Mohanpublicationsbhakti....!

About 20 results out of 188 (0.23 seconds)
    

Channel Title : Bhavishya Jyoti

Views : 1068

Likes : 21

DisLikes : 0

Published Date : 2019-02-20T07:58:39.000Z

********** MohanPublications Print Books భక్తి, జ్యోతిష, వాస్తు, గ్రంథాలు ఇప్పుడు ఆన్ లైన్ బుక్స్ స్టోర్స్ లో కొనుగోలు చేసుకోవచ్చు ...... https://devullu.com ********** PLEASE WATCH : https://youtu.be/s84iF-tuVGI PLEASE ,LIKE SHARE SUPPORT AND SUBSCRIBE Watch Bhavishya Jyoti: www.youtube.com/bhavishya jyoti BLOGGER : https://rpmediaworks.blogspot.com/ Face Book Page : https://www.facebook.com/RPMediaWorks FaceBook Page : https://www.facebook.com/womensspecials Twitter : https://twitter.com/raminenipavanku Google Plus https://plus.google.com/u/1/115979902262246128990 -------------- వ్రతకథలు | పూజలు |VrathaKathalu|Pujalu https://devullu.com/book-category/vratha-kathalu-pujalu/ జ్యోతిషాలు | హస్త | సంఖ్య | Astrology Palmistry|Numerology https://devullu.com/book-category/astrology-palmistry-numerology/ స్తోత్రాలు | సుప్రభాతాలు | Stotras|Suprabhathas https://devullu.com/book-category/stotras-suprabhathas/ మంత్ర | యంత్ర | తంత్ర | Mantra|Tantra|Yantra https://devullu.com/book-category/mantra-tantra-yantra/ గ్రంధాలు | ఆరాధనలు|Granthalu | Aradhanalu https://devullu.com/book-category/granthalu-aradhanalu/ ఆయుర్వేద వైద్యం |AyurvedaVaidyam https://devullu.com/book-category/ayurveda-vaidyam/ శ్రీ మధురకృష్ణమూర్తిశాస్త్రి|Sri MadhuraKrishnaMurthy Sastry https://devullu.com/book-category/sri-madhura-krishnamurthy-sastry/ వాస్తులు | Vastu https://devullu.com/book-category/vastu/ ఫ్రీ పిడిఎఫ్ బుక్స్ Free PDF Books https://devullu.com/book-category/free-books/ డిస్ట్రిబ్యూషన్ బుక్స్ |Distribution|Books https://devullu.com/book-category/distribution-books/ సాయి దత్త |Shirdi Sai |Datta https://devullu.com/book-category/shirdi-sai-dutta/ బివి రామన్ బుక్స్ BV Raman Books https://devullu.com/book-category/sri-b-v-raman-astrology/ చాగంటి వారి | బుక్స్|Chaganti|Vari|Books https://devullu.com/book-category/chaganti-vari-books/ అయ్యప్ప భవాని బుక్స్ |Ayyappa|Bhavani|Books https://devullu.com/book-category/ayyappa-bhavani/ భజనలు | కీర్తనలు |Bhajanalu | Kirthanlu https://devullu.com/book-category/bhajanas-kirthanalu/ సినిమా సాంగ్స్ | Cinema Songs https://devullu.com/book-category/cinema-songs/ జనరల్ బుక్స్ | General|Books https://devullu.com/book-category/general-books/ స్త్రీలకు ప్రత్యేకం | Ladies Special https://devullu.com/book-category/ladies-special/ కథలు | Kathalu https://devullu.com/book-category/story-books/
    

Channel Title : Mohan Publications

Views : 11155

Likes : 91

DisLikes : 16

Published Date : 2017-06-05T14:03:16.000Z

http://www.bhakthibooks.com #సుబ్రహ్మణ్య_భుజంగ_స్తోత్రం #SubramanyaBujangaStotram సుబ్రహ్మణ్య భుజంగం శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య భుజంగ స్తోత్రం ఓం శ్రీ గణేశాయ నమః ఓం శ్రీమాత్రే నమః సదాశివ సమారంభాం శంకరాచార్య మధ్యమాం అస్మదాచార్య పర్యంతాం వందే గురు పరంపరాం 1. సదా బాల రూపాపి విఘ్నాద్రి హంత్రీ మహాదంతి వక్త్రాపి పంచాస్యమాన్యా I విధీంద్రాది మృగ్యా గణేశాభిధామే విధత్తాం శ్రియం కాపి కళ్యాణమూర్తి: II 2. నజానామి శబ్దం నజానామి చార్థం నజానామి పద్యం నజానామి గద్యం I చిదేకా షడాస్యా హృది ద్యోతతే మే ముఖాన్నిస్సరంతే గిరిశ్చాపి చిత్రమ్ II 3. మయూరాధిరూఢం మహావాక్యగూఢం మనోహారిదేహం మహచ్చిత్తగేహం I మహీ దేవదేవం మహావేదభావం మహాదేవబాలం భజే లోకపాలం II 4. యదా సన్నిధానం గతామానవామే భవామ్భోధిపారం గతాస్తేతదైవ I ఇతి వ్యంజయన్ సింధుతీరేయ ఆస్తే త మీడే పవిత్రం పరాశక్తి పుత్రం II 5. యథాభ్ధే స్తరంగా లయం యాంతి తుంగాః తథైవాపదః సన్నిధౌ సేవతాంమే I ఇతీవోర్మి పంక్తీర్ నృణామ్ దర్శయంతం సదా భావయే హృత్సరోజే గుహంతం II 6. గిరౌ మన్నివాసే నరా యేధిరూఢాః తదా పర్వతే రాజతే తేధిరూఢాః I ఇతీవ బృవన్ గంధశైలాధిరూఢః సదేవో ముదే మే సదా షణ్ముఖోస్తు II 7. మహామ్భోధితీరే మహాపాపచోరే మునీంద్రానుకూలే సుగంధాఖ్యశైలే I గుహాయాం వసంతం స్వభాసాలసన్తం జనార్తిం హరంతం శ్రయామో గుహంతం II 8. లసత్స్వర్ణ గేహే నృణాం కామదోహే సుమస్తోమ సంఛన్న మాణిక్యమంచే I సముద్యత్ సహస్రార్కతుల్య ప్రకాశం సదాభావయే కార్తికేయం సురేశమ్ II 9. రణద్ధంసకే మంజులే త్యన్తశోణే మనోహారి లావణ్య పీయూషపూర్ణే I మనః షట్పదో మే భవక్లేశతప్తః సదా మోదతాం స్కందతే పాదపద్మే II 10. సువర్ణాభ దివ్యాంబరై ర్భాసమానాం క్వణత్కింకిణీ మేఖలా శోభమానామ్ I లసద్ధేమపట్టేన విద్యోతమానాం కటిం భావయే స్కంద! తే దీప్యమానామ్ II 11. పులిన్దేశకన్యా ఘనాభోగతుంగ స్తనాలింగనాసక్త కాశ్మీరరాగమ్ I నమస్యామ్యహం తారకారే! తవోరః స్వభక్తావనే సర్వదా సానురాగమ్ II 12. విధౌక్లుప్తదండాన్ స్వలీలాధృతాండాన్ నిరస్తేభశుండాన్ ద్విషత్కాలదండాన్ I హతేంద్రారిషండాన్ జగత్రాణ శౌండాన్ సదాతే ప్రచండాన్! శ్రయే బాహుదండాన్ II 13. సదా శారదాః షణ్మృగాంకా యది స్యుః సముద్యన్త ఏవస్థితా శ్చేత్సమంతాత్ I సదా పూర్ణబింబాః కలం కైశ్చ హీనాః తదా త్వన్ముఖానాం బ్రువే స్కందసామ్యమ్ II 14. స్ఫురన్మందహాసైః సహంసానిచంచత్ కటాక్షావలీ భృంగసంఘోజ్జ్వలాని I సుథాస్యంది బింబాధరాణీశ శూనో తవాలోకయే షణ్ముఖామ్భోరుహాణి II 15. విశాలేషు కర్ణాంత దీర్ఘేష్వజస్రమ్ దయాస్యన్దిషు ద్వాదశ స్వీక్షణేషు I మయీషత్కటాక్షః సకృత్పాతితశ్చేత్ భవేత్తే దయాశీల కానామహానిః II 16. సుతాంగోద్భవో మేసి జీవేతి షడ్ధా జపన్మంత్ర మీశో ముదా జిఘ్నతే యాన్ I జగద్భారభృద్భ్యో జగన్నాథ! తేభ్యః కిరీటోజ్జ్వలేభ్యో నమో మస్తకేభ్యః II 17. స్ఫురద్రత్న కేయూర హారాభిరామః చల త్కుండల శ్రీలస ద్గండభాగః I కటౌ పీతవాసాః కరే చారుశక్తిః పురస్తా న్మమాస్తాం పురారే స్తనూజః II 18. ఇహాయాహి వత్సేతి హస్తాన్ ప్రసార్య హ్వయత్యాదరా చ్ఛంకరే మాతురంకాత్ I సముత్పత్య తాతం శ్రయంతం కుమారం హరాశ్లిష్టగాత్రం భజే బాలమూర్తిమ్ II 19. కుమారేశసూనో! గుహస్కందసేనా పతే శక్తిపాణే మయూరాధిరూఢ I పులిందాత్మజాకాంత భక్తార్తిహారిన్ ప్రభో తారకారే సదారక్ష మాం త్వమ్ II 20. ప్రశాంతేంద్రియే నష్టసంజ్ఞే విచేష్టే కఫోద్గారివక్త్రే భయోత్కంపిగాత్రే I ప్రయాణోన్ముఖే మయ్యనాథే తదానీం ద్రుతంమే దయాళో భవాగ్రే గుహత్వమ్ II 21. కృతాంతస్య దూతేషు చండేషు కోపాత్ దహచ్ఛింధి భిన్ధీతి మాంతర్జయత్సు I మయూరం సమారుహ్య మా భైరితి త్వమ్ పురః శక్తిపాణిర్మమాయాహి శీఘ్రం II 22. ప్రణమ్యాస కృత్పాదయోస్తే పతిత్వా ప్రసాద్య ప్రభో ప్రార్ధయే నేకవారం I నవక్తుం క్షమోహం తదానీం కృపాబ్ధే నకార్యాంతకాలే మనాగప్యుపేక్షా II 23. సహస్రాండ భోక్తాత్వయా శూరనామా హతస్తారక స్సింహవక్త్రశ్చ దైత్యః I మమాంత ర్హృదిస్థం మనః క్లేశమేకం నహంసి ప్రభో! కింకరోమి క్వయామి II 24. అహం సర్వదా దుఃఖభారావసన్నో భావాన్దీన బంధుస్త్వదన్యం న యాచే I భవద్భక్తిరోధం సదా క్లుప్తబాధం మమాధిం ద్రుతం నాశయోమాసుత త్వమ్ II 25. అపస్మార కుష్ఠ క్షయార్శః ప్రమేహః జ్వరోన్మాద గుల్మాది రోగా మహాంతః I పిశాచాశ్చ సర్వే భవత్పత్రభూతిం విలోక్య క్షణా త్తారకారే ద్రవంతే II 26. దృశి స్కందమూర్తిః శృతౌ స్కందకీర్తిః ముఖే మే పవిత్రం సదా తచ్చరిత్రమ్ I కరే తస్య కృత్యం వపుస్తస్య భృత్యం గుహే సంతులీనా మమాశేషభావాః II 27. మునీనా ముతాహో నృణాంభక్తి భాజాం అభీష్టప్రదాః సంతి సర్వత్ర దేవాః I నృణామంత్యజానామపి స్వార్ధదానే గుహాద్దేవ మన్యం న జానే న జానే II 28. కలత్రం సుతాబంధువర్గః పశుర్వా నరోవాథ నారీ గృహేయే మదీయాః I యజంతో నమంతః స్తువంతో భవంతమ్ స్మరంతశ్చ తే సంతు సర్వే కుమార II 29. మృగాః పక్షిణోదంశకాయే చ దుష్టాః తథా వ్యాధయో బాధకా యే మదంగే I భవ ఛ్చక్తితీక్ష్ణాగ్రభిన్నాః సుదూరే వినశ్యంతు తే చూర్ణిత క్రౌంచశైల II 30. జనిత్రీ పితా చ స్వపుత్రాపరాధం సహేతే న కిం దేవసేనాధినాథ I అహం చాతిబాలో భవాన్ లోకతాతః క్షమస్వాపరాధం సమస్తం మహేశ II 31. నమః కేకినే శక్తయే చాపి తుభ్యం నమశ్చాగ తుభ్యం నమః కుక్కుటాయః I నమః సింధవే సింధు దేశాయ తుభ్యం పునః స్కందమూర్తే నమస్తే నమోస్తు II 32. జయానందభూమన్ జయాపారధామన్ జయామోఘకీర్తే జయానందమూర్తే I జయాశేషసింధో జయాశేషబంధో జయత్వం సదా ముక్తిదానేశసూనో II 33. భుజంగాఖ్యవృత్తేన క్లుప్తం స్తవం యః పఠేద్భక్తియుక్తో గుహం సంప్రణమ్య I సుపుత్రాన్ కలత్రం ధనం దీర్ఘమాయుః లభేత్ స్కంద సాయుజ్యమంతే నరః సః II ఇతి శ్రీ శంకర భగవత్పాద విరచిత శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య భుజంగ స్తోత్రం సంపూర్ణమ్
    

Channel Title : Mohan Publications

Views : 70580

Likes : 328

DisLikes : 58

Published Date : 2017-07-27T15:02:31.000Z

http://www.bhakthibooks.com/search?q=stotram #శ్రీదేవి_ఖడ్గమాల_స్తోత్రం #Devi_Khadgamala_Stotram https://mohanpublications.com https://granthanidhi.blogspot.in https://facebook.com/mohanpublications https://youtube.com/bhakthimandaram https://youtube.com/mohanpublicationsbhakti devi khadgamala stotram
    

Channel Title : Mohan Publications

Views : 7574

Likes : 57

DisLikes : 8

Published Date : 2017-07-27T17:58:44.000Z

http://www.bhakthibooks.com/search?q=kanakadhara #కనకధారాస్తోత్రం #KanakadaraStotram #kanakadharastotramtelugu Kanakadhara Stotram Mp3, Kanakadhara Stotram Pdf, Shri Kanakadhara Stotram, Sri Lakshmi, lakshmi deityKavacham, Lakshmi Puja, kanakadhara stotram, lakshmi bhajans, Kanakadhara Stotram Lyrics, lakshmi stotraLakshmi Sukta, kanakadhara stotram in hindi, Kanakdhara, Lakshmi Dhan Prapati, Kanakdhara Stotra, StotramLakshmi Stotram, Kanakdhara Stotram, Mantram, kanakadhara stotram pdf, kanakadhara stotram lyrics,
    

Channel Title : Kala BhairavaTV

Views : 20619

Likes : 176

DisLikes : 20

Published Date : 2018-01-05T11:03:39.000Z

WATCH : భార్య తప్ప మరొక స్త్రీ తో అక్రమ సంబంధం -Wife And Husband Problems - Wife and Husband Relationship CONTACT:9985551026 :9985551027 :9985551028 :9000200717 మీకు కాలభైరవ స్వామి అనుగ్రహం కలుగును గాక.. Share to All అందరికీ షేర్ చేయండి. UPDATES కై మా FACEBOOK పేజీ ని LIKE చేయండి:- http://www.facebook.com/kalabhairavam కాలభైరవగురు Youtube ను subscribe చేయండి:- http://Youtube.com/kalabhairava కాలభైరవ స్వామి వారి గ్రంథాల కొరకు ఈ క్రింది లింక్ క్లిక్ చెయ్యగలరు http://granthanidhi.blogspot.in/2017/... KalabhairavaGuru Sansthan Mutt Rajahmundry. A.P India Contact Us: +91 9000200717-+91 9618182456, +9985551026/7/8 http://www.kalabhairava.in/ __ భక్తి స్తోత్రాలు, సూక్తాలు, కవచాలు, ప్రవచనాలు, చూస్తూ పారాయణం చేసే విధముగా అప్లోడ్ చెయ్యడం జరిగింది. ఈ క్రింది లింక్ క్లిక్ చేసి subscribe చేసుకోండి. https://www.youtube.com/mohanpublicationsbhakti ___ అందరికీ షేర్ చేయండి. GURU PARAMPARA MANTRAM గురుపరంపర మంత్రోపదేశంతో మీ జన్మ ఖాతాలో కి కోటాను కోట్ల పుణ్యం జమ చేయబడుతుంది. గురువుగారు చెప్పిన వీధి విధానం లు పాటిస్తూ చేయడం వల్ల , అలాగే పూర్వ జన్మలో తెలిసి తెలియక చేసిన కర్మలు నశిస్తాయి...గురువు ద్వారా పంచగ్రవ్య ప్రాచన, శరీర శుద్ధీకరన, ఆత్మకు పన్చోపచార పూజ, యజ్ఞం ,నదీ తీర్ధం లో కుడిచెవి లో మంత్రం ఉపదేశం..అనేవి మంత్రోపదేశం లో చేసే ప్రక్రియలు... వీటి వల్ల కోటాను కోట్ల పుణ్యం #WifeAndHusbandProblems, #WifeandHusbandRelationship,
    

Channel Title : Kala BhairavaTV

Views : 397417

Likes : 2190

DisLikes : 583

Published Date : 2017-06-23T12:16:30.000Z

Please watch: "2018 లో ఈ రాశుల వారు ఖచ్చితంగా కోట్లు గడిస్తారు | 2018 Predictions | Telugu Rasi Phalalu | Astrology" https://www.youtube.com/watch?v=qYyoHkNH-w4 --~-- Pls Subscribe,Share and Like.. *మా FACEBOOK UPDATES కైపేజీ ని LIKE చేయండి:- http://www.facebook.com/kalabhairavam *కాలభైరవగురు Youtube ను subscribe చేయండి:- http://Youtube.com/kalabhairava #భక్తి స్తోత్రాలు, #సూక్తాలు, #కవచాలు, #ప్రవచనాలు, చుస్తూ #పారాయణం చేసే విధముగా అప్లోడ్ చెయ్యడం జరిగింది. ఈ క్రింది లింక్ క్లిక్ చేసి #subscribe చేసుకోండి. http://youtube.com/mohanpublicationsbhakti #కాలభైరవ #స్వామి వారి #గ్రంథాల కొరకు ఈ క్రింది #లింక్ #క్లిక్ #చెయ్యగలరు http://granthanidhi.blogspot.in/2017/09/kalabhairavabooks.html?m=1 KalabhairavaGuru Sansthan Mutt Rajahmundry. A.P India Contact Us: +91 9000200717-+91 9618182456 9000200117
    

Channel Title : Kala BhairavaTV

Views : 29070

Likes : 245

DisLikes : 29

Published Date : 2017-03-31T18:32:07.000Z

Please watch: "2018 లో ఈ రాశుల వారు ఖచ్చితంగా కోట్లు గడిస్తారు | 2018 Predictions | Telugu Rasi Phalalu | Astrology" https://www.youtube.com/watch?v=qYyoHkNH-w4 --~-- మీకు కాలభైరవ స్వామి అనుగ్రహం కలుగును గాక.. Share to All అందరికీ షేర్ చేయండి. UPDATES కై మా FACEBOOK పేజీ ని LIKE చేయండి:- http://www.facebook.com/kalabhairavam కాలభైరవగురు Youtube ను subscribe చేయండి:- http://Youtube.com/kalabhairava కాలభైరవ స్వామి వారి గ్రంథాల కొరకు ఈ క్రింది లింక్ క్లిక్ చెయ్యగలరు http://granthanidhi.blogspot.in/2017/09/kalabhairavabooks.html KalabhairavaGuru Sansthan Mutt Rajahmundry. A.P India Contact Us: +91 9000200717-+91 9618182456, +9985551026/7/8 http://www.kalabhairava.in/ __________________ భక్తి స్తోత్రాలు, సూక్తాలు, కవచాలు, ప్రవచనాలు, చూస్తూ పారాయణం చేసే విధముగా అప్లోడ్ చెయ్యడం జరిగింది. ఈ క్రింది లింక్ క్లిక్ చేసి subscribe చేసుకోండి. https://www.youtube.com/mohanpublicationsbhakti ___________________ అందరికీ షేర్ చేయండి. గురుపరంపర మంత్రోపదేశంతో మీ జన్మ ఖాతాలో కి కోటాను కోట్ల పుణ్యం జమ చేయబడుతుంది. గురువుగారు చెప్పిన వీధి విధానం లు పాటిస్తూ చేయడం వల్ల , అలాగే పూర్వ జన్మలో తెలిసి తెలియక చేసిన కర్మలు నశిస్తాయి...గురువు ద్వారా పంచగ్రవ్య ప్రాచన, శరీర శుద్ధీకరన, ఆత్మకు పన్చోపచార పూజ, యజ్ఞం ,నదీ తీర్ధం లో కుడిచెవి లో మంత్రం ఉపదేశం..అనేవి మంత్రోపదేశం లో చేసే ప్రక్రియలు... వీటి వల్ల కోటాను కోట్ల పుణ్యం
    

Channel Title : Kala BhairavaTV

Views : 196451

Likes : 1406

DisLikes : 222

Published Date : 2016-10-28T18:15:49.000Z

Please watch: "2018 లో ఈ రాశుల వారు ఖచ్చితంగా కోట్లు గడిస్తారు | 2018 Predictions | Telugu Rasi Phalalu | Astrology" https://www.youtube.com/watch?v=qYyoHkNH-w4 --~-- #భక్తి స్తోత్రాలు, #సూక్తాలు, #కవచాలు, #ప్రవచనాలు, చుస్తూ #పారాయణం చేసే విధముగా అప్లోడ్ చెయ్యడం జరిగింది. ఈ క్రింది లింక్ క్లిక్ చేసి #subscribe చేసుకోండి. మీకు కాలభైరవ స్వామి అనుగ్రహం కలుగును గాక.. Share to All అందరికీ షేర్ చేయండి. UPDATES కై మా FACEBOOK పేజీ ని LIKE చేయండి:- http://www.facebook.com/kalabhairavam కాలభైరవగురు Youtube ను subscribe చేయండి:- http://Youtube.com/kalabhairava కాలభైరవ స్వామి వారి గ్రంథాల కొరకు ఈ క్రింది లింక్ క్లిక్ చెయ్యగలరు http://granthanidhi.blogspot.in/2017/09/kalabhairavabooks.html KalabhairavaGuru Sansthan Mutt Rajahmundry. A.P India Contact Us: +91 9000200717-+91 9618182456, +9985551026/7/8 http://www.kalabhairava.in/ __________________ భక్తి స్తోత్రాలు, సూక్తాలు, కవచాలు, ప్రవచనాలు, చూస్తూ పారాయణం చేసే విధముగా అప్లోడ్ చెయ్యడం జరిగింది. ఈ క్రింది లింక్ క్లిక్ చేసి subscribe చేసుకోండి. https://www.youtube.com/mohanpublicationsbhakti ___________________ అందరికీ షేర్ చేయండి. గురుపరంపర మంత్రోపదేశంతో మీ జన్మ ఖాతాలో కి కోటాను కోట్ల పుణ్యం జమ చేయబడుతుంది. గురువుగారు చెప్పిన వీధి విధానం లు పాటిస్తూ చేయడం వల్ల , అలాగే పూర్వ జన్మలో తెలిసి తెలియక చేసిన కర్మలు నశిస్తాయి...గురువు ద్వారా పంచగ్రవ్య ప్రాచన, శరీర శుద్ధీకరన, ఆత్మకు పన్చోపచార పూజ, యజ్ఞం ,నదీ తీర్ధం లో కుడిచెవి లో మంత్రం ఉపదేశం..అనేవి మంత్రోపదేశం లో చేసే ప్రక్రియలు... వీటి వల్ల కోటాను కోట్ల పుణ్యం
    

Channel Title : Kala BhairavaTV

Views : 626188

Likes : 3356

DisLikes : 814

Published Date : 2017-03-31T10:38:40.000Z

Please watch: "2018 లో ఈ రాశుల వారు ఖచ్చితంగా కోట్లు గడిస్తారు | 2018 Predictions | Telugu Rasi Phalalu | Astrology" https://www.youtube.com/watch?v=qYyoHkNH-w4 --~-- 90002000717 96181812456 9985551028 29 స్వర్ణాకర్షన మంత్రంతో కోట్లరూపాయలు.. *మా FACEBOOK UPDATES కైపేజీ ని LIKE చేయండి:- http://www.facebook.com/kalabhairavam *కాలభైరవగురు Youtube ను subscribe చేయండి:- http://Youtube.com/kalabhairava #భక్తి స్తోత్రాలు, #సూక్తాలు, #కవచాలు, #ప్రవచనాలు, చుస్తూ #పారాయణం చేసే విధముగా అప్లోడ్ చెయ్యడం జరిగింది. ఈ క్రింది లింక్ క్లిక్ చేసి #subscribe చేసుకోండి. http://youtube.com/mohanpublicationsbhakti #కాలభైరవ #స్వామి వారి #గ్రంథాల కొరకు ఈ క్రింది #లింక్ #క్లిక్ #చెయ్యగలరు http://granthanidhi.blogspot.in/2017/09/kalabhairavabooks.html?m=1 KalabhairavaGuru Sansthan Mutt Rajahmundry. A.P India Contact Us: +91 9000200717-+91 9618182456
    

Channel Title : Kala BhairavaTV

Views : 27727

Likes : 412

DisLikes : 34

Published Date : 2018-10-04T04:42:05.000Z

WATCH : #kalabhairavatv #swarnakarshana_bhairava_temple #share CONTACT:9000200717 9628182456 మీకు కాలభైరవ స్వామి అనుగ్రహం కలుగును గాక.. Share to All అందరికీ షేర్ చేయండి. UPDATES కై మా FACEBOOK పేజీ ని LIKE చేయండి:- http://www.facebook.com/kalabhairavatv కాలభైరవగురు Youtube ను subscribe చేయండి:- http://Youtube.com/kalabhairava కాలభైరవ స్వామి వారి గ్రంథాల కొరకు ఈ క్రింది లింక్ క్లిక్ చెయ్యగలరు http://granthanidhi.blogspot.in/2017/... KalabhairavaGuru Sansthan Mutt Rajahmundry. A.P India Contact Us: +91 9000200717-+91 9618182456, +9985551026/7/8 http://www.kalabhairava.in/ __ భక్తి స్తోత్రాలు, సూక్తాలు, కవచాలు, ప్రవచనాలు, చూస్తూ పారాయణం చేసే విధముగా అప్లోడ్ చెయ్యడం జరిగింది. ఈ క్రింది లింక్ క్లిక్ చేసి subscribe చేసుకోండి. https://www.youtube.com/mohanpublicationsbhakti ___ అందరికీ షేర్ చేయండి. GURU PARAMPARA MANTRAM గురుపరంపర మంత్రోపదేశంతో మీ జన్మ ఖాతాలో కి కోటాను కోట్ల పుణ్యం జమ చేయబడుతుంది. గురువుగారు చెప్పిన వీధి విధానం లు పాటిస్తూ చేయడం వల్ల , అలాగే పూర్వ జన్మలో తెలిసి తెలియక చేసిన కర్మలు నశిస్తాయి...గురువు ద్వారా పంచగ్రవ్య ప్రాచన, శరీర శుద్ధీకరన, ఆత్మకు పన్చోపచార పూజ, యజ్ఞం ,నదీ తీర్ధం లో కుడిచెవి లో మంత్రం ఉపదేశం..అనేవి మంత్రోపదేశం లో చేసే ప్రక్రియలు... వీటి వల్ల కోటాను కోట్ల పుణ్యం
    

Channel Title : Mohan Publications

Views : 23999

Likes : 245

DisLikes : 25

Published Date : 2017-07-08T18:28:08.000Z

https://devullu.com/?s=siva&post_type=product&taxonomy=product_cat&product_cat=0 ------------------------------- #నమకం_చమకం #rudra_namakam_chamakam #Namakam_Chamakam #రుద్ర-నమకం_చమకం http://granthanidhi.blogspot.in/2017/07/namakam-chamakam.html rudram namakam chamakam, rudram namakam chamaka, http://granthanidhi.blogspot.in https://www.facebook.com/mohanpublications/ rudram namakam chamakam full 2019 #rudra_namaka_chamaka Rudram Namakam Chamakam,
    

Channel Title : Kala BhairavaTV

Views : 108373

Likes : 411

DisLikes : 87

Published Date : 2016-10-28T18:26:18.000Z

Please watch: "2018 లో ఈ రాశుల వారు ఖచ్చితంగా కోట్లు గడిస్తారు | 2018 Predictions | Telugu Rasi Phalalu | Astrology" https://www.youtube.com/watch?v=qYyoHkNH-w4 --~-- #భక్తి స్తోత్రాలు, #సూక్తాలు, #కవచాలు, #ప్రవచనాలు, చుస్తూ మీకు కాలభైరవ స్వామి అనుగ్రహం కలుగును గాక.. Share to All అందరికీ షేర్ చేయండి. UPDATES కై మా FACEBOOK పేజీ ని LIKE చేయండి:- http://www.facebook.com/kalabhairavam కాలభైరవగురు Youtube ను subscribe చేయండి:- http://Youtube.com/kalabhairava కాలభైరవ స్వామి వారి గ్రంథాల కొరకు ఈ క్రింది లింక్ క్లిక్ చెయ్యగలరు http://granthanidhi.blogspot.in/2017/09/kalabhairavabooks.html KalabhairavaGuru Sansthan Mutt Rajahmundry. A.P India Contact Us: +91 9000200717-+91 9618182456, +9985551026/7/8 http://www.kalabhairava.in/ __________________ భక్తి స్తోత్రాలు, సూక్తాలు, కవచాలు, ప్రవచనాలు, చూస్తూ పారాయణం చేసే విధముగా అప్లోడ్ చెయ్యడం జరిగింది. ఈ క్రింది లింక్ క్లిక్ చేసి subscribe చేసుకోండి. https://www.youtube.com/mohanpublicationsbhakti ___________________ అందరికీ షేర్ చేయండి. గురుపరంపర మంత్రోపదేశంతో మీ జన్మ ఖాతాలో కి కోటాను కోట్ల పుణ్యం జమ చేయబడుతుంది. గురువుగారు చెప్పిన వీధి విధానం లు పాటిస్తూ చేయడం వల్ల , అలాగే పూర్వ జన్మలో తెలిసి తెలియక చేసిన కర్మలు నశిస్తాయి...గురువు ద్వారా పంచగ్రవ్య ప్రాచన, శరీర శుద్ధీకరన, ఆత్మకు పన్చోపచార పూజ, యజ్ఞం ,నదీ తీర్ధం లో కుడిచెవి లో మంత్రం ఉపదేశం..అనేవి మంత్రోపదేశం లో చేసే ప్రక్రియలు... వీటి వల్ల కోటాను కోట్ల పుణ్యం
    

Channel Title : Mohan Publications

Views : 346955

Likes : 1590

DisLikes : 390

Published Date : 2017-06-20T14:43:14.000Z

https://devullu.com/?s=ramayanam&post_type=product&taxonomy=product_cat&product_cat=0 ---------------------------------------------- #రామ_రక్షా_స్తోత్రం #Rama_raksha_Stotram రచన: బుధ కౌశిక ఋషి ఓం అస్య శ్రీ రామరక్షా స్తోత్రమంత్రస్య బుధకౌశిక ఋషిః శ్రీ సీతారామ చంద్రోదేవతా అనుష్టుప్ ఛందః సీతా శక్తిః శ్రీమాన్ హనుమాన్ కీలకం శ్రీరామచంద్ర ప్రీత్యర్థే రామరక్షా స్తోత్రజపే వినియోగః ధ్యానమ్ ధ్యాయేదాజానుబాహుం ధృతశర ధనుషం బద్ధ పద్మాసనస్థం పీతం వాసోవసానం నవకమల దళస్పర్థి నేత్రం ప్రసన్నమ్ వామాంకారూఢ సీతాముఖ కమల మిలల్లోచనం నీరదాభం నానాలంకార దీప్తం దధతమురు జటామండలం రామచంద్రమ్ స్తోత్రమ్ చరితం రఘునాథస్య శతకోటి ప్రవిస్తరమ్ ఏకైకమక్షరం పుంసాం మహాపాతక నాశనమ్ ధ్యాత్వా నీలోత్పల శ్యామం రామం రాజీవలోచనమ్ జానకీ లక్ష్మణోపేతం జటాముకుట మండితమ్ సాసితూణ ధనుర్బాణ పాణిం నక్తం చరాంతకమ్ స్వలీలయా జగత్రాతు మావిర్భూతమజం విభుమ్ రామరక్షాం పఠేత్ప్రాఙ్ఞః పాపఘ్నీం సర్వకామదామ్ శిరో మే రాఘవః పాతుఫాలం దశరథాత్మజః కౌసల్యేయో దృశౌపాతు విశ్వామిత్ర ప్రియః శృతీ ఘ్రాణం పాతు మఖత్రాతా ముఖం సౌమిత్రివత్సలః జిహ్వాం విద్యానిధిః పాతు కంఠం భరత వందితః స్కంధౌ దివ్యాయుధః పాతు భుజౌ భగ్నేశకార్ముకః కరౌ సీతాపతిః పాతు హృదయం జామదగ్న్యజిత్ మధ్యం పాతు ఖరధ్వంసీ నాభిం జాంబవదాశ్రయః సుగ్రీవేశః కటీపాతు సక్థినీ హనుమత్-ప్రభుః ఊరూ రఘూత్తమః పాతు రక్షకుల వినాశకృత్ జానునీ సేతుకృత్ పాతు జంఘే దశముఖాంతకః పాదౌవిభీషణ శ్రీదఃపాతు రామో‌உఖిలం వపుః ఏతాం రామబలోపేతాం రక్షాం యః సుకృతీ పఠేత్ సచిరాయుః సుఖీ పుత్రీ విజయీ వినయీ భవేత్ పాతాళ భూతల వ్యోమ చారిణశ్-చద్మ చారిణః న ద్రష్టుమపి శక్తాస్తే రక్షితం రామనామభిః రామేతి రామభద్రేతి రామచంద్రేతి వాస్మరన్ నరో నలిప్యతే పాపైర్భుక్తిం ముక్తిం చ విందతి జగజ్జైత్రైక మంత్రేణ రామనామ్నాభి రక్షితమ్ యః కంఠే ధారయేత్తస్య కరస్థాః సర్వ సిద్ధయః వజ్రపంజర నామేదం యో రామకవచం స్మరేత్ అవ్యాహతాఙ్ఞః సర్వత్ర లభతే జయ మంగళమ్ ఆదిష్టవాన్ యథాస్వప్నే రామ రక్షా మిమాం హరః తథా లిఖితవాన్ ప్రాతః ప్రబుద్ధౌ బుధకౌశికః ఆరామః కల్పవృక్షాణాం విరామః సకలాపదామ్ అభిరామ స్త్రిలోకానాం రామః శ్రీమాన్సనః ప్రభుః తరుణౌ రూపసంపన్నౌ సుకుమారౌ మహాబలౌ పుండరీక విశాలాక్షౌ చీరకృష్ణా జినాంబరౌ ఫలమూలాసినౌ దాంతౌ తాపసౌ బ్రహ్మచారిణౌ పుత్రౌ దశరథస్యైతౌ భ్రాతరౌ రామలక్ష్మణౌ శరణ్యౌ సర్వసత్వానాం శ్రేష్టా సర్వ ధనుష్మతాం రక్షఃకుల నిహంతారౌ త్రాయేతాం నో రఘూత్తమౌ ఆత్త సజ్య ధనుషా విషుస్పృశా వక్షయాశుగ నిషంగ సంగినౌ రక్షణాయ మమ రామలక్షణావగ్రతః పథిసదైవ గచ్ఛతాం సన్నద్ధః కవచీ ఖడ్గీ చాపబాణధరో యువా గచ్ఛన్ మనోరథాన్నశ్చ రామః పాతు స లక్ష్మణః రామో దాశరథి శ్శూరో లక్ష్మణానుచరో బలీ కాకుత్సః పురుషః పూర్ణః కౌసల్యేయో రఘూత్తమః వేదాంత వేద్యో యఙ్ఞేశః పురాణ పురుషోత్తమః జానకీవల్లభః శ్రీమానప్రమేయ పరాక్రమః ఇత్యేతాని జపేన్నిత్యం మద్భక్తః శ్రద్ధయాన్వితః అశ్వమేథాధికం పుణ్యం సంప్రాప్నోతి నసంశయః రామం దూర్వాదళ శ్యామం పద్మాక్షం పీతావాససం స్తువంతి నాభిర్-దివ్యైర్-నతే సంసారిణో నరాః రామం లక్ష్మణ పూర్వజం రఘువరం సీతాపతిం సుందరం కాకుత్సం కరుణార్ణవం గుణనిధిం విప్రప్రియం ధార్మికం రాజేంద్రం సత్యసంధం దశరథతనయం శ్యామలం శాంతమూర్తిం వందేలోకాభిరామం రఘుకుల తిలకం రాఘవం రావణారిమ్ రామాయ రామభద్రాయ రామచంద్రాయ వేథసే రఘునాథాయ నాథాయ సీతాయాః పతయే నమః శ్రీరామ రామ రఘునందన రామ రామ శ్రీరామ రామ భరతాగ్రజ రామ రామ శ్రీరామ రామ రణకర్కశ రామ రామ శ్రీరామ రామ శరణం భవ రామ రామ శ్రీరామ చంద్ర చరణౌ మనసా స్మరామి శ్రీరామ చంద్ర చరణౌ వచసా గృహ్ణామి శ్రీరామ చంద్ర చరణౌ శిరసా నమామి శ్రీరామ చంద్ర చరణౌ శరణం ప్రపద్యే మాతారామో మత్-పితా రామచంద్రః స్వామీ రామో మత్-సఖా రామచంద్రః సర్వస్వం మే రామచంద్రో దయాళుః నాన్యం జానే నైవ న జానే దక్షిణేలక్ష్మణో యస్య వామే చ జనకాత్మజా పురతోమారుతిర్-యస్య తం వందే రఘువందనమ్ లోకాభిరామం రణరంగధీరం రాజీవనేత్రం రఘువంశనాథం కారుణ్యరూపం కరుణాకరం తం శ్రీరామచంద్రం శరణ్యం ప్రపద్యే మనోజవం మారుత తుల్య వేగం జితేంద్రియం బుద్ధిమతాం వరిష్టం వాతాత్మజం వానరయూధ ముఖ్యం శ్రీరామదూతం శరణం ప్రపద్యే కూజంతం రామరామేతి మధురం మధురాక్షరం ఆరుహ్యకవితా శాఖాం వందే వాల్మీకి కోకిలమ్ ఆపదామపహర్తారం దాతారం సర్వసంపదాం లోకాభిరామం శ్రీరామం భూయోభూయో నమామ్యహం భర్జనం భవబీజానామర్జనం సుఖసంపదాం తర్జనం యమదూతానాం రామ రామేతి గర్జనమ్ రామో రాజమణిః సదా విజయతే రామం రమేశం భజే రామేణాభిహతా నిశాచరచమూ రామాయ తస్మై నమః రామాన్నాస్తి పరాయణం పరతరం రామస్య దాసోస్మ్యహం రామే చిత్తలయః సదా భవతు మే భో రామ మాముద్ధర శ్రీరామ రామ రామేతి రమే రామే మనోరమే సహస్రనామ తత్తుల్యం రామ నామ వరాననే ఇతి శ్రీబుధకౌశికముని విరచితం శ్రీరామ రక్షాస్తోత్రం సంపూర్ణం శ్రీరామ జయరామ జయజయరామ
    

Channel Title : Kala BhairavaTV

Views : 137825

Likes : 1101

DisLikes : 161

Published Date : 2017-04-13T02:49:26.000Z

Please watch: "2018 లో ఈ రాశుల వారు ఖచ్చితంగా కోట్లు గడిస్తారు | 2018 Predictions | Telugu Rasi Phalalu | Astrology" https://www.youtube.com/watch?v=qYyoHkNH-w4 --~-- మోకాళ్ల నొప్పులు #భక్తి స్తోత్రాలు, #సూక్తాలు, #కవచాలు, #ప్రవచనాలు, చుస్తూ #పారాయణం చేసే విధముగా అప్లోడ్ చెయ్యడం జరిగింది. ఈ క్రింది లింక్ క్లిక్ చేసి #subscribe చేసుకోండి. http://youtube.com/mohanpublicationsbhakti #కాలభైరవ #స్వామి వారి #గ్రంథాల కొరకు ఈ క్రింది #లింక్ #క్లిక్ #చెయ్యగలరు http://granthanidhi.blogspot.in/2017/09/kalabhairavabooks.html?m=1 KalabhairavaGuru Sansthan Mutt Rajahmundry. A.P India Contact Us: +91 9000200717-+91 9618182456 ఒక వయసుకు వచ్చే సరికి ఎంతోమందికి జీవితంలో నరకం చూపిస్తున్న పెద్ద సమస్య మోకాళ్ల నొప్పులు. దీనికి ప్రధానంగా మోకాలిలోని కీలు,ఎముకలు, వాటి మధ్య కదలికలు మృదువుగా ఉండేలా చూస్తుండే సున్నితమైన మృదులాస్థి పొరలు అరిగిపోవటం ముఖ్యకారణం. 55-60 ఏళ్ల వయసు తర్వాత దాదాపుగా సగానికి సగం మంది ఎదుర్కొంటున్న అతి ముఖ్యమైన సమస్య ఇది. తీవ్రమైన మోకాళ్ల నొప్పి వల్ల నడక నరకంగా తయారై కదల్లేకపోతుంటారు. దీనివల్ల శారీరక శ్రమ తగ్గి మరింత బరువు పెరగుతారు. బరువు పెరిగినకొద్దీ మోకాళ్ల నొప్పులు మరింత సతాయిస్తాయి. ఇలా ఇదో విషవలయంగా తయారవుతుంది. అందుకని పెద్దవయసులో సాధ్యమైనంత వరకూ బరువు పెరగకుండా చూసుకోవటం మంచిది. అలాగే బరువు ఎక్కువగా ఉంటే తగ్గాలి. బరువు తగ్గితే మోకాళ్లు అరిగిపోయే ముప్పు కూడా తగ్గుతోందని 'ఫ్రేమింగ్‌హ్యామ్‌ ఆస్టియోఆర్త్థ్రెటిస్‌' అధ్యయనంలో స్పష్టంగా గుర్తించారు. కొద్దిగా మోకాళ్ల నొప్పులున్నా కదలికలు మానెయ్యకూడదు, రోజువారీ ఓ మోస్తరు నడక, వ్యాయామాలు కొనసాగించాలి. ఇప్పుడు మోకాళ్ల నొప్పులకు మంచి చికిత్సా విధానాలు అందుబాటులో ఉన్నాయి. వైద్యులను సంప్రదిస్తే పరీక్షలు చేసి, సమస్య ఏ స్థాయిలో ఉంది, దీనికి ఏం చెయ్యొచ్చన్నది వివరిస్తారు. యుక్తవయసు నుంచీ చక్కటి వ్యాయామాలు చేస్తుండటం వల్ల చాలా వరకూ ఈ సమస్య దరిజేరకుండా చూసుకోవచ్చు. ఎప్పుడో వారాంతాల్లో ఒక్కసారిగా, విపరీతంగా వ్యాయామం చెయ్యటం కాకుండా.. రోజూ విడవకుండా, నిలకడగా నడక వంటి వ్యాయామాలు చెయ్యటం వల్ల మోకీలు చుట్టూ ఉండే కండరాలు బాగా బలపడతాయి. దానివల్ల భారం మొత్తం కీలే మొయ్యాల్సిన పరిస్థితి ఉండదు. ఫలితంగా కీలు అరుగుదలా తగ్గుతుంది. ఎక్కువగా గొంతిక్కూర్చోకుండా ఉండటం, ఎత్తు మడమ చెప్పులు (హైహీల్స్‌) వాడకుండా ఉండటం కూడా మోకీళ్లకు మంచిది. *మా FACEBOOK UPDATES కైపేజీ ని LIKE చేయండి:- http://www.facebook.com/kalabhairavam *కాలభైరవగురు Youtube ను subscribe చేయండి:- http://Youtube.com/kalabhairava *ఆరోగ్య ఆధ్యాత్మిక విషయాల కై BLOG ను వీక్షించండి:- http://www.kalabhairava.in/blog.php *మావెబ్ సైట్లో ఉన్న వేలాది ఆధ్యాత్మికగ్రంథాలPDF లకై:- www.kalabhairava.in KalabhairavaGuru Sansthan Mutt Rajahmundry. A.P India Contact Us: +91 9000200717-+91 9618182456 ఎముకలు విరగటం యవ్వనంలో తెలియకుండా తిరిగేస్తాంగానీ ఒక వయసుకు వచ్చేసరికి ఎముక క్షీణత ఎక్కువగా ఉంటుంది. 45-50 ఏళ్లు దాటిన వారిలో ఎముకలు ఎండుపుల్లల్లా పెళుసుగా, బోలుగా తయారవ్వటమన్నది చాలా ఎక్కువ. ఈ ముప్పు స్త్రీలలో మరీ ఎక్కువ. దీనివల్ల చీటికీమాటికీ పడిపోవటం, ఏ చిన్న దెబ్బ తగిలినా ఎముకలు విరిగిపోవటం చాలా తరచుగా చూస్తుంటాం. పైగా ఒకసారి విరిగితే వీరిలో అంత త్వరగా అతకవు కూడా. దీంతో మొత్తానికి కదలికలు తగ్గిపోవటం, తన పని తాను చేసుకునే పరిస్థితి కూడా లేకపోవటం వంటి ఇబ్బందులు ఎదురవుతుంటాయి. ఎముక సాంద్రత తగ్గటం వల్ల వెన్నుపూసలు విరిగిపోవటం కూడా వీరిలో ఎక్కువే. అసలీ ఎముక బోలు సమస్య (ఆస్టియోపొరోసిస్‌) వృద్ధాప్యంలో చాలా సహజమని అంతా నమ్ముతుంటారుగానీ ఇది నిజం కాదు. ముందు నుంచీ కొన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకుంటే దీని బారిన పడాల్సిన అసరమే లేదు. పొగ తాగకుండా ఉండటం, క్యాల్షియం దండిగా ఉండే పదార్థాలు ఎక్కువగా తీసుకోవటంఅవసరం. మన జీవక్రియలకు తగినంత క్యాల్షియం అవసరం. మన ఆహారంలో క్యాల్షియం తగినంత లేకపోతే మన శరీరం దాన్ని ఎముకల నుంచి వెనక్కి తెచ్చుకుంటుంది. దీంతో ఎముకలు బలహీనపడతాయి. అలాగే కడుపులో బిడ్డ ఎదిగేటప్పుడు, బిడ్డకు పాలిచ్చేటప్పుడు స్త్రీ శరీరం నుంచి చాలా క్యాల్షియం బిడ్డకు వెళ్లిపోతుంది. దీంతో స్త్రీలు ఆస్టియోపొరోసిస్‌ బారినపడే అవకాశాలు చాలా ఎక్కువ. కాబట్టి క్యాల్షియం ఎక్కువగా ఉండే పాల పదార్థాలు, ఆకుకూరలు, సోయా, గోబీ, చేపల వంటివి తీసుకోవాలి. ఈ తీసుకున్న క్యాల్షియం ఎముకలకు పట్టేందుకు వ్యాయామం చెయ్యటం కూడా అవసరం. అలాగే కాస్త ఎండలో తిరిగితే విటమిన్‌-డి దక్కుతుంది, ఎముక బలానికి ఇదీ ముఖ్యమే. ఒక వయసు రాగానే అందరూ వైద్యులను సంప్రదించి ఎముక సాంద్రత పరీక్ష చేయించుకుని, ఆస్టియోపొరోసిస్‌ ఉంటే తగు జాగ్రత్తలు, చికిత్స తీసుకోవటం అవసరం. అలాగే బాత్రూముల్లో పడిపోకుండా నేల నునుపుగా జారిపోయేలా లేకుండా చూసుకోవటం, ఇంట్లో నడిచేటప్పుడు పరిస్థితిని బట్టి నాలుగుకోళ్ల కర్ర సాయం తీసుకోవటం, తల తిప్పు, తూలు రావటం వంటి లక్షణాలు కనబడుతుంటే తక్షణం వైద్యులకు చూపించుకుని, చికిత్స తీసుకోవటం కూడా చాలా అవసరం.
    

Channel Title : Kala BhairavaTV

Views : 2498

Likes : 85

DisLikes : 4

Published Date : 2018-10-21T12:33:18.000Z

WATCH :#swarnakarshanabahairavatemple #kalabhaiaravaashtakam #kalabhaiaravatv CONTACT:9985551026 :9985551027 :9985551028 :9000200717 మీకు కాలభైరవ స్వామి అనుగ్రహం కలుగును గాక.. Share to All అందరికీ షేర్ చేయండి. UPDATES కై మా FACEBOOK పేజీ ని LIKE చేయండి:- http://www.facebook.com/kalabhairavam కాలభైరవగురు Youtube ను subscribe చేయండి:- http://Youtube.com/kalabhairava కాలభైరవ స్వామి వారి గ్రంథాల కొరకు ఈ క్రింది లింక్ క్లిక్ చెయ్యగలరు http://granthanidhi.blogspot.in/2017/... KalabhairavaGuru Sansthan Mutt Rajahmundry. A.P India Contact Us: +91 9000200717-+91 9618182456, +9985551026/7/8 http://www.kalabhairava.in/ __________________ భక్తి స్తోత్రాలు, సూక్తాలు, కవచాలు, ప్రవచనాలు, చూస్తూ పారాయణం చేసే విధముగా అప్లోడ్ చెయ్యడం జరిగింది. ఈ క్రింది లింక్ క్లిక్ చేసి subscribe చేసుకోండి. https://www.youtube.com/mohanpublicationsbhakti ___________________ అందరికీ షేర్ చేయండి. GURU PARAMPARA MANTRAM గురుపరంపర మంత్రోపదేశంతో మీ జన్మ ఖాతాలో కి కోటాను కోట్ల పుణ్యం జమ చేయబడుతుంది. గురువుగారు చెప్పిన వీధి విధానం లు పాటిస్తూ చేయడం వల్ల , అలాగే పూర్వ జన్మలో తెలిసి తెలియక చేసిన కర్మలు నశిస్తాయి...గురువు ద్వారా పంచగ్రవ్య ప్రాచన, శరీర శుద్ధీకరన, ఆత్మకు పన్చోపచార పూజ, యజ్ఞం ,నదీ తీర్ధం లో కుడిచెవి లో మంత్రం ఉపదేశం..అనేవి మంత్రోపదేశం లో చేసే ప్రక్రియలు... వీటి వల్ల కోటాను కోట్ల పుణ్యం
    

Channel Title : Kala BhairavaTV

Views : 129857

Likes : 935

DisLikes : 135

Published Date : 2017-06-23T17:39:52.000Z

Please watch: "2018 లో ఈ రాశుల వారు ఖచ్చితంగా కోట్లు గడిస్తారు | 2018 Predictions | Telugu Rasi Phalalu | Astrology" https://www.youtube.com/watch?v=qYyoHkNH-w4 --~-- Please Subscribe Share And Like *మా FACEBOOK UPDATES కైపేజీ ని LIKE చేయండి:- http://www.facebook.com/kalabhairavam *కాలభైరవగురు Youtube ను subscribe చేయండి:- #భక్తి స్తోత్రాలు, సూక్తాలు, కవచాలు, ప్రవచనాలు, చుస్తూ పారాయణం చేసే విధముగా అప్లోడ్ చెయ్యడం జరిగింది. ఈ క్రింది లింక్ క్లిక్ చేసి subscribe చేసుకోండి. youtube.com/mohanpublicationsbhakti #కాలభైరవ స్వామి వారి గ్రంథాల కొరకు ఈ క్రింది లింక్ క్లిక్ చెయ్యగలరు http://granthanidhi.blogspot.in/2017/09/kalabhairavabooks.html?m=1 http://Youtube.com/kalabhairava *ఆరోగ్య ఆధ్యాత్మిక విషయాల కై BLOG ను వీక్షించండి:- http://www.kalabhairava.in/blog.php *మావెబ్ సైట్లో ఉన్న వేలాది ఆధ్యాత్మికగ్రంథాలPDF లకై:- www.kalabhairava.in KalabhairavaGuru Sansthan Mutt Rajahmundry. A.P India Contact Us: +91 9000200717-+91 9618182456 9000200117
    

Channel Title : Kala BhairavaTV

Views : 15248

Likes : 309

DisLikes : 13

Published Date : 2018-10-10T12:59:54.000Z

WATCH : #swarnakarshnaBhairavaTEMPLE #KALABHAIRAVAtEMPLE #KALABHAIRAVATV CONTACT:9985551026 :9985551027 :9985551028 :9000200717 మీకు కాలభైరవ స్వామి అనుగ్రహం కలుగును గాక.. Share to All అందరికీ షేర్ చేయండి. UPDATES కై మా FACEBOOK పేజీ ని LIKE చేయండి:- http://www.facebook.com/kalabhairavam కాలభైరవగురు Youtube ను subscribe చేయండి:- http://Youtube.com/kalabhairava కాలభైరవ స్వామి వారి గ్రంథాల కొరకు ఈ క్రింది లింక్ క్లిక్ చెయ్యగలరు http://granthanidhi.blogspot.in/2017/... KalabhairavaGuru Sansthan Mutt Rajahmundry. A.P India Contact Us: +91 9000200717-+91 9618182456, +9985551026/7/8 http://www.kalabhairava.in/ __________________ భక్తి స్తోత్రాలు, సూక్తాలు, కవచాలు, ప్రవచనాలు, చూస్తూ పారాయణం చేసే విధముగా అప్లోడ్ చెయ్యడం జరిగింది. ఈ క్రింది లింక్ క్లిక్ చేసి subscribe చేసుకోండి. https://www.youtube.com/mohanpublicationsbhakti ___________________ అందరికీ షేర్ చేయండి. GURU PARAMPARA MANTRAM గురుపరంపర మంత్రోపదేశంతో మీ జన్మ ఖాతాలో కి కోటాను కోట్ల పుణ్యం జమ చేయబడుతుంది. గురువుగారు చెప్పిన వీధి విధానం లు పాటిస్తూ చేయడం వల్ల , అలాగే పూర్వ జన్మలో తెలిసి తెలియక చేసిన కర్మలు నశిస్తాయి...గురువు ద్వారా పంచగ్రవ్య ప్రాచన, శరీర శుద్ధీకరన, ఆత్మకు పన్చోపచార పూజ, యజ్ఞం ,నదీ తీర్ధం లో కుడిచెవి లో మంత్రం ఉపదేశం..అనేవి మంత్రోపదేశం లో చేసే ప్రక్రియలు... వీటి వల్ల కోటాను కోట్ల పుణ్యం
    

Channel Title : Kala BhairavaTV

Views : 70637

Likes : 458

DisLikes : 68

Published Date : 2017-06-01T20:16:01.000Z

Please watch: "2018 లో ఈ రాశుల వారు ఖచ్చితంగా కోట్లు గడిస్తారు | 2018 Predictions | Telugu Rasi Phalalu | Astrology" https://www.youtube.com/watch?v=qYyoHkNH-w4 --~-- ఒళ్ళు గోగుర్పోడిచే ప్రతీ ఒక్కరు వినవలసిన ప్రసంగం How to Know Early Life Purva janma ? 9000200117 9000200717 9618182456 *దుఃఖ రహిత సమాజం కోసం"కాలభైరవమ్" *** *గురూజీFACEBOOKUPDATES కైపేజీని LIKE చేయండి:- http://www.facebook.com/kalabhairavam కాలభైరవగురూజీ వెబ్ సైట్ : www.kalabhairava.in *కాలభైరవగురు Youtube ను subscribe చేయండి:- http://Youtube.com/kalabhairava #భక్తి స్తోత్రాలు, #సూక్తాలు, #కవచాలు, #ప్రవచనాలు, చుస్తూ #పారాయణం చేసే విధముగా అప్లోడ్ చెయ్యడం జరిగింది. ఈ క్రింది లింక్ క్లిక్ చేసి #subscribe చేసుకోండి. http://youtube.com/mohanpublicationsbhakti #కాలభైరవ #స్వామి వారి #గ్రంథాల కొరకు ఈ క్రింది #లింక్ #క్లిక్ #చెయ్యగలరు http://granthanidhi.blogspot.in/2017/09/kalabhairavabooks.html?m=1
    

Channel Title : Kala BhairavaTV

Views : 2158

Likes : 55

DisLikes : 2

Published Date : 2018-09-18T05:44:05.000Z

CONTACT: :9618182456 9000200717 మీకు కాలభైరవ స్వామి అనుగ్రహం కలుగును గాక.. Share to All అందరికీ షేర్ చేయండి. UPDATES కై మా FACEBOOK పేజీ ని LIKE చేయండి:- http://www.facebook.com/kalabhairavam కాలభైరవగురు Youtube ను subscribe చేయండి:- http://Youtube.com/kalabhairava కాలభైరవ స్వామి వారి గ్రంథాల కొరకు ఈ క్రింది లింక్ క్లిక్ చెయ్యగలరు http://granthanidhi.blogspot.in/2017/... KalabhairavaGuru Sansthan Mutt Rajahmundry. A.P India Contact Us: +91 9000200717-+91 9618182456, +9985551026/7/8 http://www.kalabhairava.in/ __ భక్తి స్తోత్రాలు, సూక్తాలు, కవచాలు, ప్రవచనాలు, చూస్తూ పారాయణం చేసే విధముగా అప్లోడ్ చెయ్యడం జరిగింది. ఈ క్రింది లింక్ క్లిక్ చేసి subscribe చేసుకోండి. https://www.youtube.com/mohanpublicationsbhakti ___ అందరికీ షేర్ చేయండి. GURU PARAMPARA MANTRAM గురుపరంపర మంత్రోపదేశంతో మీ జన్మ ఖాతాలో కి కోటాను కోట్ల పుణ్యం జమ చేయబడుతుంది. గురువుగారు చెప్పిన వీధి విధానం లు పాటిస్తూ చేయడం వల్ల , అలాగే పూర్వ జన్మలో తెలిసి తెలియక చేసిన కర్మలు నశిస్తాయి...గురువు ద్వారా పంచగ్రవ్య ప్రాచన, శరీర శుద్ధీకరన, ఆత్మకు పన్చోపచార పూజ, యజ్ఞం ,నదీ తీర్ధం లో కుడిచెవి లో మంత్రం ఉపదేశం..అనేవి మంత్రోపదేశం లో చేసే ప్రక్రియలు... వీటి వల్ల కోటాను కోట్ల పుణ్యం
    

Channel Title : Kala BhairavaTV

Views : 11264

Likes : 173

DisLikes : 13

Published Date : 2016-10-28T18:54:16.000Z

Please watch: "2018 లో ఈ రాశుల వారు ఖచ్చితంగా కోట్లు గడిస్తారు | 2018 Predictions | Telugu Rasi Phalalu | Astrology" https://www.youtube.com/watch?v=qYyoHkNH-w4 --~-- మీకు కాలభైరవ స్వామి అనుగ్రహం కలుగును గాక.. Share to All అందరికీ షేర్ చేయండి. UPDATES కై మా FACEBOOK పేజీ ని LIKE చేయండి:- http://www.facebook.com/kalabhairavam కాలభైరవగురు Youtube ను subscribe చేయండి:- http://Youtube.com/kalabhairava కాలభైరవ స్వామి వారి గ్రంథాల కొరకు ఈ క్రింది లింక్ క్లిక్ చెయ్యగలరు http://granthanidhi.blogspot.in/2017/09/kalabhairavabooks.html KalabhairavaGuru Sansthan Mutt Rajahmundry. A.P India Contact Us: +91 9000200717-+91 9618182456, +9985551026/7/8 http://www.kalabhairava.in/ __________________ భక్తి స్తోత్రాలు, సూక్తాలు, కవచాలు, ప్రవచనాలు, చూస్తూ పారాయణం చేసే విధముగా అప్లోడ్ చెయ్యడం జరిగింది. ఈ క్రింది లింక్ క్లిక్ చేసి subscribe చేసుకోండి. https://www.youtube.com/mohanpublicationsbhakti ___________________ అందరికీ షేర్ చేయండి. గురుపరంపర మంత్రోపదేశంతో మీ జన్మ ఖాతాలో కి కోటాను కోట్ల పుణ్యం జమ చేయబడుతుంది. గురువుగారు చెప్పిన వీధి విధానం లు పాటిస్తూ చేయడం వల్ల , అలాగే పూర్వ జన్మలో తెలిసి తెలియక చేసిన కర్మలు నశిస్తాయి...గురువు ద్వారా పంచగ్రవ్య ప్రాచన, శరీర శుద్ధీకరన, ఆత్మకు పన్చోపచార పూజ, యజ్ఞం ,నదీ తీర్ధం లో కుడిచెవి లో మంత్రం ఉపదేశం..అనేవి మంత్రోపదేశం లో చేసే ప్రక్రియలు... వీటి వల్ల కోటాను కోట్ల పుణ్యం
    

Channel Title : Kala BhairavaTV

Views : 913

Likes : 22

DisLikes : 1

Published Date : 2018-10-05T06:48:55.000Z

WATCH : BadraKali Kalika దేవినవరాత్రులు పూజవిధానం2018 Kalabhairava DasaMahavidya Homam VijayadashamiPuja CONTACT:9985551026 :9985551027 :9985551028 :9000200717 మీకు కాలభైరవ స్వామి అనుగ్రహం కలుగును గాక.. Share to All అందరికీ షేర్ చేయండి. UPDATES కై మా FACEBOOK పేజీ ని LIKE చేయండి:- http://www.facebook.com/kalabhairavam కాలభైరవగురు Youtube ను subscribe చేయండి:- http://Youtube.com/kalabhairava కాలభైరవ స్వామి వారి గ్రంథాల కొరకు ఈ క్రింది లింక్ క్లిక్ చెయ్యగలరు http://granthanidhi.blogspot.in/2017/... KalabhairavaGuru Sansthan Mutt Rajahmundry. A.P India Contact Us: +91 9000200717-+91 9618182456, +9985551026/7/8 http://www.kalabhairava.in/ __ భక్తి స్తోత్రాలు, సూక్తాలు, కవచాలు, ప్రవచనాలు, చూస్తూ పారాయణం చేసే విధముగా అప్లోడ్ చెయ్యడం జరిగింది. ఈ క్రింది లింక్ క్లిక్ చేసి subscribe చేసుకోండి. https://www.youtube.com/mohanpublicationsbhakti ___ అందరికీ షేర్ చేయండి. GURU PARAMPARA MANTRAM గురుపరంపర మంత్రోపదేశంతో మీ జన్మ ఖాతాలో కి కోటాను కోట్ల పుణ్యం జమ చేయబడుతుంది. గురువుగారు చెప్పిన వీధి విధానం లు పాటిస్తూ చేయడం వల్ల , అలాగే పూర్వ జన్మలో తెలిసి తెలియక చేసిన కర్మలు నశిస్తాయి...గురువు ద్వారా పంచగ్రవ్య ప్రాచన, శరీర శుద్ధీకరన, ఆత్మకు పన్చోపచార పూజ, యజ్ఞం ,నదీ తీర్ధం లో కుడిచెవి లో మంత్రం ఉపదేశం..అనేవి మంత్రోపదేశం లో చేసే ప్రక్రియలు... వీటి వల్ల కోటాను కోట్ల పుణ్యం #KalabhairavaGuru #ప్రతీఆదివారంఅష్టమిపౌర్ణమిరోజుల్లో #ప్రపంచప్రఖ్యాతస్వర్ణాకర్షణభైరవస్వామి
    

Channel Title : Kala BhairavaTV

Views : 2660

Likes : 80

DisLikes : 3

Published Date : 2018-09-14T15:58:19.000Z

WATCH :#swarnakarshana_bhairava_temple #mantropadesham #kalabhairava_tv CONTACT: :9000200717 మీకు కాలభైరవ స్వామి అనుగ్రహం కలుగును గాక.. Share to All అందరికీ షేర్ చేయండి. UPDATES కై మా FACEBOOK పేజీ ని LIKE చేయండి:- http://www.facebook.com/kalabhairavam కాలభైరవగురు Youtube ను subscribe చేయండి:- http://Youtube.com/kalabhairava కాలభైరవ స్వామి వారి గ్రంథాల కొరకు ఈ క్రింది లింక్ క్లిక్ చెయ్యగలరు http://granthanidhi.blogspot.in/2017/... KalabhairavaGuru Sansthan Mutt Rajahmundry. A.P India Contact Us: +91 9000200717-+91 9618182456, +9985551026/7/8 http://www.kalabhairava.in/ __ భక్తి స్తోత్రాలు, సూక్తాలు, కవచాలు, ప్రవచనాలు, చూస్తూ పారాయణం చేసే విధముగా అప్లోడ్ చెయ్యడం జరిగింది. ఈ క్రింది లింక్ క్లిక్ చేసి subscribe చేసుకోండి. https://www.youtube.com/mohanpublicationsbhakti ___ అందరికీ షేర్ చేయండి. GURU PARAMPARA MANTRAM గురుపరంపర మంత్రోపదేశంతో మీ జన్మ ఖాతాలో కి కోటాను కోట్ల పుణ్యం జమ చేయబడుతుంది. గురువుగారు చెప్పిన వీధి విధానం లు పాటిస్తూ చేయడం వల్ల , అలాగే పూర్వ జన్మలో తెలిసి తెలియక చేసిన కర్మలు నశిస్తాయి...గురువు ద్వారా పంచగ్రవ్య ప్రాచన, శరీర శుద్ధీకరన, ఆత్మకు పన్చోపచార పూజ, యజ్ఞం ,నదీ తీర్ధం లో కుడిచెవి లో మంత్రం ఉపదేశం..అనేవి మంత్రోపదేశం లో చేసే ప్రక్రియలు... వీటి వల్ల కోటాను కోట్ల పుణ్యం
    

Channel Title : Kala BhairavaTV

Views : 26165

Likes : 304

DisLikes : 34

Published Date : 2017-08-11T15:28:55.000Z

Please watch: "2018 లో ఈ రాశుల వారు ఖచ్చితంగా కోట్లు గడిస్తారు | 2018 Predictions | Telugu Rasi Phalalu | Astrology" https://www.youtube.com/watch?v=qYyoHkNH-w4 --~-- #భక్తి స్తోత్రాలు, సూక్తాలు, కవచాలు, ప్రవచనాలు, చుస్తూ పారాయణం చేసే విధముగా అప్లోడ్ చెయ్యడం జరిగింది. ఈ క్రింది లింక్ క్లిక్ చేసి subscribe చేసుకోండి. youtube.com/mohanpublicationsbhakti #కాలభైరవ స్వామి వారి గ్రంథాల కొరకు ఈ క్రింది లింక్ క్లిక్ చెయ్యగలరు http://granthanidhi.blogspot.in/2017/09/kalabhairavabooks.html?m=1 OM NAMO BHAGAVATHE SWARNAKARSHANA BHAIRAVAAYA DHANA DHAANYA VRUDDHIKARAAYA ,SHEEGHRAM DHANAM DHAANYAM SWARNAM DHEHI DHEHI VASYA VASYA KURU KURU SWAAHAA..https://youtu.be/hWtE97GlU7M kalabhaira guru sansthan website:wwww.kalabhairava.in facebook:facebook/kalabhairavam twitter:twitter/kalabhairavam రాశి ఫలాలు , మేష రాశి , వృషభ రాశి , మిథున రాశి , కర్కాటక రాశి , సింహ రాశి , కన్య రాశి , తుల రాశి , వృశ్చిక రాశి , ధనుస్సు రాశి , మకర రాశి , కుంభ రాశి , మీన రాశి Any Queries about this please contact to :9000200117 mesha raasi ( aries horoscope ) , vrushaba raasi ( taurus horoscope ) , mithuna rasi ( gemini horoscope ) , karkataka rasi ( cancer horoscope ) , simha rasi ( leo horoscope ) , kanya raasi ( virgo horoscope ) , tula rasi ( libra horoscope ) , vruchika rasi ( scorpio horoscope ) , dhanussu rasi ( sagittarius horoscope ) , makara rasi ( capricorn horoscope ) , kumba raasi ( aquarius horoscope ) , meena raasi ( pisces horoscope ) Our Astrology will be accurate and detailed horoscope of the people. We are expert astrologers chart out the Kundali of Individuals with highly accurate reading of planetary positions. The astrology service will be fast, convenient and precise in all parts of India. Our services will be available a call away from the people. We are a trusted destination for availing of the most accurate and competitive services of astrology in Telugu.
    

Channel Title : Kala BhairavaTV

Views : 9447

Likes : 86

DisLikes : 6

Published Date : 2018-10-13T06:28:38.000Z

WATCH : CONTACT:9985551026 :9985551027 :9985551028 :9000200717 మీకు కాలభైరవ స్వామి అనుగ్రహం కలుగును గాక.. Share to All అందరికీ షేర్ చేయండి. UPDATES కై మా FACEBOOK పేజీ ని LIKE చేయండి:- http://www.facebook.com/kalabhairavam కాలభైరవగురు Youtube ను subscribe చేయండి:- http://Youtube.com/kalabhairava కాలభైరవ స్వామి వారి గ్రంథాల కొరకు ఈ క్రింది లింక్ క్లిక్ చెయ్యగలరు http://granthanidhi.blogspot.in/2017/... KalabhairavaGuru Sansthan Mutt Rajahmundry. A.P India Contact Us: +91 9000200717-+91 9618182456, +9985551026/7/8 http://www.kalabhairava.in/ __ భక్తి స్తోత్రాలు, సూక్తాలు, కవచాలు, ప్రవచనాలు, చూస్తూ పారాయణం చేసే విధముగా అప్లోడ్ చెయ్యడం జరిగింది. ఈ క్రింది లింక్ క్లిక్ చేసి subscribe చేసుకోండి. https://www.youtube.com/mohanpublicationsbhakti ___ అందరికీ షేర్ చేయండి. GURU PARAMPARA MANTRAM గురుపరంపర మంత్రోపదేశంతో మీ జన్మ ఖాతాలో కి కోటాను కోట్ల పుణ్యం జమ చేయబడుతుంది. గురువుగారు చెప్పిన వీధి విధానం లు పాటిస్తూ చేయడం వల్ల , అలాగే పూర్వ జన్మలో తెలిసి తెలియక చేసిన కర్మలు నశిస్తాయి...గురువు ద్వారా పంచగ్రవ్య ప్రాచన, శరీర శుద్ధీకరన, ఆత్మకు పన్చోపచార పూజ, యజ్ఞం ,నదీ తీర్ధం లో కుడిచెవి లో మంత్రం ఉపదేశం..అనేవి మంత్రోపదేశం లో చేసే ప్రక్రియలు... వీటి వల్ల కోటాను కోట్ల పుణ్యం
    

Channel Title : Kala BhairavaTV

Views : 1315

Likes : 28

DisLikes : 0

Published Date : 2018-10-04T04:01:41.000Z

WATCH : #swarnakarshana_Bhairava_Temple #kalabhairava Tv CONTACT:9985551026 :9985551027 :9985551028 :9000200717 మీకు కాలభైరవ స్వామి అనుగ్రహం కలుగును గాక.. Share to All అందరికీ షేర్ చేయండి. UPDATES కై మా FACEBOOK పేజీ ని LIKE చేయండి:- http://www.facebook.com/kalabhairavam కాలభైరవగురు Youtube ను subscribe చేయండి:- http://Youtube.com/kalabhairava కాలభైరవ స్వామి వారి గ్రంథాల కొరకు ఈ క్రింది లింక్ క్లిక్ చెయ్యగలరు http://granthanidhi.blogspot.in/2017/... KalabhairavaGuru Sansthan Mutt Rajahmundry. A.P India Contact Us: +91 9000200717-+91 9618182456, +9985551026/7/8 http://www.kalabhairava.in/ __ భక్తి స్తోత్రాలు, సూక్తాలు, కవచాలు, ప్రవచనాలు, చూస్తూ పారాయణం చేసే విధముగా అప్లోడ్ చెయ్యడం జరిగింది. ఈ క్రింది లింక్ క్లిక్ చేసి subscribe చేసుకోండి. https://www.youtube.com/mohanpublicationsbhakti ___ అందరికీ షేర్ చేయండి. GURU PARAMPARA MANTRAM గురుపరంపర మంత్రోపదేశంతో మీ జన్మ ఖాతాలో కి కోటాను కోట్ల పుణ్యం జమ చేయబడుతుంది. గురువుగారు చెప్పిన వీధి విధానం లు పాటిస్తూ చేయడం వల్ల , అలాగే పూర్వ జన్మలో తెలిసి తెలియక చేసిన కర్మలు నశిస్తాయి...గురువు ద్వారా పంచగ్రవ్య ప్రాచన, శరీర శుద్ధీకరన, ఆత్మకు పన్చోపచార పూజ, యజ్ఞం ,నదీ తీర్ధం లో కుడిచెవి లో మంత్రం ఉపదేశం..అనేవి మంత్రోపదేశం లో చేసే ప్రక్రియలు... వీటి వల్ల కోటాను కోట్ల పుణ్యం
    

Channel Title : Kala BhairavaTV

Views : 155098

Likes : 990

DisLikes : 121

Published Date : 2017-07-07T08:25:22.000Z

Please watch: "2018 లో ఈ రాశుల వారు ఖచ్చితంగా కోట్లు గడిస్తారు | 2018 Predictions | Telugu Rasi Phalalu | Astrology" https://www.youtube.com/watch?v=qYyoHkNH-w4 --~-- #భక్తి స్తోత్రాలు, #సూక్తాలు, #కవచాలు, #ప్రవచనాలు, చుస్తూ #పారాయణం చేసే విధముగా అప్లోడ్ చెయ్యడం జరిగింది. ఈ క్రింది #లింక్ క్లిక్ చేసి subscribe చేసుకోండి. youtube.com/mohanpublicationsbhakti #కాలభైరవ స్వామి వారి గ్రంథాల కొరకు ఈ క్రింది లింక్ క్లిక్ చెయ్యగలరు http://granthanidhi.blogspot.in/2017/09/kalabhairavabooks.html?m=1 #MOHAN PUBLICATIONS 9032462565 Pls Subscribe-Share&Like this. pls Save Society&People.. *మా FACEBOOK UPDATES కైపేజీ ని LIKE చేయండి:- http://www.facebook.com/kalabhairavam *కాలభైరవగురు Youtube ను subscribe చేయండి:- http://Youtube.com/kalabhairava *ఆరోగ్య ఆధ్యాత్మిక విషయాల కై BLOG ను వీక్షించండి:- http://www.kalabhairava.in/blog.php *మావెబ్ సైట్లో ఉన్న వేలాది ఆధ్యాత్మికగ్రంథాలPDF లకై:- www.kalabhairava.in KalabhairavaGuru Sansthan Mutt Rajahmundry. A.P India Contact Us: +91 9000200717-+91 9618182456
    

Channel Title : Kala BhairavaTV

Views : 3114

Likes : 67

DisLikes : 3

Published Date : 2018-09-15T13:08:40.000Z

WATCH :9618182456 9000700717 #KalabhairavaTv #Swarnakarshana_Bhairava_Temple CONTACT: :9000200717 మీకు కాలభైరవ స్వామి అనుగ్రహం కలుగును గాక.. Share to All అందరికీ షేర్ చేయండి. UPDATES కై మా FACEBOOK పేజీ ని LIKE చేయండి:- http://www.facebook.com/kalabhairavam కాలభైరవగురు Youtube ను subscribe చేయండి:- http://Youtube.com/kalabhairava కాలభైరవ స్వామి వారి గ్రంథాల కొరకు ఈ క్రింది లింక్ క్లిక్ చెయ్యగలరు http://granthanidhi.blogspot.in/2017/... KalabhairavaGuru Sansthan Mutt Rajahmundry. A.P India Contact Us: +91 9000200717-+91 9618182456, +9985551026/7/8 http://www.kalabhairava.in/ __ భక్తి స్తోత్రాలు, సూక్తాలు, కవచాలు, ప్రవచనాలు, చూస్తూ పారాయణం చేసే విధముగా అప్లోడ్ చెయ్యడం జరిగింది. ఈ క్రింది లింక్ క్లిక్ చేసి subscribe చేసుకోండి. https://www.youtube.com/mohanpublicationsbhakti ___ అందరికీ షేర్ చేయండి. GURU PARAMPARA MANTRAM గురుపరంపర మంత్రోపదేశంతో మీ జన్మ ఖాతాలో కి కోటాను కోట్ల పుణ్యం జమ చేయబడుతుంది. గురువుగారు చెప్పిన వీధి విధానం లు పాటిస్తూ చేయడం వల్ల , అలాగే పూర్వ జన్మలో తెలిసి తెలియక చేసిన కర్మలు నశిస్తాయి...గురువు ద్వారా పంచగ్రవ్య ప్రాచన, శరీర శుద్ధీకరన, ఆత్మకు పన్చోపచార పూజ, యజ్ఞం ,నదీ తీర్ధం లో కుడిచెవి లో మంత్రం ఉపదేశం..అనేవి మంత్రోపదేశం లో చేసే ప్రక్రియలు... వీటి వల్ల కోటాను కోట్ల పుణ్యం
    

Channel Title : Kala BhairavaTV

Views : 15819

Likes : 203

DisLikes : 12

Published Date : 2017-03-11T01:35:43.000Z

Please watch: "2018 లో ఈ రాశుల వారు ఖచ్చితంగా కోట్లు గడిస్తారు | 2018 Predictions | Telugu Rasi Phalalu | Astrology" https://www.youtube.com/watch?v=qYyoHkNH-w4 --~-- #భక్తి స్తోత్రాలు, #సూక్తాలు, #కవచాలు, #ప్రవచనాలు, చుస్తూ #పారాయణం చేసే విధముగా అప్లోడ్ చెయ్యడం జరిగింది. ఈ క్రింది లింక్ క్లిక్ చేసి #subscribe చేసుకోండి. http://youtube.com/mohanpublicationsbhakti #కాలభైరవ #స్వామి వారి #గ్రంథాల కొరకు ఈ క్రింది #లింక్ #క్లిక్ #చెయ్యగలరు http://granthanidhi.blogspot.in/2017/09/kalabhairavabooks.html?m=1 KalabhairavaGuru Sansthan Mutt Rajahmundry. A.P India Contact Us: +91 9000200717-+91 9618182456*కాలభైరవ దశనామ రక్షాస్త్రోత్రo ***** కాలభైరవగురు Youtube ను subscribe చేయండి:- http://Youtube.com/kalabhairava గురూజీFACEBOOK UPDATES కైపేజీని LIKEచేయండి: http:www.facebook.com/kalabhairavam ఉదయం నిద్ర లేవగానే ఎవరు ఈ స్తోత్రం ను చదువుతారో వారికి ఆరోజు అంతా శుభం జరుగుతుంది . *కలాలీ కుండలీ భీమో భైరవో భీమవిక్రమ:! వ్యాలోపవీతీ కవచీ శూలీ శూర: శివప్రియా: ! ఏతాని దశ నామాని ప్రాతరుత్ధాయ యః పటేత్ ! భైరవీ యాతనానస్యాద్ భయం క్వాపి న జాయతే !! కాలభైరవగురు Youtube ను subscribe చేయండి:- SHARE TO ALL... http://Youtube.com/kalabhairava
    

Channel Title : Kala BhairavaTV

Views : 11864

Likes : 190

DisLikes : 14

Published Date : 2016-10-28T18:33:43.000Z

Please watch: "2018 లో ఈ రాశుల వారు ఖచ్చితంగా కోట్లు గడిస్తారు | 2018 Predictions | Telugu Rasi Phalalu | Astrology" https://www.youtube.com/watch?v=qYyoHkNH-w4 --~-- మీకు కాలభైరవ స్వామి అనుగ్రహం కలుగును గాక.. Share to All అందరికీ షేర్ చేయండి. UPDATES కై మా FACEBOOK పేజీ ని LIKE చేయండి:- http://www.facebook.com/kalabhairavam కాలభైరవగురు Youtube ను subscribe చేయండి:- http://Youtube.com/kalabhairava కాలభైరవ స్వామి వారి గ్రంథాల కొరకు ఈ క్రింది లింక్ క్లిక్ చెయ్యగలరు http://granthanidhi.blogspot.in/2017/09/kalabhairavabooks.html KalabhairavaGuru Sansthan Mutt Rajahmundry. A.P India Contact Us: +91 9000200717-+91 9618182456, +9985551026/7/8 http://www.kalabhairava.in/ __________________ భక్తి స్తోత్రాలు, సూక్తాలు, కవచాలు, ప్రవచనాలు, చూస్తూ పారాయణం చేసే విధముగా అప్లోడ్ చెయ్యడం జరిగింది. ఈ క్రింది లింక్ క్లిక్ చేసి subscribe చేసుకోండి. https://www.youtube.com/mohanpublicationsbhakti ___________________ అందరికీ షేర్ చేయండి. గురుపరంపర మంత్రోపదేశంతో మీ జన్మ ఖాతాలో కి కోటాను కోట్ల పుణ్యం జమ చేయబడుతుంది. గురువుగారు చెప్పిన వీధి విధానం లు పాటిస్తూ చేయడం వల్ల , అలాగే పూర్వ జన్మలో తెలిసి తెలియక చేసిన కర్మలు నశిస్తాయి...గురువు ద్వారా పంచగ్రవ్య ప్రాచన, శరీర శుద్ధీకరన, ఆత్మకు పన్చోపచార పూజ, యజ్ఞం ,నదీ తీర్ధం లో కుడిచెవి లో మంత్రం ఉపదేశం..అనేవి మంత్రోపదేశం లో చేసే ప్రక్రియలు... వీటి వల్ల కోటాను కోట్ల పుణ్యం
    

Channel Title : Kala BhairavaTV

Views : 788

Likes : 19

DisLikes : 0

Published Date : 2018-10-04T01:00:15.000Z

WATCH : సింహ రాశి 2018 | Simha Rasi 2018 | November Rasi Phalalu 2018 | Astrology in Telugu | Rasi Phalalu CONTACT:9985551026 :9985551027 :9985551028 :9000200717 మీకు కాలభైరవ స్వామి అనుగ్రహం కలుగును గాక.. Share to All అందరికీ షేర్ చేయండి. UPDATES కై మా FACEBOOK పేజీ ని LIKE చేయండి:- http://www.facebook.com/kalabhairavam కాలభైరవగురు Youtube ను subscribe చేయండి:- http://Youtube.com/kalabhairava కాలభైరవ స్వామి వారి గ్రంథాల కొరకు ఈ క్రింది లింక్ క్లిక్ చెయ్యగలరు http://granthanidhi.blogspot.in/2017/... KalabhairavaGuru Sansthan Mutt Rajahmundry. A.P India Contact Us: +91 9000200717-+91 9618182456, +9985551026/7/8 http://www.kalabhairava.in/ __ భక్తి స్తోత్రాలు, సూక్తాలు, కవచాలు, ప్రవచనాలు, చూస్తూ పారాయణం చేసే విధముగా అప్లోడ్ చెయ్యడం జరిగింది. ఈ క్రింది లింక్ క్లిక్ చేసి subscribe చేసుకోండి. https://www.youtube.com/mohanpublicationsbhakti ___ అందరికీ షేర్ చేయండి. GURU PARAMPARA MANTRAM గురుపరంపర మంత్రోపదేశంతో మీ జన్మ ఖాతాలో కి కోటాను కోట్ల పుణ్యం జమ చేయబడుతుంది. గురువుగారు చెప్పిన వీధి విధానం లు పాటిస్తూ చేయడం వల్ల , అలాగే పూర్వ జన్మలో తెలిసి తెలియక చేసిన కర్మలు నశిస్తాయి...గురువు ద్వారా పంచగ్రవ్య ప్రాచన, శరీర శుద్ధీకరన, ఆత్మకు పన్చోపచార పూజ, యజ్ఞం ,నదీ తీర్ధం లో కుడిచెవి లో మంత్రం ఉపదేశం..అనేవి మంత్రోపదేశం లో చేసే ప్రక్రియలు... వీటి వల్ల కోటాను కోట్ల పుణ్యం
    

Channel Title : Kala BhairavaTV

Views : 32080

Likes : 202

DisLikes : 16

Published Date : 2018-10-09T06:03:59.000Z

WATCH : CONTACT:9985551026 :9985551027 :9985551028 :9000200717 మీకు కాలభైరవ స్వామి అనుగ్రహం కలుగును గాక.. Share to All అందరికీ షేర్ చేయండి. UPDATES కై మా FACEBOOK పేజీ ని LIKE చేయండి:- http://www.facebook.com/kalabhairavam కాలభైరవగురు Youtube ను subscribe చేయండి:- http://Youtube.com/kalabhairava కాలభైరవ స్వామి వారి గ్రంథాల కొరకు ఈ క్రింది లింక్ క్లిక్ చెయ్యగలరు http://granthanidhi.blogspot.in/2017/... KalabhairavaGuru Sansthan Mutt Rajahmundry. A.P India Contact Us: +91 9000200717-+91 9618182456, +9985551026/7/8 http://www.kalabhairava.in/ __ భక్తి స్తోత్రాలు, సూక్తాలు, కవచాలు, ప్రవచనాలు, చూస్తూ పారాయణం చేసే విధముగా అప్లోడ్ చెయ్యడం జరిగింది. ఈ క్రింది లింక్ క్లిక్ చేసి subscribe చేసుకోండి. https://www.youtube.com/mohanpublicationsbhakti ___ అందరికీ షేర్ చేయండి. GURU PARAMPARA MANTRAM గురుపరంపర మంత్రోపదేశంతో మీ జన్మ ఖాతాలో కి కోటాను కోట్ల పుణ్యం జమ చేయబడుతుంది. గురువుగారు చెప్పిన వీధి విధానం లు పాటిస్తూ చేయడం వల్ల , అలాగే పూర్వ జన్మలో తెలిసి తెలియక చేసిన కర్మలు నశిస్తాయి...గురువు ద్వారా పంచగ్రవ్య ప్రాచన, శరీర శుద్ధీకరన, ఆత్మకు పన్చోపచార పూజ, యజ్ఞం ,నదీ తీర్ధం లో కుడిచెవి లో మంత్రం ఉపదేశం..అనేవి మంత్రోపదేశం లో చేసే ప్రక్రియలు... వీటి వల్ల కోటాను కోట్ల పుణ్యం
    

Channel Title : Kala BhairavaTV

Views : 11034

Likes : 92

DisLikes : 5

Published Date : 2016-10-13T11:06:51.000Z

Please watch: "2018 లో ఈ రాశుల వారు ఖచ్చితంగా కోట్లు గడిస్తారు | 2018 Predictions | Telugu Rasi Phalalu | Astrology" https://www.youtube.com/watch?v=qYyoHkNH-w4 --~-- భార్యాభర్తల మధ్యన ప్రేమ ఆప్యాయత పెరుగుటకు మీకు కాలభైరవ స్వామి అనుగ్రహం కలుగును గాక.. Share to All అందరికీ షేర్ చేయండి. UPDATES కై మా FACEBOOK పేజీ ని LIKE చేయండి:- http://www.facebook.com/kalabhairavam కాలభైరవగురు Youtube ను subscribe చేయండి:- http://Youtube.com/kalabhairava కాలభైరవ స్వామి వారి గ్రంథాల కొరకు ఈ క్రింది లింక్ క్లిక్ చెయ్యగలరు http://granthanidhi.blogspot.in/2017/09/kalabhairavabooks.html KalabhairavaGuru Sansthan Mutt Rajahmundry. A.P India Contact Us: +91 9000200717-+91 9618182456, +9985551026/7/8 http://www.kalabhairava.in/ __________________ భక్తి స్తోత్రాలు, సూక్తాలు, కవచాలు, ప్రవచనాలు, చూస్తూ పారాయణం చేసే విధముగా అప్లోడ్ చెయ్యడం జరిగింది. ఈ క్రింది లింక్ క్లిక్ చేసి subscribe చేసుకోండి. https://www.youtube.com/mohanpublicationsbhakti ___________________ అందరికీ షేర్ చేయండి. గురుపరంపర మంత్రోపదేశంతో మీ జన్మ ఖాతాలో కి కోటాను కోట్ల పుణ్యం జమ చేయబడుతుంది. గురువుగారు చెప్పిన వీధి విధానం లు పాటిస్తూ చేయడం వల్ల , అలాగే పూర్వ జన్మలో తెలిసి తెలియక చేసిన కర్మలు నశిస్తాయి...గురువు ద్వారా పంచగ్రవ్య ప్రాచన, శరీర శుద్ధీకరన, ఆత్మకు పన్చోపచార పూజ, యజ్ఞం ,నదీ తీర్ధం లో కుడిచెవి లో మంత్రం ఉపదేశం..అనేవి మంత్రోపదేశం లో చేసే ప్రక్రియలు... వీటి వల్ల కోటాను కోట్ల పుణ్యం theekshanadransha kaalabhairava astakam,Kalabhairava,Kala Bhairava,Kalabhairavam,Kaal Bhairav, Kalabhairava Guru Sansthan , Siddha Guru Siva Sri Swamy,Kala Bhairava Story, Kala Bhairava Temple,Kala Bhairava Stotram,Kalabhairava Ashtakam, Kalabhairava Ashtakam In Telugu ,Kaal Bhairav Mantra,Kal Bhairav Mantra For Success,Bhairav Mantra For Vashikaran,Kalabhairavam,Kalabhairavam Bhaje
    

Channel Title : Kala BhairavaTV

Views : 28797

Likes : 238

DisLikes : 18

Published Date : 2016-10-13T10:47:11.000Z

Please watch: "2018 లో ఈ రాశుల వారు ఖచ్చితంగా కోట్లు గడిస్తారు | 2018 Predictions | Telugu Rasi Phalalu | Astrology" https://www.youtube.com/watch?v=qYyoHkNH-w4 --~-- వ్యాపారంలో మిమ్మల్ని కోటీశ్వరులు గా మార్చే వ్యాపార వశీకరణ యంత్రం మీకు కాలభైరవ స్వామి అనుగ్రహం కలుగును గాక.. Share to All అందరికీ షేర్ చేయండి. UPDATES కై మా FACEBOOK పేజీ ని LIKE చేయండి:- http://www.facebook.com/kalabhairavam కాలభైరవగురు Youtube ను subscribe చేయండి:- http://Youtube.com/kalabhairava కాలభైరవ స్వామి వారి గ్రంథాల కొరకు ఈ క్రింది లింక్ క్లిక్ చెయ్యగలరు http://granthanidhi.blogspot.in/2017/09/kalabhairavabooks.html KalabhairavaGuru Sansthan Mutt Rajahmundry. A.P India Contact Us: +91 9000200717-+91 9618182456, +9985551026/7/8 http://www.kalabhairava.in/ __________________ భక్తి స్తోత్రాలు, సూక్తాలు, కవచాలు, ప్రవచనాలు, చూస్తూ పారాయణం చేసే విధముగా అప్లోడ్ చెయ్యడం జరిగింది. ఈ క్రింది లింక్ క్లిక్ చేసి subscribe చేసుకోండి. https://www.youtube.com/mohanpublicationsbhakti ___________________ అందరికీ షేర్ చేయండి. గురుపరంపర మంత్రోపదేశంతో మీ జన్మ ఖాతాలో కి కోటాను కోట్ల పుణ్యం జమ చేయబడుతుంది. గురువుగారు చెప్పిన వీధి విధానం లు పాటిస్తూ చేయడం వల్ల , అలాగే పూర్వ జన్మలో తెలిసి తెలియక చేసిన కర్మలు నశిస్తాయి...గురువు ద్వారా పంచగ్రవ్య ప్రాచన, శరీర శుద్ధీకరన, ఆత్మకు పన్చోపచార పూజ, యజ్ఞం ,నదీ తీర్ధం లో కుడిచెవి లో మంత్రం ఉపదేశం..అనేవి మంత్రోపదేశం లో చేసే ప్రక్రియలు... వీటి వల్ల కోటాను కోట్ల పుణ్యం
    

Channel Title : Kala BhairavaTV

Views : 5180

Likes : 67

DisLikes : 4

Published Date : 2018-04-20T05:11:57.000Z

ఆక్రమ సంబందాలు ఆడవారిని వేదించే వారు సాక్ష్యాలతో సహా పట్టుబడతారు. Motivational Video. Kalabhairava CONTACT:9985551026 :9985551027 :9985551028 :9000200717 మీకు కాలభైరవ స్వామి అనుగ్రహం కలుగును గాక.. Share to All అందరికీ షేర్ చేయండి. UPDATES కై మా FACEBOOK పేజీ ని LIKE చేయండి:- http://www.facebook.com/kalabhairavam కాలభైరవగురు Youtube ను subscribe చేయండి:- http://Youtube.com/kalabhairava కాలభైరవ స్వామి వారి గ్రంథాల కొరకు ఈ క్రింది లింక్ క్లిక్ చెయ్యగలరు http://granthanidhi.blogspot.in/2017/... KalabhairavaGuru Sansthan Mutt Rajahmundry. A.P India Contact Us: +91 9000200717-+91 9618182456, +9985551026/7/8 http://www.kalabhairava.in/ __ భక్తి స్తోత్రాలు, సూక్తాలు, కవచాలు, ప్రవచనాలు, చూస్తూ పారాయణం చేసే విధముగా అప్లోడ్ చెయ్యడం జరిగింది. ఈ క్రింది లింక్ క్లిక్ చేసి subscribe చేసుకోండి. https://www.youtube.com/mohanpublicationsbhakti ___ అందరికీ షేర్ చేయండి. GURU PARAMPARA MANTRAM గురుపరంపర మంత్రోపదేశంతో మీ జన్మ ఖాతాలో కి కోటాను కోట్ల పుణ్యం జమ చేయబడుతుంది. గురువుగారు చెప్పిన వీధి విధానం లు పాటిస్తూ చేయడం వల్ల , అలాగే పూర్వ జన్మలో తెలిసి తెలియక చేసిన కర్మలు నశిస్తాయి...గురువు ద్వారా పంచగ్రవ్య ప్రాచన, శరీర శుద్ధీకరన, ఆత్మకు పన్చోపచార పూజ, యజ్ఞం ,నదీ తీర్ధం లో కుడిచెవి లో మంత్రం ఉపదేశం..అనేవి మంత్రోపదేశం లో చేసే ప్రక్రియలు... వీటి వల్ల కోటాను కోట్ల పుణ్యం #MotivationalVideo. #KalabhairavaTv
    

Channel Title : Kala BhairavaTV

Views : 18519

Likes : 219

DisLikes : 34

Published Date : 2018-04-18T09:48:11.000Z

ఈ సం లో కనిపించే ఒకే ఒక్క చంద్రగ్రహణం ఈ రాసులవారి జీవితంలో అదృష్టం. Chandra Grahanam 2018 . Grahanam CONTACT:9985551026 :9985551027 :9985551028 :9000200717 మీకు కాలభైరవ స్వామి అనుగ్రహం కలుగును గాక.. Share to All అందరికీ షేర్ చేయండి. UPDATES కై మా FACEBOOK పేజీ ని LIKE చేయండి:- http://www.facebook.com/kalabhairavam కాలభైరవగురు Youtube ను subscribe చేయండి:- http://Youtube.com/kalabhairava కాలభైరవ స్వామి వారి గ్రంథాల కొరకు ఈ క్రింది లింక్ క్లిక్ చెయ్యగలరు http://granthanidhi.blogspot.in/2017/... KalabhairavaGuru Sansthan Mutt Rajahmundry. A.P India Contact Us: +91 9000200717-+91 9618182456, +9985551026/7/8 http://www.kalabhairava.in/ __ భక్తి స్తోత్రాలు, సూక్తాలు, కవచాలు, ప్రవచనాలు, చూస్తూ పారాయణం చేసే విధముగా అప్లోడ్ చెయ్యడం జరిగింది. ఈ క్రింది లింక్ క్లిక్ చేసి subscribe చేసుకోండి. https://www.youtube.com/mohanpublicationsbhakti ___ అందరికీ షేర్ చేయండి. GURU PARAMPARA MANTRAM గురుపరంపర మంత్రోపదేశంతో మీ జన్మ ఖాతాలో కి కోటాను కోట్ల పుణ్యం జమ చేయబడుతుంది. గురువుగారు చెప్పిన వీధి విధానం లు పాటిస్తూ చేయడం వల్ల , అలాగే పూర్వ జన్మలో తెలిసి తెలియక చేసిన కర్మలు నశిస్తాయి...గురువు ద్వారా పంచగ్రవ్య ప్రాచన, శరీర శుద్ధీకరన, ఆత్మకు పన్చోపచార పూజ, యజ్ఞం ,నదీ తీర్ధం లో కుడిచెవి లో మంత్రం ఉపదేశం..అనేవి మంత్రోపదేశం లో చేసే ప్రక్రియలు... వీటి వల్ల కోటాను కోట్ల పుణ్యం
    

Channel Title : Kala BhairavaTV

Views : 83797

Likes : 805

DisLikes : 45

Published Date : 2017-03-11T19:51:41.000Z

Please watch: "2018 లో ఈ రాశుల వారు ఖచ్చితంగా కోట్లు గడిస్తారు | 2018 Predictions | Telugu Rasi Phalalu | Astrology" https://www.youtube.com/watch?v=qYyoHkNH-w4 --~-- #భక్తి స్తోత్రాలు, #సూక్తాలు, #కవచాలు, #ప్రవచనాలు, చుస్తూ #పారాయణం చేసే విధముగా అప్లోడ్ చెయ్యడం జరిగింది. ఈ క్రింది లింక్ క్లిక్ చేసి #subscribe చేసుకోండి. http://youtube.com/mohanpublicationsbhakti #కాలభైరవ #స్వామి వారి #గ్రంథాల కొరకు ఈ క్రింది #లింక్ #క్లిక్ #చెయ్యగలరు http://granthanidhi.blogspot.in/2017/09/kalabhairavabooks.html?m=1 KalabhairavaGuru Sansthan Mutt Rajahmundry. A.P India Contact Us: +91 9000200717-+91 9618182456 మా FACEBOOK UPDATES కై పేజీ ని LIKE చేయండి:- http://www.facebook.com/kalabhairavam *కాలభైరవగురు Youtube ను subscribe చేయండి:- http://Youtube.com/kalabhairava *ఆరోగ్య ఆధ్యాత్మిక విషయాల కై BLOG ను వీక్షించండి:- http://www.kalabhairava.in/blog.php *మావెబ్ సైట్లో ఉన్న వేలాది ఆధ్యాత్మికగ్రంథాలPDF లకై:- www.kalabhairava.in
    

Channel Title : Kala BhairavaTV

Views : 2785

Likes : 37

DisLikes : 2

Published Date : 2018-09-20T05:07:27.000Z

WATCH : కర్కాటక రాశి 2018 | Karkataka Rasi | October Rasi Phalalu 2018 | Astrology In Telugu | Rasi Phalalu https://youtu.be/Mv7mh5e5Hpc CONTACT:9985551026 :9985551027 :9985551028 :9000200717 మీకు కాలభైరవ స్వామి అనుగ్రహం కలుగును గాక.. Share to All అందరికీ షేర్ చేయండి. UPDATES కై మా FACEBOOK పేజీ ని LIKE చేయండి:- http://www.facebook.com/kalabhairavam కాలభైరవగురు Youtube ను subscribe చేయండి:- http://Youtube.com/kalabhairava కాలభైరవ స్వామి వారి గ్రంథాల కొరకు ఈ క్రింది లింక్ క్లిక్ చెయ్యగలరు http://granthanidhi.blogspot.in/2017/... KalabhairavaGuru Sansthan Mutt Rajahmundry. A.P India Contact Us: +91 9000200717-+91 9618182456, +9985551026/7/8 http://www.kalabhairava.in/ __ భక్తి స్తోత్రాలు, సూక్తాలు, కవచాలు, ప్రవచనాలు, చూస్తూ పారాయణం చేసే విధముగా అప్లోడ్ చెయ్యడం జరిగింది. ఈ క్రింది లింక్ క్లిక్ చేసి subscribe చేసుకోండి. https://www.youtube.com/mohanpublicationsbhakti ___ అందరికీ షేర్ చేయండి. GURU PARAMPARA MANTRAM గురుపరంపర మంత్రోపదేశంతో మీ జన్మ ఖాతాలో కి కోటాను కోట్ల పుణ్యం జమ చేయబడుతుంది. గురువుగారు చెప్పిన వీధి విధానం లు పాటిస్తూ చేయడం వల్ల , అలాగే పూర్వ జన్మలో తెలిసి తెలియక చేసిన కర్మలు నశిస్తాయి...గురువు ద్వారా పంచగ్రవ్య ప్రాచన, శరీర శుద్ధీకరన, ఆత్మకు పన్చోపచార పూజ, యజ్ఞం ,నదీ తీర్ధం లో కుడిచెవి లో మంత్రం ఉపదేశం..అనేవి మంత్రోపదేశం లో చేసే ప్రక్రియలు... వీటి వల్ల కోటాను కోట్ల పుణ్యం
    

Channel Title : Kala BhairavaTV

Views : 780

Likes : 14

DisLikes : 0

Published Date : 2018-10-08T06:09:57.000Z

WATCH :దేవి నవరాత్రులు పూజ విధానం 2018 Day 9 Bhuvaneshwari | Dasa Mahavidya | Vijayadashami Puja 2018 CONTACT:9985551026 :9985551027 :9985551028 :9000200717 మీకు కాలభైరవ స్వామి అనుగ్రహం కలుగును గాక.. Share to All అందరికీ షేర్ చేయండి. UPDATES కై మా FACEBOOK పేజీ ని LIKE చేయండి:- http://www.facebook.com/kalabhairavam కాలభైరవగురు Youtube ను subscribe చేయండి:- http://Youtube.com/kalabhairava కాలభైరవ స్వామి వారి గ్రంథాల కొరకు ఈ క్రింది లింక్ క్లిక్ చెయ్యగలరు http://granthanidhi.blogspot.in/2017/... KalabhairavaGuru Sansthan Mutt Rajahmundry. A.P India Contact Us: +91 9000200717-+91 9618182456, +9985551026/7/8 http://www.kalabhairava.in/ __ భక్తి స్తోత్రాలు, సూక్తాలు, కవచాలు, ప్రవచనాలు, చూస్తూ పారాయణం చేసే విధముగా అప్లోడ్ చెయ్యడం జరిగింది. ఈ క్రింది లింక్ క్లిక్ చేసి subscribe చేసుకోండి. https://www.youtube.com/mohanpublicationsbhakti ___ అందరికీ షేర్ చేయండి. GURU PARAMPARA MANTRAM గురుపరంపర మంత్రోపదేశంతో మీ జన్మ ఖాతాలో కి కోటాను కోట్ల పుణ్యం జమ చేయబడుతుంది. గురువుగారు చెప్పిన వీధి విధానం లు పాటిస్తూ చేయడం వల్ల , అలాగే పూర్వ జన్మలో తెలిసి తెలియక చేసిన కర్మలు నశిస్తాయి...గురువు ద్వారా పంచగ్రవ్య ప్రాచన, శరీర శుద్ధీకరన, ఆత్మకు పన్చోపచార పూజ, యజ్ఞం ,నదీ తీర్ధం లో కుడిచెవి లో మంత్రం ఉపదేశం..అనేవి మంత్రోపదేశం లో చేసే ప్రక్రియలు... వీటి వల్ల కోటాను కోట్ల పుణ్యం
    

Channel Title : Kala BhairavaTV

Views : 13492

Likes : 256

DisLikes : 13

Published Date : 2017-11-12T05:06:35.000Z

Please watch: "2018 లో ఈ రాశుల వారు ఖచ్చితంగా కోట్లు గడిస్తారు | 2018 Predictions | Telugu Rasi Phalalu | Astrology" https://www.youtube.com/watch?v=qYyoHkNH-w4 --~-- WATCH :#kalabhairavaguru #kalabhairavaguru_gantala_panchangam #kalabhairavaswamy #panchangam_telugu_2018_2019 #swarnakarshana_bhairava_temple #kalabhairava_homam #kalabhairava_books #kalabhairava_homa_vidhanam #dasamahavidya_homam #kalabhairava_sadhana #kalabhairava_kriya #srivilanbinama_samvatsaram_panchangam_2018_2019 #kalabhairava_siddhanthi #kalabhairava_swamyji #kalabhairava_rupu #kalabhairava_schools #navagrahadosha_nivaran_kalabhairavapuja #asitanga_bhairava #rurubhairava #chanda_bhairava #krodha_bhairava #unmatta_bhairava #kapala_bhairava #bheeshana_bhairva #samhara_bhairava #swarnakarshana_bhairava #veera_bhairava #mahakalabhairava CONTACT: :9985551028 :9000200717 మీకు కాలభైరవ స్వామి అనుగ్రహం కలుగును గాక.. Share to All అందరికీ షేర్ చేయండి. UPDATES కై మా FACEBOOK పేజీ ని LIKE చేయండి:- http://www.facebook.com/kalabhairavam కాలభైరవగురు Youtube ను subscribe చేయండి:- http://Youtube.com/kalabhairava కాలభైరవ స్వామి వారి గ్రంథాల కొరకు ఈ క్రింది లింక్ క్లిక్ చెయ్యగలరు http://granthanidhi.blogspot.in/2017/... KalabhairavaGuru Sansthan Mutt Rajahmundry. A.P India Contact Us: +91 9000200717-+91 9618182456, +9985551026/7/8 http://www.kalabhairava.in/ __ భక్తి స్తోత్రాలు, సూక్తాలు, కవచాలు, ప్రవచనాలు, చూస్తూ పారాయణం చేసే విధముగా అప్లోడ్ చెయ్యడం జరిగింది. ఈ క్రింది లింక్ క్లిక్ చేసి subscribe చేసుకోండి. https://www.youtube.com/mohanpublicationsbhakti ___ అందరికీ షేర్ చేయండి. GURU PARAMPARA MANTRAM గురుపరంపర మంత్రోపదేశంతో మీ జన్మ ఖాతాలో కి కోటాను కోట్ల పుణ్యం జమ చేయబడుతుంది. గురువుగారు చెప్పిన వీధి విధానం లు పాటిస్తూ చేయడం వల్ల , అలాగే పూర్వ జన్మలో తెలిసి తెలియక చేసిన కర్మలు నశిస్తాయి...గురువు ద్వారా పంచగ్రవ్య ప్రాచన, శరీర శుద్ధీకరన, ఆత్మకు పన్చోపచార పూజ, యజ్ఞం ,నదీ తీర్ధం లో కుడిచెవి లో మంత్రం ఉపదేశం..అనేవి మంత్రోపదేశం లో చేసే ప్రక్రియలు... వీటి వల్ల కోటాను కోట్ల పుణ్యం
    

Channel Title : Kala BhairavaTV

Views : 12908

Likes : 166

DisLikes : 11

Published Date : 2018-01-08T09:16:37.000Z

WATCH : శనగపిండిలో ఇది కలిపి ముఖానికి రాస్తే - Home Remedies Telugu - Skin whitening Home Remedies, CONTACT:9985551026 :9985551027 :9985551028 :9000200717 మీకు కాలభైరవ స్వామి అనుగ్రహం కలుగును గాక.. Share to All అందరికీ షేర్ చేయండి. UPDATES కై మా FACEBOOK పేజీ ని LIKE చేయండి:- http://www.facebook.com/kalabhairavam కాలభైరవగురు Youtube ను subscribe చేయండి:- http://Youtube.com/kalabhairava కాలభైరవ స్వామి వారి గ్రంథాల కొరకు ఈ క్రింది లింక్ క్లిక్ చెయ్యగలరు http://granthanidhi.blogspot.in/2017/... KalabhairavaGuru Sansthan Mutt Rajahmundry. A.P India Contact Us: +91 9000200717-+91 9618182456, +9985551026/7/8 http://www.kalabhairava.in/ __ భక్తి స్తోత్రాలు, సూక్తాలు, కవచాలు, ప్రవచనాలు, చూస్తూ పారాయణం చేసే విధముగా అప్లోడ్ చెయ్యడం జరిగింది. ఈ క్రింది లింక్ క్లిక్ చేసి subscribe చేసుకోండి. https://www.youtube.com/mohanpublicationsbhakti ___ అందరికీ షేర్ చేయండి. GURU PARAMPARA MANTRAM గురుపరంపర మంత్రోపదేశంతో మీ జన్మ ఖాతాలో కి కోటాను కోట్ల పుణ్యం జమ చేయబడుతుంది. గురువుగారు చెప్పిన వీధి విధానం లు పాటిస్తూ చేయడం వల్ల , అలాగే పూర్వ జన్మలో తెలిసి తెలియక చేసిన కర్మలు నశిస్తాయి...గురువు ద్వారా పంచగ్రవ్య ప్రాచన, శరీర శుద్ధీకరన, ఆత్మకు పన్చోపచార పూజ, యజ్ఞం ,నదీ తీర్ధం లో కుడిచెవి లో మంత్రం ఉపదేశం..అనేవి మంత్రోపదేశం లో చేసే ప్రక్రియలు... వీటి వల్ల కోటాను కోట్ల పుణ్యం #HomeRemediesTelugu, #SkinWhiteningHomeRemedies,
    

Channel Title : Kala BhairavaTV

Views : 11624

Likes : 94

DisLikes : 8

Published Date : 2017-03-31T16:03:38.000Z

Please watch: "2018 లో ఈ రాశుల వారు ఖచ్చితంగా కోట్లు గడిస్తారు | 2018 Predictions | Telugu Rasi Phalalu | Astrology" https://www.youtube.com/watch?v=qYyoHkNH-w4 --~-- *కాలభైరవగురుజీ సలహాలకు FACEBOOK UPDATES కైపేజీ ని LIKE & SHAREచేయండి:- http://www.facebook.com/kalabhairavam మీ అందరికీ భోగభాగ్యాలు కలగాలని ప్రార్దన కుడా చేసాము... #భక్తి స్తోత్రాలు, #సూక్తాలు, #కవచాలు, #ప్రవచనాలు, చుస్తూ #పారాయణం చేసే విధముగా అప్లోడ్ చెయ్యడం జరిగింది. ఈ క్రింది లింక్ క్లిక్ చేసి #subscribe చేసుకోండి. http://youtube.com/mohanpublicationsbhakti #కాలభైరవ #స్వామి వారి #గ్రంథాల కొరకు ఈ క్రింది #లింక్ #క్లిక్ #చెయ్యగలరు http://granthanidhi.blogspot.in/2017/09/kalabhairavabooks.html?m=1 KalabhairavaGuru Sansthan Mutt Rajahmundry. A.P India Contact Us: +91 9000200717-+91 9618182456మీకు కాలభైరవ స్వామి అనుగ్రహం కలుగును గాక......*హేమలంబ నామ సంవత్సర శుభాకాంక్షలు* Share to All *మా FACEBOOK UPDATES కైపేజీ ని LIKE చేయండి:- http://www.facebook.com/kalabhairavam *కాలభైరవగురు Youtube ను subscribe చేయండి:- http://Youtube.com/kalabhairava *ఆరోగ్య ఆధ్యాత్మిక విషయాల కై BLOG ను వీక్షించండి:- http://www.kalabhairava.in/blog.php *మావెబ్ సైట్లో ఉన్న వేలాది ఆధ్యాత్మికగ్రంథాలPDF లకై:- www.kalabhairava.in KalabhairavaGuru Sansthan Mutt Rajahmundry. A.P India Contact Us: +91 9000200717-+91 9618182456
    

Channel Title : Kala BhairavaTV

Views : 19302

Likes : 296

DisLikes : 19

Published Date : 2017-08-28T11:40:37.000Z

Please watch: "2018 లో ఈ రాశుల వారు ఖచ్చితంగా కోట్లు గడిస్తారు | 2018 Predictions | Telugu Rasi Phalalu | Astrology" https://www.youtube.com/watch?v=qYyoHkNH-w4 --~-- మీకు కాలభైరవ స్వామి అనుగ్రహం కలుగును గాక.. Share to All అందరికీ షేర్ చేయండి. UPDATES కై మా FACEBOOK పేజీ ని LIKE చేయండి:- http://www.facebook.com/kalabhairavam కాలభైరవగురు Youtube ను subscribe చేయండి:- http://Youtube.com/kalabhairava కాలభైరవ స్వామి వారి గ్రంథాల కొరకు ఈ క్రింది లింక్ క్లిక్ చెయ్యగలరు http://granthanidhi.blogspot.in/2017/09/kalabhairavabooks.html KalabhairavaGuru Sansthan Mutt Rajahmundry. A.P India Contact Us: +91 9000200717-+91 9618182456, +9985551026/7/8 http://www.kalabhairava.in/ __________________ భక్తి స్తోత్రాలు, సూక్తాలు, కవచాలు, ప్రవచనాలు, చూస్తూ పారాయణం చేసే విధముగా అప్లోడ్ చెయ్యడం జరిగింది. ఈ క్రింది లింక్ క్లిక్ చేసి subscribe చేసుకోండి. https://www.youtube.com/mohanpublicationsbhakti ___________________ అందరికీ షేర్ చేయండి. గురుపరంపర మంత్రోపదేశంతో మీ జన్మ ఖాతాలో కి కోటాను కోట్ల పుణ్యం జమ చేయబడుతుంది. గురువుగారు చెప్పిన వీధి విధానం లు పాటిస్తూ చేయడం వల్ల , అలాగే పూర్వ జన్మలో తెలిసి తెలియక చేసిన కర్మలు నశిస్తాయి...గురువు ద్వారా పంచగ్రవ్య ప్రాచన, శరీర శుద్ధీకరన, ఆత్మకు పన్చోపచార పూజ, యజ్ఞం ,నదీ తీర్ధం లో కుడిచెవి లో మంత్రం ఉపదేశం..అనేవి మంత్రోపదేశం లో చేసే ప్రక్రియలు... వీటి వల్ల కోటాను కోట్ల పుణ్యం
    

Channel Title : Kala BhairavaTV

Views : 1388

Likes : 29

DisLikes : 1

Published Date : 2018-09-19T06:21:36.000Z

WATCH :మేష రాశి 2018 |Mesha Rasi 2018 | October Rasi Phalalu 2018 | Rasi Phalalu 2018 | Astrology In Telugu https://youtu.be/fm5UKLCUa00 CONTACT:9985551026 :9985551027 :9985551028 :9000200717 మీకు కాలభైరవ స్వామి అనుగ్రహం కలుగును గాక.. Share to All అందరికీ షేర్ చేయండి. UPDATES కై మా FACEBOOK పేజీ ని LIKE చేయండి:- http://www.facebook.com/kalabhairavam కాలభైరవగురు Youtube ను subscribe చేయండి:- http://Youtube.com/kalabhairava కాలభైరవ స్వామి వారి గ్రంథాల కొరకు ఈ క్రింది లింక్ క్లిక్ చెయ్యగలరు http://granthanidhi.blogspot.in/2017/... KalabhairavaGuru Sansthan Mutt Rajahmundry. A.P India Contact Us: +91 9000200717-+91 9618182456, +9985551026/7/8 http://www.kalabhairava.in/ __ భక్తి స్తోత్రాలు, సూక్తాలు, కవచాలు, ప్రవచనాలు, చూస్తూ పారాయణం చేసే విధముగా అప్లోడ్ చెయ్యడం జరిగింది. ఈ క్రింది లింక్ క్లిక్ చేసి subscribe చేసుకోండి. https://www.youtube.com/mohanpublicationsbhakti ___ అందరికీ షేర్ చేయండి. GURU PARAMPARA MANTRAM గురుపరంపర మంత్రోపదేశంతో మీ జన్మ ఖాతాలో కి కోటాను కోట్ల పుణ్యం జమ చేయబడుతుంది. గురువుగారు చెప్పిన వీధి విధానం లు పాటిస్తూ చేయడం వల్ల , అలాగే పూర్వ జన్మలో తెలిసి తెలియక చేసిన కర్మలు నశిస్తాయి...గురువు ద్వారా పంచగ్రవ్య ప్రాచన, శరీర శుద్ధీకరన, ఆత్మకు పన్చోపచార పూజ, యజ్ఞం ,నదీ తీర్ధం లో కుడిచెవి లో మంత్రం ఉపదేశం..అనేవి మంత్రోపదేశం లో చేసే ప్రక్రియలు... వీటి వల్ల కోటాను కోట్ల పుణ్యం
    

Channel Title : Kala BhairavaTV

Views : 14643

Likes : 212

DisLikes : 16

Published Date : 2017-10-30T06:53:03.000Z

Please watch: "2018 లో ఈ రాశుల వారు ఖచ్చితంగా కోట్లు గడిస్తారు | 2018 Predictions | Telugu Rasi Phalalu | Astrology" https://www.youtube.com/watch?v=qYyoHkNH-w4 --~-- WATCH :3రోజుల్లో నరదిష్ఠి పోవాలంటే ఈమూట ఇంటికి కడితే చాలు| HOW TO REMOVE DRISHTI PROBLEMS |DRISHTI PROBLEMS https://youtu.be/6n8x9BXBaSE CONTACT:9985551026 :9985551027 :9985551028 :9000200717 మీకు కాలభైరవ స్వామి అనుగ్రహం కలుగును గాక.. Share to All అందరికీ షేర్ చేయండి. UPDATES కై మా FACEBOOK పేజీ ని LIKE చేయండి:- http://www.facebook.com/kalabhairavam కాలభైరవగురు Youtube ను subscribe చేయండి:- http://Youtube.com/kalabhairava కాలభైరవ స్వామి వారి గ్రంథాల కొరకు ఈ క్రింది లింక్ క్లిక్ చెయ్యగలరు http://granthanidhi.blogspot.in/2017/... KalabhairavaGuru Sansthan Mutt Rajahmundry. A.P India Contact Us: +91 9000200717-+91 9618182456, +9985551026/7/8 http://www.kalabhairava.in/ __ భక్తి స్తోత్రాలు, సూక్తాలు, కవచాలు, ప్రవచనాలు, చూస్తూ పారాయణం చేసే విధముగా అప్లోడ్ చెయ్యడం జరిగింది. ఈ క్రింది లింక్ క్లిక్ చేసి subscribe చేసుకోండి. https://www.youtube.com/mohanpublicationsbhakti ___ అందరికీ షేర్ చేయండి. GURU PARAMPARA MANTRAM గురుపరంపర మంత్రోపదేశంతో మీ జన్మ ఖాతాలో కి కోటాను కోట్ల పుణ్యం జమ చేయబడుతుంది. గురువుగారు చెప్పిన వీధి విధానం లు పాటిస్తూ చేయడం వల్ల , అలాగే పూర్వ జన్మలో తెలిసి తెలియక చేసిన కర్మలు నశిస్తాయి...గురువు ద్వారా పంచగ్రవ్య ప్రాచన, శరీర శుద్ధీకరన, ఆత్మకు పన్చోపచార పూజ, యజ్ఞం ,నదీ తీర్ధం లో కుడిచెవి లో మంత్రం ఉపదేశం..అనేవి మంత్రోపదేశం లో చేసే ప్రక్రియలు... వీటి వల్ల కోటాను కోట్ల పుణ్యం
    

Channel Title : Kala BhairavaTV

Views : 25864

Likes : 330

DisLikes : 28

Published Date : 2018-01-09T07:04:57.000Z

WATCH : శత్రువులు సైతం మీ మాట వినాలంటే - Satrupeeda - Remedy For Enemy - Hakik Mala, CONTACT:9985551026 :9985551027 :9985551028 :9000200717 మీకు కాలభైరవ స్వామి అనుగ్రహం కలుగును గాక.. Share to All అందరికీ షేర్ చేయండి. UPDATES కై మా FACEBOOK పేజీ ని LIKE చేయండి:- http://www.facebook.com/kalabhairavam కాలభైరవగురు Youtube ను subscribe చేయండి:- http://Youtube.com/kalabhairava కాలభైరవ స్వామి వారి గ్రంథాల కొరకు ఈ క్రింది లింక్ క్లిక్ చెయ్యగలరు http://granthanidhi.blogspot.in/2017/... KalabhairavaGuru Sansthan Mutt Rajahmundry. A.P India Contact Us: +91 9000200717-+91 9618182456, +9985551026/7/8 http://www.kalabhairava.in/ __ భక్తి స్తోత్రాలు, సూక్తాలు, కవచాలు, ప్రవచనాలు, చూస్తూ పారాయణం చేసే విధముగా అప్లోడ్ చెయ్యడం జరిగింది. ఈ క్రింది లింక్ క్లిక్ చేసి subscribe చేసుకోండి. https://www.youtube.com/mohanpublicationsbhakti ___ అందరికీ షేర్ చేయండి. GURU PARAMPARA MANTRAM గురుపరంపర మంత్రోపదేశంతో మీ జన్మ ఖాతాలో కి కోటాను కోట్ల పుణ్యం జమ చేయబడుతుంది. గురువుగారు చెప్పిన వీధి విధానం లు పాటిస్తూ చేయడం వల్ల , అలాగే పూర్వ జన్మలో తెలిసి తెలియక చేసిన కర్మలు నశిస్తాయి...గురువు ద్వారా పంచగ్రవ్య ప్రాచన, శరీర శుద్ధీకరన, ఆత్మకు పన్చోపచార పూజ, యజ్ఞం ,నదీ తీర్ధం లో కుడిచెవి లో మంత్రం ఉపదేశం..అనేవి మంత్రోపదేశం లో చేసే ప్రక్రియలు... వీటి వల్ల కోటాను కోట్ల పుణ్యం #Satrupeeda, #RemedyForEnemy, #HakikMala,

YouAPI-1


Facebook Page Like Box ::