 17

DisLikes : 2

Published Date : 2018-01-25T10:31:50.000Z

Sri.Malola kannan Receits "Lakshmi Hayagreeva Sahasranamam "Sloks , In Sri Hayagreeva. To Download the Sloka (itunes) :https://itunes.apple.com/in/album/sri-hayagreeva/id456527834 Amazon: http://www.amazon.com/Sri-Hayagreeva-Malola-Kannan/dp/B005H5I5ZK/ref=sr_1_2?s=dmusic&ie=UTF8&qid=1433589779&sr=1-2&keywords=malola+kannan&refinements=p_n_feature_browse-bin%3A625150011 Google Play Store:https://play.google.com/store/music/album/Malola_Kannan_Sri_Hayagreeva?id=B2imjmmnfvvqaccsum75wl3e5gq&hl=en For More Videos: https://www.youtube.com/c/AmuthamMusic https://www.youtube.com/channel/UCoNxAmtUT8egLRH7ahMoFaw https://www.youtube.com/user/AmuthamMusicVideos Follow us on:https://www.facebook.com/amuthammusic Our Website:http://www.amuthammusic.com
    

Channel Title : Narayana Darsi

Views : 968

Likes : 8

DisLikes : 0

Published Date : 2017-12-16T04:23:40.000Z

Sri hayagreeva stotram
    

Channel Title : Rose Telugu Movies

Views : 3235

Likes : 30

DisLikes : 2

Published Date : 2018-08-26T08:30:00.000Z

Subscribe For More Telugu Movies: http://goo.gl/V65dIk Subscribe For More Telugu Video Songs: https://goo.gl/69Sf19 Subscribe For More Tamil Movies: http://goo.gl/JpllP2 Subscribe For More Latest Movie Trailers: http://goo.gl/9vtXj4 Subscribe For More Telugu Poems : https://goo.gl/MIA0A0 Like us on Facebook: https://www.facebook.com/rosetelugumovie1 Like us on Facebook: https://www.facebook.com/rosetelugumovie మరిన్ని తెలుగు సినిమాల కొరకు : http://goo.gl/V65dIk మరిన్ని తెలుగు సినిమా పాటల కొరకు : https://goo.gl/69Sf19 మరిన్ని తమిళ్ సినిమాల కొరకు : http://goo.gl/JpllP2 మరిన్ని తెలుగు పద్యాల కొరకు : https://goo.gl/MIA0A0 మరిన్ని సరికొత్త తెలుగు సినిమా ట్రైలర్ ల కొరకు : http://goo.gl/9vtXj4 పేస్ బుక్ లో లైక్ చేయండి : https://www.facebook.com/rosetelugumovie
    

Channel Title : Vanam venkata vara prasada rao

Views : 319

Likes : 0

DisLikes : 0

Published Date : 2013-04-29T17:36:17.000Z

రావణబ్రహ్మ ప్రోక్త శివతాండవ స్తోత్రము - ప్రథమ శ్లోకము తాత్పర్య, సంక్షిప్త వ్యాఖ్యాన సహితము
    

Channel Title : Yagnika peetham

Views : 112

Likes : 0

DisLikes : 0

Published Date : 2016-09-23T18:58:27.000Z

హయగ్రీవ స్తోత్రం 32వ శ్లోకం. (యాజ్ఞికపీఠమ్ "ఆన్ లైన్ FACEBOOK వైదిక పాఠశాల) (9848422815, 7396871862) https://www.facebook.com/groups/yagnikapeetham/
    

Channel Title : sumatv

Views : 1186

Likes : 17

DisLikes : 0

Published Date : 2017-09-12T06:37:12.000Z

SRI MAHA VISHNUVU AVATHARAM, HAYAGREEVA SWAMI AVATHARAM
    

Channel Title : Mantra Therapy

Views : 1108

Likes : 10

DisLikes : 0

Published Date : 2018-02-21T12:30:01.000Z

Hayagriva stuti is one of the powerful mantras dedicated to lord Hayagriva, the horse faced avatar of lord Vishnu. listen and chant this mantra to suceed in exams and score highest marks
    

Channel Title : AppaRao Venkata Vinjamuri

Views : 890

Likes : 5

DisLikes : 0

Published Date : 2017-04-24T04:26:45.000Z

కాత్యాయని కల్పవల్లి ఆకాశవాణి భక్తి రంజని గాయం.. రచన .. వింజమూరి శివరామారావు పాడింది బొడ్డుపల్లి (వింజమూరి) సుబ్బలక్ష్మి . సమర్పణ .. వింజమూరి వెంకట అప్పారావు Created with http://tovid.io
    

Channel Title : Hindu Pad

Views : 247

Likes : 5

DisLikes : 1

Published Date : 2018-08-03T03:00:01.000Z

Hayagriva Sampada Stotram | Dhana Dhanya Aishwarya Vriddhi Stotram. Reciting or Listening to Hayagriva Sampada Stotram gives us opportunities to earn enormous wealth and money. This Hayagriva Sampada Stotram is in a loop of 11 Times. https://hindupad.com/legend-of-hayagriva-avatar-or-hayagreeva-incarnation-of-lord-vishnu/ https://hindupad.com/hayagreeva-stotram-prayer-to-lord-hayagriva/ https://hindupad.com/hayagriva-panchami-puja/ https://hindupad.com/hayagriva-jayanti-lord-hayagreeva-jayanthi/ https://hindupad.com/hayagriva-puja-on-mahanavami-during-navratri/ #Hayagriva #HayagrivaAshtottaram Subscribe to #Hindupad Youtube Channel - https://www.youtube.com/user/Hindupad/?sub_confirmation=1 Ashad Maas Ki Mahatmya Katha == https://www.youtube.com/watch?v=TfwJw2Z_Yr0&list=PLAjii2N9SY8KPtUkidajY0G2S-597-33M Purushottam Maas Mahatmya Katha (Adhik Maas Ki Katha) https://www.youtube.com/watch?v=PhtZWxfF584&list=PLAjii2N9SY8LtT2kmfi7tJZ9F2IV4Ici3 Ekadashi Vrat Katha (Stories of Ekadashi Vrat) https://www.youtube.com/watch?v=TpwY6l0WE5Q&list=PLAjii2N9SY8LIdYneCMaSsV5bxdI0HGEe Sankashti Chaturthi Vrat Katha https://www.youtube.com/watch?v=WI9iI0qN4yc&list=PLAjii2N9SY8IrhOz6QUMSNXwIP0iLUAAN Ganesh Chaturthi Pujan Vidhi https://www.youtube.com/watch?v=WI9iI0qN4yc&list=PLAjii2N9SY8IrhOz6QUMSNXwIP0iLUAAN 32 Forms of Ganesha https://www.youtube.com/watch?v=EujsT16VVrI&list=PLAjii2N9SY8J7nja7W7d-EVNyL_riD9Jv Browse the website for more updates - https://hindupad.com/ Subscribe to Youtube Channel of Hindupad for Latest Video Updates - https://www.youtube.com/user/Hindupad/ Like and Follow Facebook Page of Hindupad - https://www.facebook.com/HinduPad/ Follow Twitter Handle of Hindupad - https://twitter.com/hindupad
    

Channel Title : BhaktiOne

Views : 16797

Likes : 109

DisLikes : 8

Published Date : 2017-10-11T09:54:16.000Z

Saraswati Stotram with Lyrics (సరస్వతి ద్వాదశ నమస్తోత్రం). By MS Subbulakshmi Jr. Telugu Devotional Song, Lord Saraswati "Saraswati Stotram Lyrics" Siri Giri Vasudaa | Telugu Devotional Songs 2017 - https://youtu.be/XwngvF3bHs8 Ganapayya Deva Telugu Devotional Songs 2017 - https://youtu.be/jpc4pbtwaAU Thyagaraja's Pancharatna Kritis - https://youtu.be/rDkPHo44wLc Bhakti Paatalu - https://youtu.be/uDPIQ_tgdlQ
    

Channel Title : Shanthi Sreeram

Views : 536

Likes : 12

DisLikes : 0

Published Date : 2017-11-27T13:11:05.000Z

Hayagrīva Stotram Introduction Soon after the creation, the demons Madhu and Kaitabha had stolen the Vedas and had wrought havoc on the life of others. During this period the supreme Lord Sriman Narayana incarnated as Lord Hayagreeva to kill these two demons and restore the stolen Vedas to the Creator, Lord Sri Brahma. In 1267 AD a great saint, poet and logician by the name Sri Venkatanatha was born, who was later to be known as Sri Venkatadesika. During his times, he was considered to be “Vishnughantavatar” ( an incarnation of the famous bell of Lord Srinivasa (Tirupati Balaji). One might wonder how an inanimate object such as a bell could be born as an avatar, but the fact is, in Vaikunthaloka everything is animate. The objective of his incarnation was to re-establish ‘Sanathanadharma’. His Guru initiated him into Garuda Mantra at the age of 20. He went to a secluded place at Thiruvaheendrapuram (in Tamil Nadu) and did several lakhs of Japa in 6 months and had the grand vision of Sri Garuda appearing before him and initiated him into Hayagreeva Mantra. He performed the japa of this mantra also at the same spot and had the fortune of the vision of Lord Sriman Narayana in the form of Lakshmi Hayagreeva. Sri Desika went into raptures following this vision and the most popular and powerful hymn known as the “Hayagreeva Stotram” started flowing like nectar in praise of Lord Sri Lakshmi Hayagreeva. The strength of this mantra is to enhance the learning faculty. If well imparted, it will be of immense help to the millions of little children who are burdened with heavy workloads in the schools and a stiff academic competition. The recitation of this mantra is begun with salutations to Sri Venkatanatha to seek his blessings. The sanskrit text which I used to chant is from the site below. http://stotram.co.in/hayagriva-stotram/
    

Channel Title : Hindu Pad

Views : 119

Likes : 6

DisLikes : 0

Published Date : 2018-08-06T09:30:00.000Z

Hayagriva Stotram is one of the most divine stotrams dedicated to Lord Hayagriva Swamy. Daily Recital of Hayagriva Stotram protects us from every kind of troubles, problems and hurdles in all aspects of life. https://hindupad.com/legend-of-hayagriva-avatar-or-hayagreeva-incarnation-of-lord-vishnu/ https://hindupad.com/hayagreeva-stotram-prayer-to-lord-hayagriva/ https://hindupad.com/hayagriva-panchami-puja/ https://hindupad.com/hayagriva-jayanti-lord-hayagreeva-jayanthi/ https://hindupad.com/hayagriva-puja-on-mahanavami-during-navratri/ #Hayagriva #HayagrivaAshtottaram Subscribe to #Hindupad Youtube Channel - https://www.youtube.com/user/Hindupad/?sub_confirmation=1 Ashad Maas Ki Mahatmya Katha == https://www.youtube.com/watch?v=TfwJw2Z_Yr0&list=PLAjii2N9SY8KPtUkidajY0G2S-597-33M Purushottam Maas Mahatmya Katha (Adhik Maas Ki Katha) https://www.youtube.com/watch?v=PhtZWxfF584&list=PLAjii2N9SY8LtT2kmfi7tJZ9F2IV4Ici3 Ekadashi Vrat Katha (Stories of Ekadashi Vrat) https://www.youtube.com/watch?v=TpwY6l0WE5Q&list=PLAjii2N9SY8LIdYneCMaSsV5bxdI0HGEe Sankashti Chaturthi Vrat Katha https://www.youtube.com/watch?v=WI9iI0qN4yc&list=PLAjii2N9SY8IrhOz6QUMSNXwIP0iLUAAN Ganesh Chaturthi Pujan Vidhi https://www.youtube.com/watch?v=WI9iI0qN4yc&list=PLAjii2N9SY8IrhOz6QUMSNXwIP0iLUAAN 32 Forms of Ganesha https://www.youtube.com/watch?v=EujsT16VVrI&list=PLAjii2N9SY8J7nja7W7d-EVNyL_riD9Jv Browse the website for more updates - https://hindupad.com/ Subscribe to Youtube Channel of Hindupad for Latest Video Updates - https://www.youtube.com/user/Hindupad/ Like and Follow Facebook Page of Hindupad - https://www.facebook.com/HinduPad/ Follow Twitter Handle of Hindupad - https://twitter.com/hindupad
    

Channel Title : BHAKTHI KERATALU

Views : 27

Likes : 0

DisLikes : 0

Published Date : 2017-07-07T02:57:40.000Z

గంగా స్తుతి (భగీరథ కృత),GANGA STUTHI । శ్రీ నారద ఉవాచ । శ్రోతుమిచ్ఛామి దేవేశ లక్ష్మీకాంత జగత్పతే । విష్ణోర్విష్ణు పదీ స్తోత్రం పాపఘ్నం పుణ్యకారకం ॥ । శ్రీ నారాయణ ఊవాచ । శ్రృణు నారద వక్ష్యామి పాపఘ్నం పుణ్యకారకం । శివ సంగీత సమ్ముగ్ధ శ్రీ కృష్ణాంగ సముద్భవాం । రాధాంగ ద్రవ సంయుక్తా తాం గంగాం ప్రణమామ్యహం ॥1 యజ్జన్మ సృష్టే రాదౌ చ గోలోకే రాసమండలే । సంనిధానే శంకరస్య తాం గంగాం ప్రణమామ్యహం ॥2 గోపైర్ గోపీ భిరాకీర్ణే శుభే రాధా మహోత్సవే । కార్తికీ పూర్ణిమాయాం చ తాం గంగాం ప్రణమామ్యహం ॥3
    

Channel Title : BHAKTHI KERATALU

Views : 25

Likes : 0

DisLikes : 0

Published Date : 2017-06-01T14:07:20.000Z

హయగ్రీవ స్తుతి, HAYAGREEVA STUTHI లసదాస్య హయగ్రీవ లసదోష్ఠ ద్వయారుణ । లసత్ దంతావళీ శోభ హయగ్రీవ లసత్ స్మిత ॥1 లసత్ ఫాల హయగ్రీవ లసత్ కుంతల మస్తక । లసత్ కర్ణ హయగ్రీవ లసన్నయన పంకజ ॥2 లసత్ వీక్ష హయగ్రీవ లసత్ భ్రూమండల ద్వయ । లసత్ గ్రీవ హయగ్రీవ లసద్ధస్తల సద్భుజ ॥3
    

Channel Title : Aravinda Varanasi

Views : 386

Likes : 1

DisLikes : 0

Published Date : 2012-04-15T08:39:04.000Z

Dhyana nanda mayam devam...... Small Telugu Sloka On Hayagreeva by Tanvi.
    

Channel Title : Hindu Pad

Views : 315

Likes : 2

DisLikes : 0

Published Date : 2018-07-26T07:09:10.000Z

Hayagriva Ashtottaram | Hayagriva Ashtottara Shatanama Stotram. Hayagriva Ashtottaram is a divine Stotram dedicated to Hayagriva Swamy, which details the 108 names of Hayagriva. https://hindupad.com/legend-of-hayagriva-avatar-or-hayagreeva-incarnation-of-lord-vishnu/ https://hindupad.com/hayagreeva-stotram-prayer-to-lord-hayagriva/ https://hindupad.com/hayagriva-panchami-puja/ https://hindupad.com/hayagriva-jayanti-lord-hayagreeva-jayanthi/ https://hindupad.com/hayagriva-puja-on-mahanavami-during-navratri/ #Hayagriva #HayagrivaAshtottaram Subscribe to #Hindupad Youtube Channel - https://www.youtube.com/user/Hindupad/?sub_confirmation=1 Ashad Maas Ki Mahatmya Katha == https://www.youtube.com/watch?v=TfwJw2Z_Yr0&list=PLAjii2N9SY8KPtUkidajY0G2S-597-33M Purushottam Maas Mahatmya Katha (Adhik Maas Ki Katha) https://www.youtube.com/watch?v=PhtZWxfF584&list=PLAjii2N9SY8LtT2kmfi7tJZ9F2IV4Ici3 Ekadashi Vrat Katha (Stories of Ekadashi Vrat) https://www.youtube.com/watch?v=TpwY6l0WE5Q&list=PLAjii2N9SY8LIdYneCMaSsV5bxdI0HGEe Sankashti Chaturthi Vrat Katha https://www.youtube.com/watch?v=WI9iI0qN4yc&list=PLAjii2N9SY8IrhOz6QUMSNXwIP0iLUAAN Ganesh Chaturthi Pujan Vidhi https://www.youtube.com/watch?v=WI9iI0qN4yc&list=PLAjii2N9SY8IrhOz6QUMSNXwIP0iLUAAN 32 Forms of Ganesha https://www.youtube.com/watch?v=EujsT16VVrI&list=PLAjii2N9SY8J7nja7W7d-EVNyL_riD9Jv Browse the website for more updates - https://hindupad.com/ Subscribe to Youtube Channel of Hindupad for Latest Video Updates - https://www.youtube.com/user/Hindupad/ Like and Follow Facebook Page of Hindupad - https://www.facebook.com/HinduPad/ Follow Twitter Handle of Hindupad - https://twitter.com/hindupad
    

Channel Title : Sahasra Easy learn slokas

Views : 3760

Likes : 25

DisLikes : 1

Published Date : 2016-03-04T13:58:07.000Z

Sahasra, easy learning slokas for children has enabled many kids to learn sloka easily. As this is done in home with minimum background, kids will understand the words easily. This video also contains sloka with easy meaning for kids to understand.
    

Channel Title : Sanatan Sanskriti

Views : 1142

Likes : 19

DisLikes : 3

Published Date : 2018-04-26T03:30:00.000Z

Hayagreeva is an incarnation of Lord Vishnu with the head of a horse and a human body of brilliant white colour He is worshipped as "Gnanaswaroopa”, embodiment of all spiritual growth,knowledge and wisdom. Our sages and seers are supposed to have derived their spiritual insights and extraordinary powers by the grace of Lord Hayagreeva. Lalitha sahasranama ,the thousand names of Mother Lalithambika is considered to have been taught by Him to Agasthya rishi. Mahanavami of Navarathri and Sravan-Pournami are considered special days for the worship this deity. Composed by : Vedanta Desika Voice By : Sunder Kidambi Audio is taken from : http://www.prapatti.com/ We are thankful to Mr. Sunder Kidambi for allowing us to make the video using this wonderful resource
    

Channel Title : BhaktiOne

Views : 953

Likes : 20

DisLikes : 2

Published Date : 2017-12-15T16:07:16.000Z

Sri Krishnottara Ashtottara Satanamavali | Telugu Devotional Songs | Recited by Kanthi Sastry Kavuri Shiva Ashtottara Satanama Stotram - https://youtu.be/r5GDZkitrjw Naraka Chaturdashi Rituals - https://youtu.be/r2EuLoODjy4 Story Behind Diwali Festival - https://youtu.be/GI_DUhhHLBI Diwali Special | Devathalu Jarupukune Panduga - https://youtu.be/8Ai249D1kNI
    

Channel Title : TFC Spiritual

Views : 697

Likes : 7

DisLikes : 0

Published Date : 2017-08-05T02:00:30.000Z

Hayagriva, also spelt Hayagreeva is a horse-headed avatar of the Lord Vishnu in Hinduism. Om Hayagreevaaya Namaha Chant this Mantra for 108 Times to invoke Hayagreeva's blessings and grace in your life. Hayagreeva is an incarnation of Vishnu, depicted with a human body and a horse's head, brilliant white in color, with white garments, seated on a white lotus. Hayagreeva is a very important deity in the Vaishnava tradition. Hayagriva haya means horse and greeva means neck. The horse faced form of Vishnu, is the God of Vidya or knowledge and prosperity according to scriptures. One who prays Hayagriva shall be blessed with all knowledge and wisdom. Legend has it that during the creation, the demons Madhu and Kaitabha stole the Vedas from Bhramha and Vishnu took the Hayagriva form to recover the Vedas from the demons. Another legend has it that during the creation, Vishnu compiled the Vedas in the Hayagriva form and that the Hayagriva Avatara precedes the Matsya Avatara wherein he recovered the stolen Vedas from the demons Madhu and Kaitabha. In Hinduism, Lord Hayagriva is an avatar of shri Vishnu. He is worshipped as the God of knowledge and wisdom, with a human body and a horse's head, brilliant white in color, with white garments and seated on a white lotus. Symbolically, the story represents the triumph of pure knowledge, guided by the hand of God, over the demonic forces of passion and darkness. Origins about the worship of Hayagriva have been researched, some of the early evidences dates back to 2,000 BCE, when Indo-Aryan people worshipped the horse for its speed, strength, intelligence. Hayagriva is one of the prominent deity in Vaishnava tradition. His blessings are sought when beginning study of both sacred and secular subjects. Special worship is conducted on the day of the full moon in August (Śravaṇa-Paurṇamī) (his avatāra-dina) and on Mahanavami, the ninth day of the Navaratri festival. He is also hailed as "Hayasirsa". Hayaśirṣa means haya=Horse, śirṣa=Head. In IAST jñānānanda mayaṃ devaṃ nirmala sphaṭikākṛtiṃ ādhāraṃ sarvavidyānaṃ hayagrīvaṃ upāsmahe In Devanāgarī ज्ञानानन्द मयं देवं निर्मल स्फटिकाकृतिं आधारं सर्वविद्यानं हयग्रीवं उपास्महे This verse is originally from the Pañcarātra Agamas but is now popularly prefixed to the Hayagriva Stotram of the 13th-century poet-philosopher Vedanta Desika. It is very popular among devotees of Hayagrīva. Hayagreeva Mantra to Excel in Education. Hayagriva Mantra Meditation: Secrets of Horse Avatar of Vishnu - This mantra has the power to remove all suffering. Hayagriva Gives You Wisdom. Sri Hayagreeva (Hayavadana) For Education & talent Success. Temples of Hayagriva in Andhra Pradesh: Tirumala Hayagriva temple on North Mada street of Balaji Temple, Tirumala, Tirupati, Andhra Pradesh Sri Lakshmi Hayagriva Swami Temple, Machilipatnam, Andhra Pradesh WATCH LATEST MOVIES,https://www.youtube.com/user/telugufu... TELUGU FULL MOVIES, https://www.youtube.com/user/orangete... BACKTOBACK TELUGU MOVIE SCENE, https://www.youtube.com/user/orangefu... LATEST TELUGU VIDEO SONGS, https://www.youtube.com/user/orangete... LATEST TELUGU MOVIE UPDATES, https://www.youtube.com/user/myaishtv... SOUTH FILM NEWS , https://www.youtube.com/playlist?list... © 2017 Tollywood Film City Media Pvt.Ltd.
    

Channel Title : Hindu Pad

Views : 134

Likes : 2

DisLikes : 0

Published Date : 2018-08-03T12:00:02.000Z

Hayagriva Panjaram | Hayagriva Panjara Stotram. Hayagriva Panjaram is one of the most divine stotrams dedicated to Hayagriva Swamy. It protects us from every kind of troubles, problems and hurdles in all aspects of life. https://hindupad.com/legend-of-hayagriva-avatar-or-hayagreeva-incarnation-of-lord-vishnu/ https://hindupad.com/hayagreeva-stotram-prayer-to-lord-hayagriva/ https://hindupad.com/hayagriva-panchami-puja/ https://hindupad.com/hayagriva-jayanti-lord-hayagreeva-jayanthi/ https://hindupad.com/hayagriva-puja-on-mahanavami-during-navratri/ #Hayagriva #HayagrivaAshtottaram Subscribe to #Hindupad Youtube Channel - https://www.youtube.com/user/Hindupad/?sub_confirmation=1 Ashad Maas Ki Mahatmya Katha == https://www.youtube.com/watch?v=TfwJw2Z_Yr0&list=PLAjii2N9SY8KPtUkidajY0G2S-597-33M Purushottam Maas Mahatmya Katha (Adhik Maas Ki Katha) https://www.youtube.com/watch?v=PhtZWxfF584&list=PLAjii2N9SY8LtT2kmfi7tJZ9F2IV4Ici3 Ekadashi Vrat Katha (Stories of Ekadashi Vrat) https://www.youtube.com/watch?v=TpwY6l0WE5Q&list=PLAjii2N9SY8LIdYneCMaSsV5bxdI0HGEe Sankashti Chaturthi Vrat Katha https://www.youtube.com/watch?v=WI9iI0qN4yc&list=PLAjii2N9SY8IrhOz6QUMSNXwIP0iLUAAN Ganesh Chaturthi Pujan Vidhi https://www.youtube.com/watch?v=WI9iI0qN4yc&list=PLAjii2N9SY8IrhOz6QUMSNXwIP0iLUAAN 32 Forms of Ganesha https://www.youtube.com/watch?v=EujsT16VVrI&list=PLAjii2N9SY8J7nja7W7d-EVNyL_riD9Jv Browse the website for more updates - https://hindupad.com/ Subscribe to Youtube Channel of Hindupad for Latest Video Updates - https://www.youtube.com/user/Hindupad/ Like and Follow Facebook Page of Hindupad - https://www.facebook.com/HinduPad/ Follow Twitter Handle of Hindupad - https://twitter.com/hindupad
    

Channel Title : BHAKTHI KERATALU

Views : 949

Likes : 7

DisLikes : 0

Published Date : 2017-05-31T17:15:03.000Z

హయగ్రీవ సంపద స్తోత్రం,HAYAGREEVA SAMPADA STOTHRAM హయగ్రీవ హయగ్రీవ హయగ్రీవేతి వాదినం । నరం ముంచంతి పాపాని దరిద్రమివ యోషితః ॥1
    

Channel Title : DAYA RAMANUJA

Views : 2014

Likes : 28

DisLikes : 2

Published Date : 2017-11-29T09:44:00.000Z

    

Channel Title : BHAKTHI KERATALU

Views : 297

Likes : 1

DisLikes : 0

Published Date : 2017-05-31T09:09:30.000Z

హయగ్రీవ స్తోత్రం , HAYAGREEVA STOTHRAM శ్రీమాన్ వేంకటనాథార్యః కవితార్కిక కేసరీ । వేదాంతా చార్యవర్యో మే సన్నిధత్తాం సదా హృది ॥ జ్ఞానానంద మయం దేవం నిర్మల స్ఫటికా కృతిం । ఆధారం సర్వవిద్యానాం హయగ్రీవ ముపాస్మహే ॥1 స్వతః సిద్ధం శుద్ధ స్ఫటికమణి భూభృత్ ప్రతిభటం సుధా సధ్రీచీ భిర్ద్యుతి భిరవదాత త్రిభువనం । అనంతై స్త్రయంతై రనువిహిత హేషా హలహలం హతాశేషా వద్యం హయవదన మీడీ మహి మహః ॥2 సమాహారః సామ్నాం ప్రతిపద మృచాం ధామ యజుషాం లయః ప్రత్యూహానాం లహరి వితతిర్ బోధ జలధేః । కథా దర్ప క్షుభ్యత్ కథకకుల కోలాహలభవం హరత్వంతర్ ధ్వాంతం హయవదన హేషా హలహలః ॥3
    

Channel Title : TDL Bhakti Ragam

Views : 629

Likes : 9

DisLikes : 0

Published Date : 2018-03-26T09:15:37.000Z

Eka Sloki Ramayanam, sri ramadasu keerthanalu, sri ramadasu songs, sri rama navami special songs,2018, sri ramadasu patalu, popular ram bhajans, sri rama navami songs, sri rama songs, ram, sri rama, sri rama navami celebrations, sri rama navami 2018, rama navami, devotional songs, rama, sri rama navami pooja, sri rama navami bhadrachalam, sri rama navami in telugu, lord sri rama, ramayanam, ramayana, hanuman, ram navami, sri rama navami visistatha, seetha rama kalyanam, bhajan, aarti, ram bhajan, hindu, hare krishna, hinduism, navami, sri rama navami special, telugu bhakti songs. Click Here to Watch More Videos, Subscribe to our Youtube Channels: TDL TV: https://www.youtube.com/channel/UC_MLo37cFjo7oXUn3cyx4qQ. TDL Interviews: https://www.youtube.com/channel/UCrfcnKZzQC0X1pF1KdLLLkA TDL Bhakti Ragam: https://www.youtube.com/channel/UCCgaOyCqLbhIaAfdzkX35Rg Like us on TDL TV: https://www.facebook.com/tdlonlinetv/ TDL Interviews: https://www.facebook.com/tdlinterviews/ TDL Bhakti Ragam: https://www.facebook.com/TDL-Bhakti-Ragam-293426577763071/ Twitter: https://twitter.com/tdlonlinetv Goole Plus: https://plus.google.com/105944459022318392004 Access TDL TV App on your Mobile: Android Users: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tdl.tdltv&hl=en
    

Channel Title : Volga Video

Views : 2185

Likes : 8

DisLikes : 1

Published Date : 2017-06-16T13:00:01.000Z

Who is Hayagreeva..? Telugu Devotional Videos | Volga Video Subscribe Here: https://goo.gl/vJOqXO ----------------------------------------------- Click here to Watch Abhinetri Full Movie : https://youtu.be/2r8GHxTD6ck Pisachi 2 - Horror Film: https://youtu.be/dJIPVOTbay0 2017 Telugu Movies: https://goo.gl/Fwd0TW , Telugu Comedy Scenes: https://goo.gl/SQK4Mr , Telugu Hit Songs Collection (Jukebox) https://goo.gl/reHdkv , ←--------------------------→ Follow Us: https://www.facebook.com/VolgaVideo
    

Channel Title : THE DIVINE - DEVOTIONAL LYRICS

Views : 377

Likes : 5

DisLikes : 0

Published Date : 2017-09-02T00:30:00.000Z

Raghava Reddy, Reghava Reddy Videos, Reghava Reddy Channel, Raghava Reddy Devotional #BhakthiSongs #BhaktiSongs
    

Channel Title : KADALAZHI RANGASWAMY SAMPATH

Views : 482

Likes : 1

DisLikes : 0

Published Date : 2016-08-12T12:30:54.000Z

-Video Upload powered by https://www.TunesToTube.com
    

Channel Title : UpanyasamS TV

Views : 244

Likes : 4

DisLikes : 0

Published Date : 2018-03-31T01:17:11.000Z

Sri Hayagriva Stotram Tamil Upanyasam By Sri Velukkudi Krishnan Swamy| 2018 velukkudi Krishnan swamy
    

Channel Title : Padmini Bhavaraju

Views : 785

Likes : 9

DisLikes : 0

Published Date : 2016-01-20T17:20:01.000Z

Hayagreeva Stotram by Pujya Sri VV Sridhar Guruji
    

Channel Title : UpanyasamS TV

Views : 221

Likes : 2

DisLikes : 0

Published Date : 2018-03-31T16:42:20.000Z

Sri Hayagriva Stotram Tamil Upanyasam By Sri Velukkudi Krishnan Swamy| 2018 velukkudi Krishnan swamy
    

Channel Title : muniraju m

Views : 67

Likes : 1

DisLikes : 0

Published Date : 2017-04-28T07:04:13.000Z

    

Channel Title : T&T Telugu World

Views : 8590

Likes : 111

DisLikes : 10

Published Date : 2018-08-25T05:30:00.000Z

రేపే హయగ్రీవ జయంతి,ఈ కథ విని ఇలా చేస్తే జన్మ పాపాలు నశించి జ్ఞానాభివ్రుద్ది|#Hayagriva Jayanti|26 AUG రేపే హయగ్రీవ జయంతి,ఈ కథ విని ఇలా చేస్తే జ్ఞానాభివ్రుద్ది,దుఃఖాలు పాపాలు తొలగుతాయి రేపే ఎంతో మహిమ గల హయగ్రీవ జయంతి,ఈ కథ విని ఇలా చేస్తే జ్ఞానాభివ్రుద్ది,దుఃఖాలు పాపాలు తొలగుతాయి చిన్న తప్పు వలన విష్ణు తల ఎలా తెగి పడింది Lord Vishnu - Hayagreeva Avatar Full Story Please Subscribe https://www.youtube.com/channel/UCxJQ6MMHMmK1AQSDc7M1WAw ***************************************************************** Follow My Facebook page https://www.facebook.com/TandTTeluguWorld/ ****************************************************************** Please share your thoughts through 'Comment' ****************************************************************** If you like my video, don't forget to 'Like' ******************************************************************* Share this video to your Friends and Family members. It helps to some one else. ******************************************************************** ****************************************************************** Thank you sooooo..... much... for wactching. ******************************************************************
    

Channel Title : Swarnasree Kotla

Views : 45

Likes : 0

DisLikes : 0

Published Date : 2017-03-03T15:08:36.000Z

    

Channel Title : BhaktiOne

Views : 2491

Likes : 29

DisLikes : 1

Published Date : 2018-08-23T06:59:19.000Z

Along with Rakshabandhan – there is another importance to this day. It is nothing but – Hayagriva Jayanthi. Lord Hayagriva is worshipped for getting intelligence. Thus on this Sunday – worshipping Lord Hayagriva with white flowers will give us wisdom says mythology. Varaha Jayanthi Pramukyatha Ento Telusa - https://youtu.be/iGlw1M_h1TI Damodara Dwadashi Roju Ee Okka Pani Cheste Chalu - https://youtu.be/20oTuQpsk-0 Putra Ekadasi Vratam Ela Cheyalo Telusa ? - https://youtu.be/jqFTT09QBlA How To Wear Saree | Andhra Style Traditional Style - https://youtu.be/m4aHulUQEcw Lakshmi Devi’s Vahanam – Owl or Elephant - https://youtu.be/ltkkJuRn3AM
    

Channel Title : BHAKTHI LAHARIYAAN

Views : 40

Likes : 1

DisLikes : 0

Published Date : 2017-10-25T04:35:38.000Z

हयग्रीव कवचम् - देवदेव महादेव, HAYAGREEVA KAVACHAM । पार्वत्युवाच । देवदेव महादेव करुणाकर शंकर । त्वया प्रसाद शीलेन कथितानि रमापतेः ॥1 बहूनामव ताराणाम् बहूनि कवचानि च । इदानीम् श्रोतुमिच्छामि हयास्य कवचम् विभो ॥2 । शंकर उवाच । देवि प्रियम् वदे तुभ्यम् रहस्यमपि मत् प्रिये । कलशाम् बुधि पीयूषम् हयास्य कवचम् वदे ॥3 महाकल्पांत यामिन्याम् संचरंस्तु हरि स्वयम् । लीलया हयवक्त्राख्या रूपमास्थाय यो हरत् ॥4 पुत्र वात्सल्यतो मह्यम् विरिंचि रुप दिष्टवान् । हयास्य कवचस्यास्य ऋषिर् ब्रह्मा प्रकीर्तितः ॥5
    

Channel Title : yamini's telugu channel

Views : 284

Likes : 4

DisLikes : 0

Published Date : 2017-08-01T05:26:47.000Z

rakhi pournami, హయగ్రీవ జయంతి,BEAUTY CARE,BEAUTY TIPS IN TELUGU,HAIR CARE,HAIR CARE TIPS IN TELUGU,HEALTH CARE TIPS IN TELUGU, HEALTH BENEFITS,HOME REMEDIES,SKIN CARE TIPS,AROGYAM,BHAKTHI,POJJA VIDHANM,VASTU TIPS IN TELUGU,FAIRNESS,WHITENING SKIN MASKS AND MANY MORE..

YouAPI-1


Facebook Page Like Box ::