Hayagriva Stotram Lord Sriman Nigamaanta Bhakthi One....!

About 20 results out of 45 (0.23 seconds)
    

Channel Title : BhaktiOne

Views : 10219

Likes : 72

DisLikes : 4

Published Date : 2017-12-09T08:33:48.000Z

Hayagriva Mantra Dedicated to Lord Sriman Nigamaanta is Found in The Rig Veda. It is Called The Hayagriva Mantra. By MS Subbulakshmi Jr Mrityunjaya Stotram - https://youtu.be/FJMds1Iqo0M శ్రీ వేంకటేశ్వర వజ్ర కవచ స్తోత్రం - https://youtu.be/7lH0ET0h_IM Navagraha Dhyana Stotram - https://youtu.be/hRRug4k5nf8 Dwadasa Jyotirlinga Stotram - https://youtu.be/11Ylk_5WZpk
    

Channel Title : devi rao

Views : 3320

Likes : 21

DisLikes : 2

Published Date : 2017-06-16T05:39:30.000Z

జ్ఞానానన్దమయం దేవం నిర్మలస్ఫటికాకృతిం ఆధారం సర్వవిద్యానాం హయగ్రీవముపాస్మహే ||1|| స్వతస్సిద్ధం శుద్ధస్ఫటికమణిభూ భృత్ప్రతిభటం సుధాసధ్రీచీభిర్ద్యుతిభిరవదాతత్రిభువనం అనంతైస్త్రయ్యంతైరనువిహిత హేషాహలహలం హతాశేషావద్యం హయవదనమీడేమహిమహః ||2|| సమాహారస్సామ్నాం ప్రతిపదమృచాం ధామ యజుషాం లయః ప్రత్యూహానాం లహరివితతిర్బోధజలధేః కథాదర్పక్షుభ్యత్కథకకులకోలాహలభవం హరత్వంతర్ధ్వాన్తం హయవదనహేషాహలహలః ||౩|| ప్రాచీ సన్ధ్యా కాచిదన్తర్నిశాయాః ప్రజ్ఞాదృష్టే రఞ్జనశ్రీరపూర్వా వక్త్రీ వేదాన్ భాతు మే వాజివక్త్రా వాగీశాఖ్యా వాసుదేవస్య మూర్తిః ||4|| విశుద్ధవిజ్ఞానఘనస్వరూపం విజ్ఞానవిశ్రాణనబద్ధదీక్షం దయానిధిం దేహభృతాం శరణ్యం దేవం హయగ్రీవమహం ప్రపద్యే ||5|| అపౌరుషేయైరపి వాక్ప్రపంచైః అద్యాపి తే భూతిమదృష్టపారాం స్తువన్నహం ముగ్ధ ఇతి త్వయైవ కారుణ్యతో నాథ కటాక్షణీయః ||6|| దాక్షిణ్యరమ్యా గిరిశస్య మూర్తిః- దేవీ సరోజాసనధర్మపత్నీ వ్యాసాదయోఽపి వ్యపదేశ్యవాచః స్ఫురన్తి సర్వే తవ శక్తిలేశైః ||7|| మన్దోఽభవిష్యన్నియతం విరించః వాచాం నిధేర్వాంఛితభాగధేయః దైత్యాపనీతాన్ దయయైన భూయోఽపి అధ్యాపయిష్యో నిగమాన్నచేత్త్వమ్ ||8|| వితర్కడోలాం వ్యవధూయ సత్త్వే బృహస్పతిం వర్తయసే యతస్త్వం తేనైవ దేవ త్రిదేశేశ్వరాణా అస్పృష్టడోలాయితమాధిరాజ్యమ్ ||9|| అగ్నౌ సమిద్ధార్చిషి సప్తతన్తోః ఆతస్థివాన్మంత్రమయం శరీరం అఖండసారైర్హవిషాం ప్రదానైః ఆప్యాయనం వ్యోమసదాం విధత్సే ||10|| యన్మూల మీదృక్ప్రతిభాతత్త్వం యా మూలమామ్నాయమహాద్రుమాణాం తత్త్వేన జానంతి విశుద్ధసత్త్వాః త్వామక్షరామక్షరమాతృకాం త్వాం ||11|| అవ్యాకృతాద్వ్యాకృతవానసి త్వం నామాని రూపాణి చ యాని పూర్వం శంసన్తి తేషాం చరమాం ప్రతిష్ఠాం వాగీశ్వర త్వాం త్వదుపజ్ఞవాచః ||12|| ముగ్ధేన్దునిష్యన్దవిలోభనీయాం మూర్తిం తవానన్దసుధాప్రసూతిం విపశ్చితశ్చేతసి భావయన్తే వేలాముదారామివ దుగ్ధ సిన్ధోః ||13|| మనోగతం పశ్యతి యస్సదా త్వాం మనీషిణాం మానసరాజహంసం స్వయంపురోభావవివాదభాజః కింకుర్వతే తస్య గిరో యథార్హమ్ ||14|| అపి క్షణార్ధం కలయన్తి యే త్వాం ఆప్లావయన్తం విశదైర్మయూఖైః వాచాం ప్రవాహైరనివారితైస్తే మందాకినీం మన్దయితుం క్షమన్తే ||15|| స్వామిన్భవద్ద్యానసుధాభిషేకాత్ వహన్తి ధన్యాః పులకానుబన్దం అలక్షితే క్వాపి నిరూఢ మూలం అంగ్వేష్వి వానన్దథుమఙ్కురన్తమ్ ||16|| స్వామిన్ప్రతీచా హృదయేన ధన్యాః త్వద్ధ్యానచంద్రోదయవర్ధమానం అమాన్తమానందపయోధిమన్తః పయోభి రక్ష్ణాం పరివాహయన్తి ||17|| స్వైరానుభావాస్ త్వదధీనభావాః సమృద్ధవీర్యాస్త్వదనుగ్రహేణ విపశ్చితోనాథ తరన్తి మాయాం వైహారికీం మోహనపిఞ్ఛికాం తే ||18|| ప్రాఙ్నిర్మితానాం తపసాం విపాకాః ప్రత్యగ్రనిశ్శ్రేయససంపదో మే సమేధిషీరం స్తవ పాదపద్మే సఙ్కల్పచిన్తామణయః ప్రణామాః ||19|| విలుప్తమూర్ధన్యలిపిక్రమాణా సురేన్ద్రచూడాపదలాలితానాం త్వదంఘ్రి రాజీవరజఃకణానాం భూయాన్ప్రసాదో మయి నాథ భూయాత్ ||20|| పరిస్ఫురన్నూపురచిత్రభాను – ప్రకాశనిర్ధూతతమోనుషంగా పదద్వయీం తే పరిచిన్మహేఽన్తః ప్రబోధరాజీవవిభాతసన్ధ్యామ్ ||21|| త్వత్కిఙ్కరాలంకరణోచితానాం త్వయైవ కల్పాన్తరపాలితానాం మంజుప్రణాదం మణినూపురం తే మంజూషికాం వేదగిరాం ప్రతీమః ||22|| సంచిన్తయామి ప్రతిభాదశాస్థాన్ సన్ధుక్షయన్తం సమయప్రదీపాన్ విజ్ఞానకల్పద్రుమపల్లవాభం వ్యాఖ్యానముద్రామధురం కరం తే ||23|| చిత్తే కరోమి స్ఫురితాక్షమాలం సవ్యేతరం నాథ కరం త్వదీయం జ్ఞానామృతోదంచనలంపటానాం లీలాఘటీయన్త్రమివాఽఽశ్రితానామ్ ||24|| ప్రబోధసిన్ధోరరుణైః ప్రకాశైః ప్రవాళసఙ్ఘాతమివోద్వహన్తం విభావయే దేవ స పుస్తకం తే వామం కరం దక్షిణమాశ్రితానామ్ ||25|| తమాం సిభిత్త్వావిశదైర్మయూఖైః సమ్ప్రీణయన్తం విదుషశ్చకోరాన్ నిశామయే త్వాం నవపుణ్డరీకే శరద్ఘనేచన్ద్రమివ స్ఫురన్తమ్ ||26|| దిశన్తు మే దేవ సదా త్వదీయాః దయాతరంగానుచరాః కటాక్షాః శ్రోత్రేషు పుంసామమృతంక్షరన్తీం సరస్వతీం సంశ్రితకామధేనుమ్ ||27|| విశేషవిత్పారిషదేషు నాథ విదగ్ధగోష్ఠీ సమరాంగణేషు జిగీషతో మే కవితార్కికేంద్రాన్ జిహ్వాగ్రసింహాసనమభ్యుపేయాః ||28|| త్వాం చిన్తయన్ త్వన్మయతాం ప్రపన్నః త్వాముద్గృణన్ శబ్దమయేన ధామ్నా స్వామిన్సమాజేషు సమేధిషీయ స్వచ్ఛన్దవాదాహవబద్ధశూరః ||29|| నానావిధానామగతిః కలానాం న చాపి తీర్థేషు కృతావతారః ధ్రువం తవాఽనాధ పరిగ్రహాయాః నవ నవం పాత్రమహం దయాయాః ||30|| అకమ్పనీయాన్యపనీతిభేదైః అలంకృషీరన్ హృదయం మదీయమ్ శంకా కళంకా పగమోజ్జ్వలాని తత్త్వాని సమ్యంచి తవ ప్రసాదాత్ ||31|| వ్యాఖ్యాముద్రాం కరసరసిజైః పుస్తకం శంఖచక్రే భిభ్రద్భిన్న స్ఫటికరుచిరే పుణ్డరీకే నిషణ్ణః | అమ్లానశ్రీరమృతవిశదైరంశుభిః ప్లావయన్మాం ఆవిర్భూయాదనఘమహిమామానసే వాగధీశః ||32|| వాగర్థసిద్ధిహేతోఃపఠత హయగ్రీవసంస్తుతిం భక్త్యా కవితార్కికకేసరిణా వేఙ్కటనాథేన విరచితామేతామ్ ||౩౩||
    

Channel Title : Hindu Pad

Views : 101

Likes : 6

DisLikes : 0

Published Date : 2018-08-06T09:30:00.000Z

Hayagriva Stotram is one of the most divine stotrams dedicated to Lord Hayagriva Swamy. Daily Recital of Hayagriva Stotram protects us from every kind of troubles, problems and hurdles in all aspects of life. https://hindupad.com/legend-of-hayagriva-avatar-or-hayagreeva-incarnation-of-lord-vishnu/ https://hindupad.com/hayagreeva-stotram-prayer-to-lord-hayagriva/ https://hindupad.com/hayagriva-panchami-puja/ https://hindupad.com/hayagriva-jayanti-lord-hayagreeva-jayanthi/ https://hindupad.com/hayagriva-puja-on-mahanavami-during-navratri/ #Hayagriva #HayagrivaAshtottaram Subscribe to #Hindupad Youtube Channel - https://www.youtube.com/user/Hindupad/?sub_confirmation=1 Ashad Maas Ki Mahatmya Katha == https://www.youtube.com/watch?v=TfwJw2Z_Yr0&list=PLAjii2N9SY8KPtUkidajY0G2S-597-33M Purushottam Maas Mahatmya Katha (Adhik Maas Ki Katha) https://www.youtube.com/watch?v=PhtZWxfF584&list=PLAjii2N9SY8LtT2kmfi7tJZ9F2IV4Ici3 Ekadashi Vrat Katha (Stories of Ekadashi Vrat) https://www.youtube.com/watch?v=TpwY6l0WE5Q&list=PLAjii2N9SY8LIdYneCMaSsV5bxdI0HGEe Sankashti Chaturthi Vrat Katha https://www.youtube.com/watch?v=WI9iI0qN4yc&list=PLAjii2N9SY8IrhOz6QUMSNXwIP0iLUAAN Ganesh Chaturthi Pujan Vidhi https://www.youtube.com/watch?v=WI9iI0qN4yc&list=PLAjii2N9SY8IrhOz6QUMSNXwIP0iLUAAN 32 Forms of Ganesha https://www.youtube.com/watch?v=EujsT16VVrI&list=PLAjii2N9SY8J7nja7W7d-EVNyL_riD9Jv Browse the website for more updates - https://hindupad.com/ Subscribe to Youtube Channel of Hindupad for Latest Video Updates - https://www.youtube.com/user/Hindupad/ Like and Follow Facebook Page of Hindupad - https://www.facebook.com/HinduPad/ Follow Twitter Handle of Hindupad - https://twitter.com/hindupad
    

Channel Title : BHAKTHI KERATALU

Views : 724

Likes : 5

DisLikes : 0

Published Date : 2017-05-31T17:15:03.000Z

హయగ్రీవ సంపద స్తోత్రం,HAYAGREEVA SAMPADA STOTHRAM హయగ్రీవ హయగ్రీవ హయగ్రీవేతి వాదినం । నరం ముంచంతి పాపాని దరిద్రమివ యోషితః ॥1
    

Channel Title : Mantra

Views : 4814

Likes : 50

DisLikes : 3

Published Date : 2017-06-24T15:27:54.000Z

hayagriva mantra | హయగ్రీవ మంత్రం సకల జయం "మంత్రం" ఒక పవిత్ర ఉచ్చారణ, ఒక పవిత్రమైన ధ్వని, సంస్కృతంలో మాటలు మానసిక మరియు ఆధ్యాత్మిక శక్తులు ఉన్నాయని సాధకులు అభిప్రాయపడ్డారు ఒక అక్షరం, పదం లేదా శబ్దములు, లేదా సమూహం ఒక మంత్రం. A "Mantra" is a sacred utterance, a numinous sound, a syllable, word or phonemes, or group of words in Sanskrit believed by practitioners to have psychological and spiritual powers. A mantra may or may not have syntactic structure or literal meaning. This Channel Only for mantras and Tantras The First Channel in Telugu on complete Mantras Mantra is a Human Extra,Ultimate Power Hinduism Ultimate power is included in akshara's. hide secrets in mantras will opened here for better society. my intention is only say to you, hidden secrets in Hinduism. don't use for anti society activity ఈ మంత్రాలు వివిధ ప్రాచీనగ్రంధాలనుండి సేకరించి ఇస్తున్నాము. వీటిపై పూర్తీ అధ్యయనం తరువాతే మీరు ప్రయతించండి. వీటికి సమయం సందర్భం చాల అవసరం
    

Channel Title : Sapan Dash

Views : 51

Likes : 5

DisLikes : 0

Published Date : 2018-03-11T04:04:28.000Z

Sri Hayagriva Stotram
    

Channel Title : BhakthiVisheshalu

Views : 659

Likes : 7

DisLikes : 0

Published Date : 2017-08-19T05:00:11.000Z

స్వగృహప్రాప్తి కోసం ఇలా చెయ్యాలి Swagruha Prapthi Enjoy and stay connected with us!! ►Subscribe us on BhakthiVisheshalu Youtube : https://www.youtube.com/channel/UCDTvFh9YPvGqHycQZk99kAw?sub_confirmation=1 ►Like us : https://www.facebook.com/BhakthiVisheshalu/ SUBSCRIBE BhakthiVisheshalu Channels : ►For Muggulu : https://www.youtube.com/channel/UCgsRTbYKQBN4y3Hd_0xLtxw?sub_confirmation=1
    

Channel Title : Narayana Darsi

Views : 602

Likes : 6

DisLikes : 0

Published Date : 2017-12-16T04:23:40.000Z

Sri hayagreeva stotram
    

Channel Title : BhaktiOne

Views : 22483

Likes : 213

DisLikes : 5

Published Date : 2018-08-25T23:30:01.000Z

Chant this Mantra for excelling in Education | Hayagreeva Mantram Chant this mantra 108 times you will be excelling in Education. In Hinduism, Lord Hayagreeva is an Avatar of Lord Vishnu. He is Worshiped as the God of Knowledge and Wisdom. Hayagreeva stotram : Gyaanaanandamayam devam nirmalasphatikaakritimh Aadhaaram sarvavidyaanaam hayagriivamupaasmahe Svatassiddham shuddhasphatika manibhuubhritpratibhatam Sudhaasadhriichiibhirdhutibhiravadaatatribhuvanamh Anantaistrayyantairanuvihita heshaahalahalam Hataasheshaavadyam hayavadanamiidiimahi mahah Samaahaarassaamnaam pratipadamrichaam dhaama yajushaam Layah pratyuuhaanaam laharivitatirvedhajaladheh Kathaadarpakshubhyatkathakakulakolaahalabhavam Haratvantardhvaantam hayavadana heshaa halahalah Praachii sandhyaa kaachidantarnishaayaah Pragyaadrishterajnjanashriirapuurvaa Vaktrii vedaanh bhaatu me vaajivaktraa Vaagiishaakhyaa vaasudevasya muurtih Vishuddha vigyaanaghana svaruupam Vigyaana vishraanana baddhadiikshamh Dayaanidhim dehabhritaam sharanyam Devam hayagriivamaham prapadye Apaurusheyairapi vaakprapajnchaih Adyaapi te bhuutimadrishtapaaraamh Stuvannaham mugdha iti tvayaiva Kaarunyato naatha kataakshaniiyah Daakshinyaramyaa girishasya muurtih Devii sarojaasanadharmapatnii Vyaasaadayoapi vyapadeshyavaachah Sphuranti sarve tava shaktileshaih Mandoabhavishyanniyatam virijncho Vaachaam nidhe vajnchita bhaagadheyah Daityaapaniitaanh dayayaiva bhuuyoapi Adhyaapayishyo nigamaanh na cheth tvaamh Vitarkadolaam vyavadhuuya satve Brihaspatim vartayase yatastvamh Tenaiva devatridasheshvaraanaamh Asprishta dolaayitamaadhiraajyamh Asprishta dolaayitamaadhiraajyamh Agnou samiddhaarchishi saptatantoh Aatasthivaanh mantramayam shariiramh Akhanda saarairhavishaam pradaanaih Aapyaayanam vyomasadaam vidhatse Yanmuulamiidrikh pratibhaati tatvam Yaa muulamaamnaaya mahaadrumaanaamh Tatvena jaananti vishuddha satvaah Tvaamaksharaamaksharamaatrikaam te Avyaakritaadh vyaakrita vaanasi tvam Naamaani ruupaani cha yaani puurvamh Shamsanti teshaam charamaam pratishtaam Vaagiishvara tvaam tvadupagyavaachah Mugdhendu nishyanda vilobhaniiyaam Muurtim tavaananda sudhaa prasuutimh Vipashchitashchetasi bhaavayante Velaamudaaraamiva dugdhasindhoh Manogatam pashyati yah sadaa tvaam Maniishinaam maanasa raajahamsamh Svayam purobhaava vivaadabhaajah Kimkurvate tasya giro yathaarhamh Api kshanaardham kalayanti ye tvaam Aaplaavayantam vishadairmayuukhaih Vaachaam pravaahairanivaaritaiste Mandaakiniim mandayitum kshamante Svaaminh bhavaddhyaana sudhaabhishekaath Vahanti dhanyaah pulakaanubandhamh Alakshite kvaapi niruudhamuulam Angeshvivaanandathumh ankurantamh Svaaminh pratiichaa hridayena dhanyaah Tvaddhyana chandrodaya vardhamaanamh Amaantamaananda payodhimantah Payobhirakshnaam parivaahayanti Svairaanubhaavaastvadadhiina bhaavaah Samriddhaviiryaastvadanugrahena Vipashchito naatha taranti maayaam Vaihaarikiim mohana pijnchhikaam te Praan nirmitaanaam tapasaam vipaakaah Pratyagranishshreyasa sampado me Samedhishiiramstava paadapadme Samkalpa chintaamanayah pranaamaah Vilupta muurdhanya lipikramaanaam Surendra chuudaapada laalitaanaamh Tvadamghriraajiiva rajah kanaanaam Bhuuyaanh prasaado mayi naatha bhuuyaath Parisphurannuupurachitrabhaanu Prakaasha nirdhuuta tamonushangaamh Padadvayiim te parichinmaheantah Prabodha raajiiva vibhaatasandhyaamh Tvatkinkaraalamkaranochitaanaam Tvayaiva kalpaantara paalitaanaamh Majnjupranaadam maninuupuram te Majnjuushikaam vedagiraam pratiimah Sanchintayaami pratibhaadashaasthaanh Sandhukshayantam samayapradiipaanh Vigyaana kalpadruma pallavaabham Vyaakhyaana mudraa madhuram karam te Chitte karomi sphuritaakshamaalam Savyetaram naatha karam tvadiiyamh Gyaanaamritodajnchana lampataanaam Liilaaghatiiyantramivaashritaanaamh Prabodha sindhorarunaih prakaashaih Pravaala sanghaatamivodvahantamh Vibhaavaye deva sapustakam te Vaamam karam dakshinamaashritaanaamh Tamaamsi bhitvaa vishadairmayuukhaih Sampriinayantam vidushashchakoraanh Nishaamaye tvaam navapundariike Sharadghane chandramiva sphurantamh Dishantu me deva sadaa tvadiiyaah Dayaatarangaanucharaah kataakshaah Shrotreshu pumsaamamritam ksharantiim Sarasvatiim samshrita kaamadhenumh Visheshavitvaarishadeshu naatha Vidagdha goshthiisamaraanganeshu Jigiishato me kavitaarkikendraanh Jihvaagra simhaasanamabhyupeyaah
    

Channel Title : BhakthiVisheshalu

Views : 482

Likes : 7

DisLikes : 1

Published Date : 2017-08-09T02:30:12.000Z

Ancient MANTRA for Own House AND Plots Enjoy and stay connected with us!! ►Subscribe us on BhakthiVisheshalu Youtube : https://www.youtube.com/channel/UCDTvFh9YPvGqHycQZk99kAw?sub_confirmation=1 ►Like us : https://www.facebook.com/BhakthiVisheshalu/ SUBSCRIBE BhakthiVisheshalu Channels : ►For Muggulu : https://www.youtube.com/channel/UCgsRTbYKQBN4y3Hd_0xLtxw?sub_confirmation=1
    

Channel Title : BHAKTHI KERATALU

Views : 19

Likes : 0

DisLikes : 0

Published Date : 2017-06-01T14:07:20.000Z

హయగ్రీవ స్తుతి, HAYAGREEVA STUTHI లసదాస్య హయగ్రీవ లసదోష్ఠ ద్వయారుణ । లసత్ దంతావళీ శోభ హయగ్రీవ లసత్ స్మిత ॥1 లసత్ ఫాల హయగ్రీవ లసత్ కుంతల మస్తక । లసత్ కర్ణ హయగ్రీవ లసన్నయన పంకజ ॥2 లసత్ వీక్ష హయగ్రీవ లసత్ భ్రూమండల ద్వయ । లసత్ గ్రీవ హయగ్రీవ లసద్ధస్తల సద్భుజ ॥3
    

Channel Title : BhaktiOne

Views : 849

Likes : 17

DisLikes : 2

Published Date : 2017-12-15T16:07:16.000Z

Sri Krishnottara Ashtottara Satanamavali | Telugu Devotional Songs | Recited by Kanthi Sastry Kavuri Shiva Ashtottara Satanama Stotram - https://youtu.be/r5GDZkitrjw Naraka Chaturdashi Rituals - https://youtu.be/r2EuLoODjy4 Story Behind Diwali Festival - https://youtu.be/GI_DUhhHLBI Diwali Special | Devathalu Jarupukune Panduga - https://youtu.be/8Ai249D1kNI
    

Channel Title : DEVOTIONAL SLOKAS AND SONGS

Views : 120

Likes : 0

DisLikes : 0

Published Date : 2018-04-24T08:40:06.000Z

SRI HAYAGRIVA/HAYAGREEVA STOTRAM
    

Channel Title : BHAKTHI KERATALU

Views : 266

Likes : 1

DisLikes : 0

Published Date : 2017-05-31T09:09:30.000Z

హయగ్రీవ స్తోత్రం , HAYAGREEVA STOTHRAM శ్రీమాన్ వేంకటనాథార్యః కవితార్కిక కేసరీ । వేదాంతా చార్యవర్యో మే సన్నిధత్తాం సదా హృది ॥ జ్ఞానానంద మయం దేవం నిర్మల స్ఫటికా కృతిం । ఆధారం సర్వవిద్యానాం హయగ్రీవ ముపాస్మహే ॥1 స్వతః సిద్ధం శుద్ధ స్ఫటికమణి భూభృత్ ప్రతిభటం సుధా సధ్రీచీ భిర్ద్యుతి భిరవదాత త్రిభువనం । అనంతై స్త్రయంతై రనువిహిత హేషా హలహలం హతాశేషా వద్యం హయవదన మీడీ మహి మహః ॥2 సమాహారః సామ్నాం ప్రతిపద మృచాం ధామ యజుషాం లయః ప్రత్యూహానాం లహరి వితతిర్ బోధ జలధేః । కథా దర్ప క్షుభ్యత్ కథకకుల కోలాహలభవం హరత్వంతర్ ధ్వాంతం హయవదన హేషా హలహలః ॥3
    

Channel Title : 6Telugu

Views : 2588

Likes : 62

DisLikes : 3

Published Date : 2018-07-13T14:11:35.000Z

చదువు రావటానికి మంత్రము ,తంత్రం
    

Channel Title : Shanthi Sreeram

Views : 443

Likes : 9

DisLikes : 0

Published Date : 2017-11-27T13:11:05.000Z

Hayagrīva Stotram Introduction Soon after the creation, the demons Madhu and Kaitabha had stolen the Vedas and had wrought havoc on the life of others. During this period the supreme Lord Sriman Narayana incarnated as Lord Hayagreeva to kill these two demons and restore the stolen Vedas to the Creator, Lord Sri Brahma. In 1267 AD a great saint, poet and logician by the name Sri Venkatanatha was born, who was later to be known as Sri Venkatadesika. During his times, he was considered to be “Vishnughantavatar” ( an incarnation of the famous bell of Lord Srinivasa (Tirupati Balaji). One might wonder how an inanimate object such as a bell could be born as an avatar, but the fact is, in Vaikunthaloka everything is animate. The objective of his incarnation was to re-establish ‘Sanathanadharma’. His Guru initiated him into Garuda Mantra at the age of 20. He went to a secluded place at Thiruvaheendrapuram (in Tamil Nadu) and did several lakhs of Japa in 6 months and had the grand vision of Sri Garuda appearing before him and initiated him into Hayagreeva Mantra. He performed the japa of this mantra also at the same spot and had the fortune of the vision of Lord Sriman Narayana in the form of Lakshmi Hayagreeva. Sri Desika went into raptures following this vision and the most popular and powerful hymn known as the “Hayagreeva Stotram” started flowing like nectar in praise of Lord Sri Lakshmi Hayagreeva. The strength of this mantra is to enhance the learning faculty. If well imparted, it will be of immense help to the millions of little children who are burdened with heavy workloads in the schools and a stiff academic competition. The recitation of this mantra is begun with salutations to Sri Venkatanatha to seek his blessings. The sanskrit text which I used to chant is from the site below. http://stotram.co.in/hayagriva-stotram/
    

Channel Title : Pooja TV Telugu

Views : 9564

Likes : 73

DisLikes : 6

Published Date : 2017-11-09T08:36:54.000Z

Hayagriva Hayagriva Story Hayagriva Pooja Who Is Hayagriva హయగ్రీవుడిని ఎందుకు పూజించాలో తెలుసా..? About Channel: Pooja TV is a 24 x 7 satellite devotional channel in Telugu. It's a South India's Top Telugu devotional channel with Weekly, Special and devotional programs relating to major festivals specific to Telugu language speaking community and the Indian States of Telangana and Andhra Pradesh. Follow Us On: https://www.youtube.com/channel/UCxbeNbpT7oYmV38TORytgVw Twitter: https://twitter.com/poojatvtelugu Facebook:https://www.facebook.com/poojatv.telugu Blogger:https://poojatvtelugu.blogspot.in/ Googleplus: https://plus.google.com/109508921866132171472
    

Channel Title : Amutham Music

Views : 1252

Likes : 12

DisLikes : 2

Published Date : 2018-01-25T10:31:50.000Z

Sri.Malola kannan Receits "Lakshmi Hayagreeva Sahasranamam "Sloks , In Sri Hayagreeva. To Download the Sloka (itunes) :https://itunes.apple.com/in/album/sri-hayagreeva/id456527834 Amazon: http://www.amazon.com/Sri-Hayagreeva-Malola-Kannan/dp/B005H5I5ZK/ref=sr_1_2?s=dmusic&ie=UTF8&qid=1433589779&sr=1-2&keywords=malola+kannan&refinements=p_n_feature_browse-bin%3A625150011 Google Play Store:https://play.google.com/store/music/album/Malola_Kannan_Sri_Hayagreeva?id=B2imjmmnfvvqaccsum75wl3e5gq&hl=en For More Videos: https://www.youtube.com/c/AmuthamMusic https://www.youtube.com/channel/UCoNxAmtUT8egLRH7ahMoFaw https://www.youtube.com/user/AmuthamMusicVideos Follow us on:https://www.facebook.com/amuthammusic Our Website:http://www.amuthammusic.com
    

Channel Title : Rose Telugu Movies

Views : 2125

Likes : 25

DisLikes : 1

Published Date : 2018-08-26T08:30:00.000Z

Subscribe For More Telugu Movies: http://goo.gl/V65dIk Subscribe For More Telugu Video Songs: https://goo.gl/69Sf19 Subscribe For More Tamil Movies: http://goo.gl/JpllP2 Subscribe For More Latest Movie Trailers: http://goo.gl/9vtXj4 Subscribe For More Telugu Poems : https://goo.gl/MIA0A0 Like us on Facebook: https://www.facebook.com/rosetelugumovie1 Like us on Facebook: https://www.facebook.com/rosetelugumovie మరిన్ని తెలుగు సినిమాల కొరకు : http://goo.gl/V65dIk మరిన్ని తెలుగు సినిమా పాటల కొరకు : https://goo.gl/69Sf19 మరిన్ని తమిళ్ సినిమాల కొరకు : http://goo.gl/JpllP2 మరిన్ని తెలుగు పద్యాల కొరకు : https://goo.gl/MIA0A0 మరిన్ని సరికొత్త తెలుగు సినిమా ట్రైలర్ ల కొరకు : http://goo.gl/9vtXj4 పేస్ బుక్ లో లైక్ చేయండి : https://www.facebook.com/rosetelugumovie
    

Channel Title : BHAKTHI KERATALU

Views : 965

Likes : 11

DisLikes : 2

Published Date : 2017-05-31T05:20:59.000Z

హయగ్రీవ కవచం, HAYAGREEVA KAVACHAM । పార్వత్యువాచ । దేవదేవ మహాదేవ కరుణాకర శంకర । త్వయా ప్రసాద శీలేన కథితాని రమాపతేః ॥1 బహూనామవ తారాణాం బహూని కవచాని చ । ఇదానీం శ్రోతుమిచ్ఛామి హయాస్య కవచం విభో ॥2 । శంకర ఉవాచ । దేవి ప్రియం వదే తుభ్యం రహస్యమపి మత్ ప్రియే । కలశాం బుధి పీయూషం హయాస్య కవచం వదే ॥3 మహాకల్పాంత యామిన్యాం సంచరంస్తు హరి స్వయం । లీలయా హయవక్త్రాఖ్యా రూపమాస్థాయ యో హరత్ ॥4 పుత్ర వాత్సల్యతో మహ్యం విరించి రుప దిష్టవాన్ । హయాస్య కవచస్యాస్య ఋషిర్ బ్రహ్మా ప్రకీర్తితః ॥5
    

Channel Title : Mantra Therapy

Views : 692

Likes : 9

DisLikes : 0

Published Date : 2018-02-21T12:30:01.000Z

Hayagriva stuti is one of the powerful mantras dedicated to lord Hayagriva, the horse faced avatar of lord Vishnu. listen and chant this mantra to suceed in exams and score highest marks
    

Channel Title : Vizag tv

Views : 472

Likes : 6

DisLikes : 1

Published Date : 2018-05-22T05:00:03.000Z

secret of hayagriva god horse avatar | history of vishnu avatar hayagreeva | god of intelligence secret about hayagriva, hayagriva, horse avatar, god, hayagriva puja benefits, most secret hayagriva mantra, hayagriva stotram Vijaya Mavuru channel is the all in one place You tube channel to share many interesting things about Mysteries, miracles, tourism, temples, wonders,mythology,films,general knowledge and entertainment in Telugu. Click here to Watch: world’s only srikurmam temple https://www.youtube.com/watch?v=uM3FZUFOlw0 amazing dances in varanasi https://www.youtube.com/watch?v=hxm5QhXarbI secrets and history about tattoo https://www.youtube.com/watch?v=0hUH5N9jJIM For more interesting videos : Subscribe : https://www.youtube.com/channel/UCg047Rn6uwSE3-WyGO1kJfA please follow me https://plus.google.com/u/0/+VijayaMa... https://www.facebook.com/mavuru.raathalu https://twitter.com/vijayamavuru1 http://vijayamavuru.blogspot.in/ Mail me @ vijayamavuru@gmail.com
    

Channel Title : BhaktiOne

Views : 11758

Likes : 77

DisLikes : 6

Published Date : 2017-10-11T09:54:16.000Z

Saraswati Stotram with Lyrics (సరస్వతి ద్వాదశ నమస్తోత్రం). By MS Subbulakshmi Jr. Telugu Devotional Song, Lord Saraswati "Saraswati Stotram Lyrics" Siri Giri Vasudaa | Telugu Devotional Songs 2017 - https://youtu.be/XwngvF3bHs8 Ganapayya Deva Telugu Devotional Songs 2017 - https://youtu.be/jpc4pbtwaAU Thyagaraja's Pancharatna Kritis - https://youtu.be/rDkPHo44wLc Bhakti Paatalu - https://youtu.be/uDPIQ_tgdlQ
    

Channel Title : Hindu Pad

Views : 175

Likes : 1

DisLikes : 0

Published Date : 2018-07-26T07:09:10.000Z

Hayagriva Ashtottaram | Hayagriva Ashtottara Shatanama Stotram. Hayagriva Ashtottaram is a divine Stotram dedicated to Hayagriva Swamy, which details the 108 names of Hayagriva. https://hindupad.com/legend-of-hayagriva-avatar-or-hayagreeva-incarnation-of-lord-vishnu/ https://hindupad.com/hayagreeva-stotram-prayer-to-lord-hayagriva/ https://hindupad.com/hayagriva-panchami-puja/ https://hindupad.com/hayagriva-jayanti-lord-hayagreeva-jayanthi/ https://hindupad.com/hayagriva-puja-on-mahanavami-during-navratri/ #Hayagriva #HayagrivaAshtottaram Subscribe to #Hindupad Youtube Channel - https://www.youtube.com/user/Hindupad/?sub_confirmation=1 Ashad Maas Ki Mahatmya Katha == https://www.youtube.com/watch?v=TfwJw2Z_Yr0&list=PLAjii2N9SY8KPtUkidajY0G2S-597-33M Purushottam Maas Mahatmya Katha (Adhik Maas Ki Katha) https://www.youtube.com/watch?v=PhtZWxfF584&list=PLAjii2N9SY8LtT2kmfi7tJZ9F2IV4Ici3 Ekadashi Vrat Katha (Stories of Ekadashi Vrat) https://www.youtube.com/watch?v=TpwY6l0WE5Q&list=PLAjii2N9SY8LIdYneCMaSsV5bxdI0HGEe Sankashti Chaturthi Vrat Katha https://www.youtube.com/watch?v=WI9iI0qN4yc&list=PLAjii2N9SY8IrhOz6QUMSNXwIP0iLUAAN Ganesh Chaturthi Pujan Vidhi https://www.youtube.com/watch?v=WI9iI0qN4yc&list=PLAjii2N9SY8IrhOz6QUMSNXwIP0iLUAAN 32 Forms of Ganesha https://www.youtube.com/watch?v=EujsT16VVrI&list=PLAjii2N9SY8J7nja7W7d-EVNyL_riD9Jv Browse the website for more updates - https://hindupad.com/ Subscribe to Youtube Channel of Hindupad for Latest Video Updates - https://www.youtube.com/user/Hindupad/ Like and Follow Facebook Page of Hindupad - https://www.facebook.com/HinduPad/ Follow Twitter Handle of Hindupad - https://twitter.com/hindupad
    

Channel Title : Yagnika peetham

Views : 2402

Likes : 17

DisLikes : 2

Published Date : 2016-06-10T14:59:26.000Z

హయగ్రీవ స్తోత్రం 1వ మంత్రం (యాజ్ఞికపీఠమ్ "ఆన్ లైన్ FACEBOOK వైదిక పాఠశాల") 9848422815 శ్లోకము :- జ్ఞానానందమయం దేవం నిర్మలస్ఫటికాకృతిం | ఆధారం సర్వవిద్యానాం హయగ్రీవ ముపాస్మహే || ప్రతిపదార్థం:- జ్ఞానానందమయం - జ్ఞాన = జ్ఞానము ఆనంద = ఆనందము మాయం = అత్యథికముగ కల్గియున్నట్టియు దేవం = ప్రకాశించుచున్నట్టియు నిర్మలస్ఫటికాకృతిం - నిర్మల = స్వఛమైన స్ఫటిక = స్ఫటికవంటి ఆకృతిం = ఆకారం కలిగినట్టి సర్వవిద్యానాం - సర్వ = సమస్తమైన విద్యానాం = విద్యలకును ఆధారం = ఆధారమైనట్టి హయగ్రీవం - హయ = గుర్రముయొక్క గ్రీవం = మెడవంటి మెడకల పరమాత్మను ఉపాస్మహే = ధ్యానించుచున్నాము తాత్పర్యము: - లోపల వెలుపల తాను ప్రకాశించుచు ఇతరులను ప్రకాశింప చేయునట్టి విస్తీర్ణమైన జ్ఞానసంపత్తి కలవాడు హయగ్రీవస్వామి. ఈ జ్ఞానము అందరికోరికలూ తీర్చేదికనుక అందరికి అనుకూలంగానే ఉంటుంది. ఏది మనకు అనుకూలమో అదే ఆనందముగ భాసిస్తూఉంటుంది, జ్ఞానము, ఆనందము అనే రెండునూ రూపుదాల్చి ఉన్నవాడు ఈ హయగ్రీవమూర్తి. కనుకనే, చంద్ర సూర్యాది తేజస్సులకంటే మించిన తేజస్సుతో ప్రకాశిస్తూ ఉంటాడట ! అందుకే, ఏ మచ్చాలేని స్వచ్చమైన స్ఫటికమణి వంటి ఆకారంకలిగి ఉన్నవాడు, వివిధములైన విద్యలన్నింటికిని పుట్టినిల్లై విరాజిల్లుచున్నట్టి హయగ్రీవస్వామిని ఉపాసించెదము. ఓం శ్రీలక్ష్మీ హయగ్రీవాయ నమః వైదిక విద్యను పంచుదాం - వైదిక విద్యను పెంచుదాం.
    

Channel Title : Swarnasree Kotla

Views : 40

Likes : 0

DisLikes : 0

Published Date : 2017-03-03T15:08:36.000Z

    

Channel Title : THE DIVINE - DEVOTIONAL LYRICS

Views : 367

Likes : 5

DisLikes : 0

Published Date : 2017-09-02T00:30:00.000Z

Raghava Reddy, Reghava Reddy Videos, Reghava Reddy Channel, Raghava Reddy Devotional
    

Channel Title : sumatv

Views : 885

Likes : 15

DisLikes : 0

Published Date : 2017-09-12T06:37:12.000Z

SRI MAHA VISHNUVU AVATHARAM, HAYAGREEVA SWAMI AVATHARAM
    

Channel Title : Volga Video

Views : 2154

Likes : 8

DisLikes : 1

Published Date : 2017-06-16T13:00:01.000Z

Who is Hayagreeva..? Telugu Devotional Videos | Volga Video Subscribe Here: https://goo.gl/vJOqXO ----------------------------------------------- Click here to Watch Abhinetri Full Movie : https://youtu.be/2r8GHxTD6ck Pisachi 2 - Horror Film: https://youtu.be/dJIPVOTbay0 2017 Telugu Movies: https://goo.gl/Fwd0TW , Telugu Comedy Scenes: https://goo.gl/SQK4Mr , Telugu Hit Songs Collection (Jukebox) https://goo.gl/reHdkv , ←--------------------------→ Follow Us: https://www.facebook.com/VolgaVideo
    

Channel Title : BHAKTHI KERATALU

Views : 27

Likes : 0

DisLikes : 0

Published Date : 2017-07-07T02:57:40.000Z

గంగా స్తుతి (భగీరథ కృత),GANGA STUTHI । శ్రీ నారద ఉవాచ । శ్రోతుమిచ్ఛామి దేవేశ లక్ష్మీకాంత జగత్పతే । విష్ణోర్విష్ణు పదీ స్తోత్రం పాపఘ్నం పుణ్యకారకం ॥ । శ్రీ నారాయణ ఊవాచ । శ్రృణు నారద వక్ష్యామి పాపఘ్నం పుణ్యకారకం । శివ సంగీత సమ్ముగ్ధ శ్రీ కృష్ణాంగ సముద్భవాం । రాధాంగ ద్రవ సంయుక్తా తాం గంగాం ప్రణమామ్యహం ॥1 యజ్జన్మ సృష్టే రాదౌ చ గోలోకే రాసమండలే । సంనిధానే శంకరస్య తాం గంగాం ప్రణమామ్యహం ॥2 గోపైర్ గోపీ భిరాకీర్ణే శుభే రాధా మహోత్సవే । కార్తికీ పూర్ణిమాయాం చ తాం గంగాం ప్రణమామ్యహం ॥3
    

Channel Title : KADALAZHI RANGASWAMY SAMPATH

Views : 405

Likes : 1

DisLikes : 0

Published Date : 2016-08-12T12:30:54.000Z

-Video Upload powered by https://www.TunesToTube.com
    

Channel Title : कर्मकांड - By, AnandPathak

Views : 1199

Likes : 12

DisLikes : 0

Published Date : 2017-12-07T17:20:08.000Z

Share.Support.Subscribe. Karmkand it’s all about Vedas, Karmkand it’s all about Puranas, Karmkand it’s all about Upanishadas, Karmkand it’s all about Yantra’s Karmkand it’s all about mantra’s Karmkand it’s all about Stotra’s Karmkand it’s all about Katha’s, Karmkand it’s all about Vrat’s, Karmkand it’s all about Astrology’s, But End of the day Karmkand it’s all about kramkand Karmkand it’s all about god & goods 🙏🙏🙏 https://www.youtube.com/channel/UCqVwo8ZqEM8cichrCUXDB4Q google.com/+KarmKandByAnandPathak https://www.facebook.com/Karmkand-Byanand-Pathak-219362935270264/ -~-~~-~~~-~~-~- Please watch: "मा दुर्गा के बत्तीस नाम रहस्य | दुर्गा बत्तीस नामावलि | Durga 32 NaamsRahasya |" https://www.youtube.com/watch?v=mmBGIgQgMIA -~-~~-~~~-~~-~-
    

Channel Title : gurubhagavatula sailesh kumar

Views : 209

Likes : 5

DisLikes : 0

Published Date : 2018-05-13T16:57:07.000Z

    

Channel Title : BhaktiOne

Views : 2235

Likes : 28

DisLikes : 1

Published Date : 2018-08-23T06:59:19.000Z

Along with Rakshabandhan – there is another importance to this day. It is nothing but – Hayagriva Jayanthi. Lord Hayagriva is worshipped for getting intelligence. Thus on this Sunday – worshipping Lord Hayagriva with white flowers will give us wisdom says mythology. Varaha Jayanthi Pramukyatha Ento Telusa - https://youtu.be/iGlw1M_h1TI Damodara Dwadashi Roju Ee Okka Pani Cheste Chalu - https://youtu.be/20oTuQpsk-0 Putra Ekadasi Vratam Ela Cheyalo Telusa ? - https://youtu.be/jqFTT09QBlA How To Wear Saree | Andhra Style Traditional Style - https://youtu.be/m4aHulUQEcw Lakshmi Devi’s Vahanam – Owl or Elephant - https://youtu.be/ltkkJuRn3AM
    

Channel Title : carnaticpittsburgh

Views : 83006

Likes : 164

DisLikes : 41

Published Date : 2012-08-23T04:32:44.000Z

The Śrī Stuti is a beautiful hymn composed by Swami Vedānta Deśika in praise of Lakṣmī, goddess of wealth and good fortune and success and the consort of Lord Viṣṇu. The first verse reads: mānātīta-prathita-vibhavāṃ maṅgalam maṅgalānām vakṣaḥ-pīṭhīṃ madhu-vijayino bhūṣayantīṃ sva-kāntyā | pratyakṣānuśravika-mahima-prārthinīnāṃ prajānāṃ śreyo-mūrtiṃ śriyam aśaraṇas tvāṃ śaraṇyāṃ prapadye || Magnificent beyond all measure, Auspicious even to all things auspicious, Resting on the chest of Madhu's conqueror Ornamenting it by Her lustre, Felicity personified for all people who seek material and spiritual prosperity— to you, o Śrī, do I, who have no other refuge, surrender! See a full poetic translation of the Śrī Stuti at http://pearlsatrandomstrung.blogspot.com/2012/11/a-hymn-to-sri-sri-stuti-of-sri-vedanta.html
    

Channel Title : Bhakthi TV

Views : 385

Likes : 6

DisLikes : 0

Published Date : 2018-08-26T02:23:02.000Z

Sri Kakunuri Suryanarayana Murthy | Dharma Sandehalu | Full Video | Bhakthi TV Watch Bhakthi TV by Rachana Television. South India's first devotional channel, for horoscopes, spiritual speeches, Spiritual healing solutions. "Watch Sravana Masam Special Song : https://goo.gl/de1wA2 For More Details ☟ ☞ Watch Bhakthi TV Live : https://www.youtube.com/watch?v=uSOSokQZoeM ☞ Subscribe to Bhakthi TV : https://goo.gl/9LCNhn ☞ Like us on Facebook : https://goo.gl/2Hzmqr ☞ Follow us on Twitter : https://goo.gl/V8ANgT ☞ Follow us on Instagram : https://goo.gl/5BgYLk ☞ Download Bhakthi TV Android App : https://goo.gl/Sak9wc
    

Channel Title : Telugu Pravachanams

Views : 1819

Likes : 17

DisLikes : 4

Published Date : 2015-07-23T02:10:03.000Z

NARADHA BHAKTHI SUTRALU (Part 9/12) - Sri Samavedam Shanmuka Sarma Gari Pravachanam
    

Channel Title : Astro Syndicate

Views : 7809

Likes : 59

DisLikes : 6

Published Date : 2018-05-17T11:00:02.000Z

Subscribe For Daily Videos : https://goo.gl/FVQuQp 19th May 2018 Daily Rashi Phalalu | Telugu Daily Rashi Phalithalu| Daily Predictions|Astro Syndicate రాశి ఫలాలు , మేష రాశి , వృషభ రాశి , మిథున రాశి , కర్కాటక రాశి , సింహ రాశి , కన్య రాశి , తుల రాశి , వృశ్చిక రాశి , ధనుస్సు రాశి , మకర రాశి , కుంభ రాశి , మీన రాశి Any Queries about this please contact to : Chebiyyam Kiran Sharma Ph No: +91 88855 22396  Subscribe for more videos : https://goo.gl/FVQuQp  Mail us at : astrosyndicate3@gmail.com  Follow us on our website : http://astrosyndicate.com/  Like us on facebook : https://www.fb.com/AstroSyndicate  Twitter : https://twitter.com/astrosyndicate3  Tumblr : https://www.tumblr.com/blog/astrosynd...  Linked.in : https://www.linkedin.com/in/astro-syn...  Blogger : astrosyndicate3.blogspot.com  Reddit : https://www.reddit.com/user/AstroSynd...  Hi5 : http://www.hi5.com/astrosyndicate astro syndicate will provide the best astrology services. We are specialized in Astrology in Telugu. For Any You tube Channel Creation And For Any Technical Assistance About You tube Channels Contact +91 8886459965 #teluguastrology , #teluguhoroscope , #telugupredictions , #telugurasiphalalu , #vaaraphalalu , #astrology , #horoscope , #predictions , #telugurasiphalalu , daily phalalu on this day , #rasiphalalu , know more about future , rasi phalitalu , daily rasi phalalu , rasi phalalu videos , zodiac signs , daily predictions , ( vaara phalalu ) , #mesha rasi ( aries horoscope ) , #vrushabarasi ( Taurus horoscope ) , #mithuna rasi ( gemini horoscope ) , #karkataka rasi ( cancer horoscope ) , #simha rasi ( leo horoscope ) , #kanya rasi ( virgo horoscope ) , #tula rasi ( libra horoscope ) , #vruschika rasi ( scorpio horoscope ) , #dhanussu rasi ( sagittarius horoscope ) , #makara rasi ( capricorn horoscope ) , #kumba rasi ( aquarius horoscope ) , #meena rasi ( pisces horoscope ) , daily rasi phalithalu , hyderabad astrologer chebiyyam siddanthi , telugu panchangam , ugadi panchangam , sri hemalamba nama samvatsara panchangam , gantala panchangam , daily predictions , telugu astrology , #phalitalu , telugu rasi phalalu , roju phalalu , chebiyyam rasi phalalu , panchangam telugu , shubathidi panchangam , #panchangam , yearly predictions , horoscope prediction , #dailyhoroscope , eroju rasi phalalu . mesha raasi ( aries horoscope ) , vrushaba raasi ( taurus horoscope ) , mithuna rasi ( gemini horoscope ) , karkataka rasi ( cancer horoscope ) , simha rasi ( leo horoscope ) , kanya raasi ( virgo horoscope ) , tula rasi ( libra horoscope ) , vruchika rasi ( scorpio horoscope ) , dhanussu rasi ( sagittarius horoscope ) , makara rasi ( capricorn horoscope ) , kumba raasi ( aquarius horoscope ) , meena raasi ( pisces horoscope ) Our Astrology will be accurate and detailed horoscope of the people. We are expert astrologers chart out the Kundali of Individuals with highly accurate reading of planetary positions. The astrology service will be fast, convenient and precise in all parts of India. Our services will be available a call away from the people. We are a trusted destination for availing of the most accurate and competitive services of astrology in Telugu.
    

Channel Title : Yagnika peetham

Views : 99

Likes : 0

DisLikes : 0

Published Date : 2016-09-23T18:58:27.000Z

హయగ్రీవ స్తోత్రం 32వ శ్లోకం. (యాజ్ఞికపీఠమ్ "ఆన్ లైన్ FACEBOOK వైదిక పాఠశాల) (9848422815, 7396871862) https://www.facebook.com/groups/yagnikapeetham/
    

Channel Title : Mana Telugu Vision

Views : 271

Likes : 4

DisLikes : 0

Published Date : 2017-08-01T05:26:47.000Z

rakhi pournami, హయగ్రీవ జయంతి,BEAUTY CARE,BEAUTY TIPS IN TELUGU,HAIR CARE,HAIR CARE TIPS IN TELUGU,HEALTH CARE TIPS IN TELUGU, HEALTH BENEFITS,HOME REMEDIES,SKIN CARE TIPS,AROGYAM,BHAKTHI,POJJA VIDHANM,VASTU TIPS IN TELUGU,FAIRNESS,WHITENING SKIN MASKS AND MANY MORE..
    

Channel Title : Bhakthi TV

Views : 1229

Likes : 11

DisLikes : 0

Published Date : 2018-05-08T01:00:01.000Z

Today Kalachakram || 08 May 2018 || Archana || Bhakthi TV Watch Bhakthi TV by Rachana Television. South India's first devotional channel, for horoscopes, spiritual speeches, Spiritual healing solutions. For More Details ☟ ☞ Watch Bhakthi TV Live : https://www.youtube.com/watch?v=o5Ugsn3SyL8 ☞ Subscribe to Bhakthi TV : https://goo.gl/9LCNhn ☞ Like us on Facebook : https://goo.gl/2Hzmqr ☞ Follow us on Twitter : https://goo.gl/V8ANgT ☞ Follow us on Instagram : https://goo.gl/5BgYLk ☞ Download Bhakthi TV Android App : https://goo.gl/Sak9wc
    

Channel Title : surbhi doshi

Views : 28

Likes : 0

DisLikes : 0

Published Date : 2017-12-06T14:07:33.000Z

Veda Patha # 3 Genuine chanting by Swami Chidananda Ramakrishna Math and Mission at Sri Ramakrishna Universal Temple Chicago, Vivekananda Vedanta Society of Chicago, Homer Glen, IL. 60491 ( This Video I Dedicate to my Master on His Lotus feet )
    

Channel Title : MyBhaktitv

Views : 134

Likes : 3

DisLikes : 0

Published Date : 2016-12-07T11:21:53.000Z

Listen & Enjoy : Sri Sai Dhyaname Song || Sai Deva Ma Prardhana Vinava || Shirdi Sai Baba Devotional Songs || MyBhaktitv Subcribe For More Devotional Songs ►My Bhakti Tv Telugu Devotional Songs : https://goo.gl/48o9zN ►My Bhakti Tv Tamil Devotional Songs : https://goo.gl/Ct1CcI ►My Bhakti Tv Oriya Devotional Songs : https://goo.gl/jUC98l
    

Channel Title : IndianDivineChants

Views : 629

Likes : 1

DisLikes : 0

Published Date : 2015-03-04T16:31:48.000Z

Sanskrit Devotional Traditional Song on Lord Dakshinamurthy chanted by T.S.Aswini Sastry,T.S.Rohini Sastry & Party taken from the album Dakshinamurthy Stothram, produced by Sruthilaya Media Corp.
    

Channel Title : MyBhaktitv

Views : 98

Likes : 0

DisLikes : 0

Published Date : 2016-12-07T00:30:00.000Z

Listen & Enjoy : Sri Saibaba Song || Sai Deva Ma Prardhana Vinava || Shirdi Sai Baba Devotional Songs || MyBhaktitv Subcribe For More Devotional Songs ►My Bhakti Tv Telugu Devotional Songs : https://goo.gl/48o9zN ►My Bhakti Tv Tamil Devotional Songs : https://goo.gl/Ct1CcI ►My Bhakti Tv Oriya Devotional Songs : https://goo.gl/jUC98l

YouAPI-2


Facebook Page Like Box ::