Sri Hanuman Chalisa Telugu....!

About 20 results out of 614243 (0.23 seconds)
    

Channel Title : M.Srinivas Dixit

Views : 4477892

Likes : 10960

DisLikes : 2703

Published Date : 2017-12-07T03:08:21.000Z

రచన & సంగీతం: ఎమ్.ఎస్.రామారావు ఆపదామ పహర్తారం దాతారం సర్వ సంపదాం లోకాభిరామం శ్రీరామం భూయో భూయో నమామ్యహం హనుమాన్ అంజనా సూనుః వాయుపుత్రో మహా బలహః రామేష్టః ఫల్గుణ సఖః పింగాక్షో అమిత విక్రమః ఉధధిక్రమణ శ్చైవ సీతా శోక వినాశకః లక్ష్మణ ప్రాణదాతాచ దశగ్రీవస్య దర్పః ద్వాదశైతాని నామాని కపీంద్రస్య మహాత్మనః స్వాపకాలే పఠేన్నిత్యం యాత్రాకాలే విశేషతః తస్య మృత్యుభయం నాస్తి సర్వత్ర విజయీభవేత్ ★★★★★★★★★ శ్రీ హనుమాను గురుదేవు చరణములు ఇహపర సాథక శరణములు బుద్దిహీనతను కల్గిన తనువులు బుద్భుదములని తెలుపు సత్యములు శ్రీ హనుమాను గురుదేవు చరణములు ఇహపర సాథక శరణములు జయహనుమంత ఙ్ఞాన గుణవందిత జయ పండిత త్రిలోక పూజిత రామదూత అతులిత బలధామ అంజనీ పుత్ర పవన సుతనామ ఉదయభానుని మధుర ఫలమని భావన లీల అమృతమును గ్రోలిన కాంచన వర్ణ విరాజిత వేష కుండలామండిత కుంచిత కేశ శ్రీ హనుమాను గురుదేవు చరణములు ఇహపర సాథక శరణములు రామ సుగ్రీవుల మైత్రిని గొలిపి రాజపదవి సుగ్రీవున నిలిపి జానకీ పతి ముద్రిక దోడ్కొని జలధిలంఘించి లంక జేరుకొని సూక్ష్మ రూపమున సీతను జూచి వికట రూపమున లంకను గాల్చి భీమ రూపమున అసురుల జంపిన రామ కార్యమును సఫలము జేసిన శ్రీ హనుమాను గురుదేవు చరణములు ఇహపర సాథక శరణములు సీత జాడగని వచ్చిన నిను గని శ్రీ రఘువీరుడు కౌగిట నినుగొని సహస్ర రీతుల నిను గొనియాడగ కాగల కార్యము నీపై నిడగ వానర సేనతో వారధి దాటి లంకేశునితో తలపడి పోరి హోరు హోరునా పోరు సాగిన అసురసేనల వరుసన గూల్చిన శ్రీ హనుమాను గురుదేవు చరణములు ఇహపర సాథక శరణములు లక్ష్మణ మూర్ఛతో రాముడడలగ సంజీవి దెచ్చిన ప్రాణ ప్రదాత రామ లక్ష్మణుల అస్త్రధాటికీ అసురవీరులు అస్తమించిరి తిరుగులేని శ్రీ రామ బాణము జరిపించెను రావణ సంహారము ఎదురిలేని ఆ లంకాపురమున ఏలికగా విభీషణు జేసిన శ్రీ హనుమాను గురుదేవు చరణములు ఇహపర సాథక శరణములు సీతారాములు నగవుల గనిరి ముల్లోకాల హారతులందిరి అంతులేని ఆనందాశృవులే అయోధ్యాపురి పొంగిపొరలె సీతారాముల సుందర మందిరం శ్రీకాంతుపదం నీ హృదయం రామ చరిత కర్ణామృత గాన రామ నామ రసామృతపాన శ్రీ హనుమాను గురుదేవు చరణములు ఇహపర సాథక శరణములు దుర్గమమగు ఏ కార్యమైనా సుగమమే యగు నీ కృప జాలిన కలుగు సుఖములు నిను శరణన్న తొలగు భయములు నీ రక్షణ యున్న రామ ద్వారపు కాపరివైన నీ కట్టడి మీర బ్రహ్మాదుల తరమా భూత పిశాచ శాకిని ఢాకిని భయపడి పారు నీ నామ జపము విని శ్రీ హనుమాను గురుదేవు చరణములు ఇహపర సాథక శరణములు ధ్వజావిరాజా వజ్ర శరీరా భుజ బల తేజా గధాధరా ఈశ్వరాంశ సంభూత పవిత్రా కేసరీ పుత్ర పావన గాత్ర సనకాదులు బ్రహ్మాది దేవతలు శారద నారద ఆదిశేషులు యమ కుబేర దిగ్పాలురు కవులు పులకితులైరి నీ కీర్తి గానముల శ్రీ హనుమాను గురుదేవు చరణములు ఇహపర సాథక శరణములు సోదరభరత సమానా యని శ్రీ రాముడు ఎన్నిక గొన్న హానుమా సాధులపాలిట ఇంద్రుడవన్నా అసురుల పాలిట కాలుడవన్నా అష్టసిద్ది నవ నిధులకు దాతగ జానకీమాత దీవించెనుగా రామ రసామృత పానము జేసిన మృత్యుంజయుడవై వెలసినా శ్రీ హనుమాను గురుదేవు చరణములు ఇహపర సాథక శరణములు నీనామ భజన శ్రీరామ రంజన జన్మ జన్మాంతర ధుఃఖ బంజన ఎచ్చటుండినా రఘువరదాసు చివరకు రాముని చేరుట తెలుసు ఇతర చింతనలు మనసున మోతలు స్థిరముగ మారుతి సేవలు సుఖములు ఎందెందున శ్రీరామ కీర్తన అందందున హనుమాను నర్తన శ్రీ హనుమాను గురుదేవు చరణములు ఇహపర సాథక శరణములు శ్రద్దగ దీనిని ఆలకింపుమా శుభమగు ఫలములు కలుగు సుమా భక్తిమీరగా గానము చేయగ ముక్తి కలుగు గౌరీశులు సాక్షిగ తులసీదాస హనుమాన్ చాలిసా తెలుగున సుళువుగ నలుగురు పాడగ పలికిన సీతారాముని పలుకున దోషములున్న మన్నింపుమన్న శ్రీ హనుమాను గురుదేవు చరణములు ఇహపర సాథక శరణములు మంగళ హారతి గొను హనుమంత సీతారామ లక్ష్మణ సమేత నా అంతరాత్మ నిలుమో అనంత నీవే అంతా శ్రీ హనుమంత ఆ ఆ ఆ ఓం శాంతిః శాంతిః శాంతిః
    

Channel Title : Evl Prasad

Views : 1230008

Likes : 3104

DisLikes : 655

Published Date : 2015-01-11T06:10:28.000Z

grggegf
    

Channel Title : THE DIVINE - DEVOTIONAL LYRICS

Views : 559081

Likes : 1691

DisLikes : 244

Published Date : 2014-07-03T03:46:51.000Z

►Subscribe to our Youtube Channel http://www.youtube.com/channel/UCy83QmbvZ3t0Dst0l73wFrA?sub_confirmation=1 ►Like us on: https://www.facebook.com/My3MusicOfficial/ ►Playlists On This Channel https://www.youtube.com/user/Thedivine4u/playlists LALITHA SAHASRANAM With TELUGU LYRICS | The Divine | https://goo.gl/1bbyfP NARAYANA STOTRAM WITH TELUGU LYRICS https://goo.gl/5D1h4d VISHNU SAHASRANAMAM WITH TELUGU LYRICS https://goo.gl/oy5lFC Vishnu Sahasranamam full https://goo.gl/61wB7X CHITTU CHITTULA BOMMA https://goo.gl/hYk7BY Hanuman Chalisa - Telugu Lyrics https://goo.gl/g4ZeBY Lalitha sahasranamam HINDI LYRICS https://goo.gl/xeLsSg DIWALI | Kanakadhara Stotram with Telugu Lyrics https://goo.gl/ZTWhLz Lalitha sahasranamam MALAYALAM https://goo.gl/GMjJhE Lalitha Sahasranamam Full https://goo.gl/97Dq8S DIWALI | Kanakadhara stotram with Hindi Lyrics https://goo.gl/fDjjHS LALITHA SAHASRANAMAM FULL https://goo.gl/VEyfcP Aditya Hrudayam With TAMIL Lyrics https://goo.gl/8Tm9ip Lingashtakam Telugu Lyrics https://goo.gl/pEUrjj Lingashtakam English Lyrics https://goo.gl/AhoI5k Vishnu Sahasranamam with Telugu Lyrics https://goo.gl/KUYZqw Lingashtakam Lyrics - Telugu - Hindi - English - Tamil https://goo.gl/FCYbd1 LALITHA SAHASRANAMAM WITH LYRICS https://goo.gl/CSlMjx Lingashtakam Tamil Lyrics - Shiva Stuthi https://goo.gl/FkJwdD Aditya Hrudayam With KANNADA Lyrics https://goo.gl/aZnnlj Shivashtakam With Telugu Lyrics https://goo.gl/UM76r4 Kanakadhara stotram with Kannada Lyrics https://goo.gl/24Bwex DJ BATHUKAMMA SONGS https://goo.gl/t6QO4p DIWALI | Kanakadhara stotram With Tamil Lyrics https://goo.gl/EgsiFg CHITHU CHITHULA BOMMA BATHUKAMMA SONGS https://goo.gl/J0195m ADIVO ALLADIVO song with Lyrics https://goo.gl/qkb8fv 108 Names of Lord Shiva with English Meaning https://goo.gl/erlYdO VISHNU SAHASRANAMAM WITH ENGLISH LYRICS https://goo.gl/YPLsF0 Kanakadhara stotram with Malayalam Lyrics https://goo.gl/mKlExZ Lalitha Sahasranamam Full With English Lyrics https://goo.gl/nbhLKG HANUMAN CHALISA WITH MALAYALAM LYRICS https://goo.gl/KwmgsT CHITTU CHITTULA BOMMA MOST POPULAR BATHUKAMMA https://goo.gl/a29GM3 SRI LAKSHMI ASHTOTRA SATANAMA STOTRAM https://goo.gl/OIBGR9 Aditya Hrudayam With HINDI Lyrics https://goo.gl/O6lzio Sri Mahalakshmi Ashtakam English Lyrics https://goo.gl/v1NeX5 Vishnusahasranamam With English Meaning Part 1 https://goo.gl/ysMxjU Krishnam Vande Jagatgurum - Lord Krishna Song https://goo.gl/AMnHTm HANUMAN CHALISA WITH KANNADA LYRICS https://goo.gl/mJBUHP MAHA SHIVARATRI 2016 https://goo.gl/tAk4QF HINDU TEMPLES IN PAKISTAN https://goo.gl/ypnCkA Sri Lakshmi Ashtakam Malayalam Lyrics https://goo.gl/ZI1nau HANUMAN CHALISA WITH BENGALI LYRICS https://goo.gl/bHxJVD Visweswaraya - Daridraya Dahana Shiva Stotram https://goo.gl/S8Pcbk Lalitha Sahasranamam https://goo.gl/d1o3fu DIWALI | Sri Lakshmi Ashtakam Telugu Lyrics https://goo.gl/YLsw53 SRI VENKATESWARA SUPRABATHAM WITH KANNADA LYRICS https://goo.gl/tkU3WK LALITHA CHALISA WITH TELUGU LYRICS https://goo.gl/3mkA7v GAYATHRI MANTRAM with Malayalam Lyircs https://goo.gl/2vMmEK DIWALI | Sri Mahalakshmi Ashtakam Telugu Lyrics https://goo.gl/4RTNss viswanathashtakam With Telugu Lyrics https://goo.gl/ABV8tS Sri Lakshmi Ashtakam Kannada Lyrics https://goo.gl/2Yaf8u Harivarasanam - Devotional Lyrics https://goo.gl/CHkfnU Namakam Chamakam Full https://goo.gl/ynt2uB ALARULU KURIYAGA WITH TELUGU LYRICS https://goo.gl/FNQcxc Shivashtakam With Hindi Lyrics https://goo.gl/Z7fLDB Lalitha Sahasranamam With English Meaning - 1000 Names https://goo.gl/2pxATr SHIVA PANCHAKSHARA STOTRAM WITH MALAYALAM https://goo.gl/dqMTD8 HANUMAN CHALISA TELUGU LYRICS https://goo.gl/fbcdZy ABHISHEKAM ITEM BENEFITS https://goo.gl/6GDZTh NARAYANA STHOTRAM WITH TELUGU LYRICS https://goo.gl/VjwkOL JAYA JAYA VEERABHADRA https://goo.gl/wdY4tT Aditya Hrudayam https://goo.gl/lMJzPY LALITHA SAHASRANAMAM - ENGLISH LYRICS https://goo.gl/N4kYgm Repalle Vadalona Krishna Murthy https://goo.gl/U84yU6 Gayatri Mantram With Telugu Lyrics https://goo.gl/jdWKt2 Shivashtakam With Malayalam Lyrics https://goo.gl/8LIqmV Durga Kavacham - Dugra devi Stotram https://goo.gl/e2FUqV Raghavendra Swami Story https://goo.gl/hwLXAu Kanakadhara stotram With English Lyrics https://goo.gl/SAj21y Ganesha Pancharatnam Hindi Lyrics https://goo.gl/6xciua Bilvashtakam Tamil lyrics https://goo.gl/HNZMsH Lalitha Sahasranamam https://goo.gl/v9Caew Shivashtakam With Kannada Lyrics https://goo.gl/sjMBMZ Raghava Reddy, Reghava Reddy Videos, Reghava Reddy Channel, Raghava Reddy Devotional
    

Channel Title : Aditya Devotional

Views : 2479333

Likes : 9118

DisLikes : 1517

Published Date : 2012-04-18T09:07:21.000Z

Watch Sri Jai Hanuman(Hanuman Chalisa, Sri Hanuman Dandakam & Sri Ramaraksha Stothram)(Traditional) Singers: S.P. Balasubrahmanyam, Nihal, Parthasaradhi, Nithyasanthoshini. Click Here to Share on Facebook:http://on.fb.me/1A49udf Music: Nihal Cameraman: Prashad Arts: Kumar Background: Vinoth Kumar Edit Suite: Varsha Discmedia Audio Concept: J. Satyadev Video Concept: Varsha Disc Media Graphics, Editing & Direction: V. Murugan ------------------------------------------------------------ Enjoy and stay connected with us!! ►Subscribe us on Youtube : http://bit.ly/AdityaDevotional ►Like us : http://www.facebook.com/adityamusicdevotionalnclassical ►Like us: http://www.facebook.com/adityamusic ►Follow us : http://www.twitter.com/adityamusic ►Circle us : https://plus.google.com/+adityadevotional SUBSCRIBE Aditya Music Channels for unlimited entertainment : ► For Latest Telugu Music : https://www.youtube.com/user/adityamusic ►For New Movies in HD : http://www.youtube.com/Adityamovies ►For Songs with Lyrics : https://www.youtube.com/AdityaMusicNMovies ►For Devotional Songs : http://www.youtube.com/AdityaDevotional ►For Kids Educational : http://www.youtube.com/AdityaKids Shirdi Sai Baba Songs - http://bit.ly/1g1Mg4c Jai Hanuman Songs - http://bit.ly/1g1MqbF Sri Vinayaka Songs - http://bit.ly/1JsQwWX Lakshmi Devi Songs - http://bit.ly/1FK77O2 Popular devotionals with lyrics - http://bit.ly/1GHDNsl Lord Shiva's Devotional Songs(Telugu) - http://bit.ly/1KpkR97 © 2015 Aditya Music India Pvt. Ltd.
    

Channel Title : THE DIVINE - DEVOTIONAL LYRICS

Views : 2606920

Likes : 7749

DisLikes : 1679

Published Date : 2017-07-22T02:30:01.000Z

Hanuman Chalisa Telugu Lyrics
    

Channel Title : Prithvi Raj

Views : 1044930

Likes : 4683

DisLikes : 541

Published Date : 2015-11-14T07:44:09.000Z

READ HANUMAN CHALISA DAILY get STRENGTH from HANUMAN! JAI HANUMAN....JAI HANUMAN...JAI HANUMAN.....JAI HANUMAN...JAI HANUMAN!!! RAM LAXMAN JANAKI JAI BOLO HANUMAN KI....JAI
    

Channel Title : Bhakthi TV

Views : 502106

Likes : 1322

DisLikes : 174

Published Date : 2014-03-26T11:21:49.000Z

Subscribe For More Videos: http://goo.gl/u65VBV hanuman chalisa,hanuman chalisa full,hanuman chalisa telugu,hanuman chalisa lyrics,hanuman chalisa ms subbulakshmi,hanuman chalisa udit narayan,hanuman chalisa new,hanuman chalisa new version,hanuman chalisa new 2014,hanuman chalisa live,hanuman chalisa lata mangeshkar,hanuman chalisa hariharan,hanuman chalisa hari om sharan,hanuman bhajan,hanuman aarti,hanuman movie,hanuman chalisa bhakthi tv,bhakti,bhakthi,bhakti live,bhakthi live,bhakti live streming,bhakthi live streming,bhakti now,bhakthi now,bhakti today,bhakthi today,bhakti telugu tv,bhakti telugu,bhakti tv,n tv tv,bhakthi telugu tv,bhakti tv live,bhakthi tv live,live tv,live tv,telugu live,telugu live tv,telugu tv live,live telugu tv,telugu tv,telugu tv bhakti live,telugu tv bhakti live today,telugu tv today,telugu tv channel,telugu tv channel live streaming,telugu tv online,tv online,bhakti tv online,bhakti online,online bhakti,tv online,bhakti tv online,online tv,online bhakti tv,telugutv live,telugu tv live streaming,bhakti tv live streaming,
    

Channel Title : madhan mmadhan

Views : 433688

Likes : 1965

DisLikes : 249

Published Date : 2015-03-25T02:31:31.000Z

    

Channel Title : sudhil

Views : 1281621

Likes : 2863

DisLikes : 499

Published Date : 2010-05-27T00:45:58.000Z

Hanuman Chalisa Telugu
    

Channel Title : UDAY VARMA ALLURI

Views : 147497

Likes : 461

DisLikes : 76

Published Date : 2017-07-05T08:18:48.000Z

Telugu Hanuman chalisa
    

Channel Title : MyBhaktitv

Views : 187045

Likes : 500

DisLikes : 86

Published Date : 2016-09-29T14:30:22.000Z

Listen & Enjoy : Hanuman Chalisa || Sri Ramanjaneya || Chalisa || Stuthi || Telugu Devotional Songs Subscribe For More Telugu Devotional Songs : http://bit.ly/1tA5ipo ☛https://www.youtube.com/MusicHouse27 ☛https://www.youtube.com/Mybhaktitv
    

Channel Title : RAGHAVA REDDY VIDEOS

Views : 28402

Likes : 162

DisLikes : 14

Published Date : 2017-11-27T11:42:06.000Z

HANUMAN CHALISA TELUGU LYRICS AND MEANING (SRI TULASI DASA KRUTA) Acknowledgements to : Radio Sai Global Harmony - The Voice of Pure Love Sri Sathya Sai Baba and (Audio) : Anonymous
    

Channel Title : Various Artists - Topic

Views : 148086

Likes : 717

DisLikes : 75

Published Date : 2018-08-02T20:06:06.000Z

Provided to YouTube by saregama Hanuman Chalisa - M.S.Subbulakshmi · M.S.Subbulakshmi,Radha Viswanathan (Vocally Supported) Samarpanam - M.S.Subbulakshmi ℗ Saregama Released on: 1980-02-01 Auto-generated by YouTube.
    

Channel Title : BHAKTHI

Views : 872779

Likes : 2611

DisLikes : 490

Published Date : 2016-06-17T16:41:49.000Z

For Unlimited Devotional Songs https://www.youtube.com/channel/UCQlh660XHM2YKhtFHrw6I4A?sub_confirmation=1 LIKE us on FACEBOOK https://www.facebook.com/Bhakthii?sk=app_212104595551052 More Videos on www.my3music.com ►Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/channel/UCQlh660XHM2YKhtFHrw6I4A?sub_confirmation=1 ►Like us on: https://www.facebook.com/My3MusicOfficial/ ►Playlists On This Channel https://www.youtube.com/user/bhakthii/playlists Tamil Hit Songs - Vinayagar Murugan https://goo.gl/lm4d8n Lord Shiva Songs - Jaya Mahadeva https://goo.gl/4T9vgV Tamil Songs - Karpanai Endralum https://goo.gl/ToXX87 Lord Ayyappa Songs - Harivarasanam https://goo.gl/Xt9xBg Lord Shiva Songs - Nama Sivaaya https://goo.gl/balS43 Amman https://goo.gl/ZMdhqF Hanuman Songs https://goo.gl/tme50P Lord Venkateshwara Songs | Srinivasa Govinda + Govinda https://goo.gl/hyvC7g Sri Lakshmi Narasimha Swamy Songs - Juke Box - Sri Lakshmi https://goo.gl/FXrKcR L.R.Eswari Tamil Devotional Songs - Thaya Karumarai https://goo.gl/G9gDb5 super hit devotional songs telugu - Nityaaraadhana https://goo.gl/sv5080 Lord Shiva Songs - Om Sivaya Om - Unnikrishnan https://goo.gl/nkFsYY Lord Venkateshwara Songs - Sri Venkatesam - Manasa Smarami https://goo.gl/HZUXn8 Lakshmi Devi Songs - Sri Mahalakshmi Dhyanam https://goo.gl/QO2aPg Mahalakshmi Songs | Sri Mahalakshmi Stuthi https://goo.gl/tTSpCn Goddess Durga Songs - Mahishasura Mardhini https://goo.gl/NVDrbd Soundarya Lahari | Adi Shankara | Mambalam Sisters https://goo.gl/eX05Yu kalagnanam part 1 - potuluri veera brahmendra swamy https://goo.gl/v9ELsm Shirdi Sai Songs - Om Sai Namo Namaha - SAI BABA CHANTING https://goo.gl/b2hWhj Lord Shiva Songs - Prabhum Prananatham - Shivashtakam https://goo.gl/8e3E9C RAMA RAMA RAMA UYYALO LYRICS |BATHUKAMMA SONG https://goo.gl/xqBS63 S.P.Balasubramaniam Tamil Songs - Ganapathy https://goo.gl/ZW1kpa Lord Shiva Tamil Songs - Siva Mayam https://goo.gl/fzq0di Priya Sisters Super Hit Songs - Annamayya Pushpanjali https://goo.gl/rMGu8y Mahalakshimi Songs - Kanakadhara Stotram https://goo.gl/JuwJ7D Lord Shiva Songs - Siva Sthuthi Sthotrams https://goo.gl/UTo04T Lakshmi Kubera Songs - Sri Lakshmi Kubera Mantram https://goo.gl/Cz6E4N T.M.Soundararajan Devotional Songs - Mannanalam Part 2 https://goo.gl/Ggc7VO Sirkazhi Govindarajan Devotional Songs - Ganapathy Gamagnal https://goo.gl/LyRItc Sri Durga Sahasranamam - Goddess Sri Durga Devi Songs https://goo.gl/d97u63 S.P.Balasubrahmanyam Songs - Panchakshari https://goo.gl/8MLgJP Sri Ayyappa Swamy Songs - Bhagavan Saranam https://goo.gl/UEsJVr Samayapuram Mariamman Songs -Sri Samayapurathu https://goo.gl/vx9NRl Lord Sri Rama Songs - Sri Rama Rama - Sri Rama https://goo.gl/1WiPcg Goddess Lakshmi Songs - Bathukamma https://goo.gl/jpbyVS Sahasranama Stothras | Vishnu | Lalitha | Lakshmi https://goo.gl/SRZVy9 CHITHU CHITHULA BOMMA | MOST POPULAR BATHUKAMMA SONG https://goo.gl/0tqBb3 Bilva Ashtottara Shatanamavali -Sri Adi Shankaracharya https://goo.gl/0n7o6C Yesudas Musical Hits - Arul Pozhivaai Muruga https://goo.gl/h0Qaop Soolamangalam Sisters Tamil Hit Songs - Thiru Niru Maruthuuku https://goo.gl/Zpo6T7 Goddess Goda Devi songs - Thiruppavai https://goo.gl/1YyLsl Lakshmi Devi Songs - Sri Ashtalakshmi Sthotras https://goo.gl/J9vT0V LORD SHIVA DEVOTIONAL SONGS || SIVA STUTHI https://goo.gl/ieHLyS potuluri veera brahmendra swamy kalagnanam part 2 https://goo.gl/G7rzjT Raghava Reddy, Reghava Reddy Videos, Reghava Reddy Channel,
    

Channel Title : Kuldeep M Pai

Views : 26795531

Likes :

DisLikes :

Published Date : 2015-09-15T23:21:53.000Z

Hanuman Chalisa by Little Sooryagayathri. http://www.kuldeepmpai.com http://www.facebook.com/kuldeepmpai © & ℗ 2015: Chith Foundation All rights reserved. ** Interesting facts from our recordings, to motivate kiddies. * "Little Sooryagayathri sang the Hanuman Chalisa, daily morning as a prayer for more than 108 days without fail, before we recorded it! " So, Kiddies... Classical Music is a real 'tapas - sadhana' - austerity! Do it as a regular discipline surrendering to the Almighty. You will be blessed with lot of good things in your life through this discipline! Parents... Let them learn our values along with music! Never send them to that mad race! Let them become loving humans and spread happiness wherever they go! Music will be a bonus! Love u all, Kuldeep. 'Vande Guru Paramparaam' - spiritual musical series produced by Sri Kuldeep M Pai is a genuine attempt at infusing the abundance of our cultural heritage in the younger generations. What better agency than Music can there be to inspire the young and aged alike? A team of talented kids spearheaded by Sooryagayathri have played their parts in transferring the Transcendental Truth through their dulcet voices. The musical videos in this series have already won acclaim from millions of viewers across the globe. It's now time for us to bow before the lineage of Gurus and relish the beatitude of divine buoyancy. Vande Guru Paramparaam! Vande Guru Paramparaam!
    

Channel Title : BHAKTHI

Views : 3775915

Likes : 8516

DisLikes : 1951

Published Date : 2013-11-07T14:55:33.000Z

LIST OF STHOTRAS HANUMAN CHAALISA HANUMAN SUPRABHATHAM ANJANEYA STHUTHI NAMA RAMAYANAM KONDA GATTU HANUMAN SUPRABHATHAM For Unlimited Devotional Songs https://www.youtube.com/channel/UCQlh660XHM2YKhtFHrw6I4A?sub_confirmation=1 more videos on www.my3music.com ►Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/channel/UCQlh660XHM2YKhtFHrw6I4A?sub_confirmation=1 ►Like us on: https://www.facebook.com/My3MusicOfficial/ ►Playlists On This Channel https://www.youtube.com/user/bhakthii/playlists Tamil Hit Songs - Vinayagar Murugan https://goo.gl/lm4d8n Lord Shiva Songs - Jaya Mahadeva https://goo.gl/4T9vgV Tamil Songs - Karpanai Endralum https://goo.gl/ToXX87 Lord Ayyappa Songs - Harivarasanam https://goo.gl/Xt9xBg Lord Shiva Songs - Nama Sivaaya https://goo.gl/balS43 Amman https://goo.gl/ZMdhqF Hanuman Songs https://goo.gl/tme50P Lord Venkateshwara Songs | Srinivasa Govinda + Govinda https://goo.gl/hyvC7g Sri Lakshmi Narasimha Swamy Songs - Juke Box - Sri Lakshmi https://goo.gl/FXrKcR L.R.Eswari Tamil Devotional Songs - Thaya Karumarai https://goo.gl/G9gDb5 super hit devotional songs telugu - Nityaaraadhana https://goo.gl/sv5080 Lord Shiva Songs - Om Sivaya Om - Unnikrishnan https://goo.gl/nkFsYY Lord Venkateshwara Songs - Sri Venkatesam - Manasa Smarami https://goo.gl/HZUXn8 Lakshmi Devi Songs - Sri Mahalakshmi Dhyanam https://goo.gl/QO2aPg Mahalakshmi Songs | Sri Mahalakshmi Stuthi https://goo.gl/tTSpCn Goddess Durga Songs - Mahishasura Mardhini https://goo.gl/NVDrbd Soundarya Lahari | Adi Shankara | Mambalam Sisters https://goo.gl/eX05Yu kalagnanam part 1 - potuluri veera brahmendra swamy https://goo.gl/v9ELsm Shirdi Sai Songs - Om Sai Namo Namaha - SAI BABA CHANTING https://goo.gl/b2hWhj Lord Shiva Songs - Prabhum Prananatham - Shivashtakam https://goo.gl/8e3E9C RAMA RAMA RAMA UYYALO LYRICS |BATHUKAMMA SONG https://goo.gl/xqBS63 S.P.Balasubramaniam Tamil Songs - Ganapathy https://goo.gl/ZW1kpa Lord Shiva Tamil Songs - Siva Mayam https://goo.gl/fzq0di Priya Sisters Super Hit Songs - Annamayya Pushpanjali https://goo.gl/rMGu8y Mahalakshimi Songs - Kanakadhara Stotram https://goo.gl/JuwJ7D Lord Shiva Songs - Siva Sthuthi Sthotrams https://goo.gl/UTo04T Lakshmi Kubera Songs - Sri Lakshmi Kubera Mantram https://goo.gl/Cz6E4N T.M.Soundararajan Devotional Songs - Mannanalam Part 2 https://goo.gl/Ggc7VO Sirkazhi Govindarajan Devotional Songs - Ganapathy Gamagnal https://goo.gl/LyRItc Sri Durga Sahasranamam - Goddess Sri Durga Devi Songs https://goo.gl/d97u63 S.P.Balasubrahmanyam Songs - Panchakshari https://goo.gl/8MLgJP Sri Ayyappa Swamy Songs - Bhagavan Saranam https://goo.gl/UEsJVr Samayapuram Mariamman Songs -Sri Samayapurathu https://goo.gl/vx9NRl Lord Sri Rama Songs - Sri Rama Rama - Sri Rama https://goo.gl/1WiPcg Goddess Lakshmi Songs - Bathukamma https://goo.gl/jpbyVS Sahasranama Stothras | Vishnu | Lalitha | Lakshmi https://goo.gl/SRZVy9 CHITHU CHITHULA BOMMA | MOST POPULAR BATHUKAMMA SONG https://goo.gl/0tqBb3 Bilva Ashtottara Shatanamavali -Sri Adi Shankaracharya https://goo.gl/0n7o6C Yesudas Musical Hits - Arul Pozhivaai Muruga https://goo.gl/h0Qaop Soolamangalam Sisters Tamil Hit Songs - Thiru Niru Maruthuuku https://goo.gl/Zpo6T7 Goddess Goda Devi songs - Thiruppavai https://goo.gl/1YyLsl Lakshmi Devi Songs - Sri Ashtalakshmi Sthotras https://goo.gl/J9vT0V LORD SHIVA DEVOTIONAL SONGS || SIVA STUTHI https://goo.gl/ieHLyS potuluri veera brahmendra swamy kalagnanam part 2 https://goo.gl/G7rzjT Raghava Reddy, Reghava Reddy Videos, Reghava Reddy Channel,
    

Channel Title : Must Watch

Views : 78164

Likes : 314

DisLikes : 55

Published Date : 2016-08-21T13:05:59.000Z

Hanuman chalisa By SP BALU GARU
    

Channel Title : Vidya Raj

Views : 325768

Likes : 892

DisLikes : 125

Published Date : 2012-09-01T16:51:26.000Z

Hanuman Chalisa in Telugu - Composed and Sung by the legendary M.S. Rama Rao. I used to listen to this on the AIR Radio when I was a kid.
    

Channel Title : Volga Video

Views : 69099

Likes : 269

DisLikes : 41

Published Date : 2017-08-01T00:30:00.000Z

Hanuman chalisa || Telugu Devotional Songs || Juke Box || Volga Video, Subscribe Here: https://goo.gl/vJOqXO ----------------------------------------------- Click here to Watch శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి లేటెస్ట్ డివోషనల్ సాంగ్స్ : https://youtu.be/Ffwvp0CfqTE , శ్రీ రాజ రాజేశ్వరీ డివోషనల్ సాంగ్స్ :https://youtu.be/Wmv1aJQQo7s , నమో నమో సుబ్రమణ్య డివోషనల్ సాంగ్స్ :https://youtu.be/ZhUHlWyZrN0 , గాయత్రి మహిమ స్తోత్రం || తెలుగు డివోషనల్ సాంగ్స్ : https://youtu.be/8haSsVNCUN8 , ←--------------------------→ Follow Us: https://www.facebook.com/VolgaVideo
    

Channel Title : THE DIVINE - DEVOTIONAL LYRICS

Views : 38856

Likes : 100

DisLikes : 20

Published Date : 2014-11-04T16:43:26.000Z

►Subscribe to our Youtube Channel http://www.youtube.com/channel/UCy83QmbvZ3t0Dst0l73wFrA?sub_confirmation=1 ►Like us on: https://www.facebook.com/My3MusicOfficial/ ►Playlists On This Channel https://www.youtube.com/user/Thedivine4u/playlists LALITHA SAHASRANAM With TELUGU LYRICS | The Divine | https://goo.gl/1bbyfP NARAYANA STOTRAM WITH TELUGU LYRICS https://goo.gl/5D1h4d VISHNU SAHASRANAMAM WITH TELUGU LYRICS https://goo.gl/oy5lFC Vishnu Sahasranamam full https://goo.gl/61wB7X CHITTU CHITTULA BOMMA https://goo.gl/hYk7BY Hanuman Chalisa - Telugu Lyrics https://goo.gl/g4ZeBY Lalitha sahasranamam HINDI LYRICS https://goo.gl/xeLsSg DIWALI | Kanakadhara Stotram with Telugu Lyrics https://goo.gl/ZTWhLz Lalitha sahasranamam MALAYALAM https://goo.gl/GMjJhE Lalitha Sahasranamam Full https://goo.gl/97Dq8S DIWALI | Kanakadhara stotram with Hindi Lyrics https://goo.gl/fDjjHS LALITHA SAHASRANAMAM FULL https://goo.gl/VEyfcP Aditya Hrudayam With TAMIL Lyrics https://goo.gl/8Tm9ip Lingashtakam Telugu Lyrics https://goo.gl/pEUrjj Lingashtakam English Lyrics https://goo.gl/AhoI5k Vishnu Sahasranamam with Telugu Lyrics https://goo.gl/KUYZqw Lingashtakam Lyrics - Telugu - Hindi - English - Tamil https://goo.gl/FCYbd1 LALITHA SAHASRANAMAM WITH LYRICS https://goo.gl/CSlMjx Lingashtakam Tamil Lyrics - Shiva Stuthi https://goo.gl/FkJwdD Aditya Hrudayam With KANNADA Lyrics https://goo.gl/aZnnlj Shivashtakam With Telugu Lyrics https://goo.gl/UM76r4 Kanakadhara stotram with Kannada Lyrics https://goo.gl/24Bwex DJ BATHUKAMMA SONGS https://goo.gl/t6QO4p DIWALI | Kanakadhara stotram With Tamil Lyrics https://goo.gl/EgsiFg CHITHU CHITHULA BOMMA BATHUKAMMA SONGS https://goo.gl/J0195m ADIVO ALLADIVO song with Lyrics https://goo.gl/qkb8fv 108 Names of Lord Shiva with English Meaning https://goo.gl/erlYdO VISHNU SAHASRANAMAM WITH ENGLISH LYRICS https://goo.gl/YPLsF0 Kanakadhara stotram with Malayalam Lyrics https://goo.gl/mKlExZ Lalitha Sahasranamam Full With English Lyrics https://goo.gl/nbhLKG HANUMAN CHALISA WITH MALAYALAM LYRICS https://goo.gl/KwmgsT CHITTU CHITTULA BOMMA MOST POPULAR BATHUKAMMA https://goo.gl/a29GM3 SRI LAKSHMI ASHTOTRA SATANAMA STOTRAM https://goo.gl/OIBGR9 Aditya Hrudayam With HINDI Lyrics https://goo.gl/O6lzio Sri Mahalakshmi Ashtakam English Lyrics https://goo.gl/v1NeX5 Vishnusahasranamam With English Meaning Part 1 https://goo.gl/ysMxjU Krishnam Vande Jagatgurum - Lord Krishna Song https://goo.gl/AMnHTm HANUMAN CHALISA WITH KANNADA LYRICS https://goo.gl/mJBUHP MAHA SHIVARATRI 2016 https://goo.gl/tAk4QF HINDU TEMPLES IN PAKISTAN https://goo.gl/ypnCkA Sri Lakshmi Ashtakam Malayalam Lyrics https://goo.gl/ZI1nau HANUMAN CHALISA WITH BENGALI LYRICS https://goo.gl/bHxJVD Visweswaraya - Daridraya Dahana Shiva Stotram https://goo.gl/S8Pcbk Lalitha Sahasranamam https://goo.gl/d1o3fu DIWALI | Sri Lakshmi Ashtakam Telugu Lyrics https://goo.gl/YLsw53 SRI VENKATESWARA SUPRABATHAM WITH KANNADA LYRICS https://goo.gl/tkU3WK LALITHA CHALISA WITH TELUGU LYRICS https://goo.gl/3mkA7v GAYATHRI MANTRAM with Malayalam Lyircs https://goo.gl/2vMmEK DIWALI | Sri Mahalakshmi Ashtakam Telugu Lyrics https://goo.gl/4RTNss viswanathashtakam With Telugu Lyrics https://goo.gl/ABV8tS Sri Lakshmi Ashtakam Kannada Lyrics https://goo.gl/2Yaf8u Harivarasanam - Devotional Lyrics https://goo.gl/CHkfnU Namakam Chamakam Full https://goo.gl/ynt2uB ALARULU KURIYAGA WITH TELUGU LYRICS https://goo.gl/FNQcxc Shivashtakam With Hindi Lyrics https://goo.gl/Z7fLDB Lalitha Sahasranamam With English Meaning - 1000 Names https://goo.gl/2pxATr SHIVA PANCHAKSHARA STOTRAM WITH MALAYALAM https://goo.gl/dqMTD8 HANUMAN CHALISA TELUGU LYRICS https://goo.gl/fbcdZy ABHISHEKAM ITEM BENEFITS https://goo.gl/6GDZTh NARAYANA STHOTRAM WITH TELUGU LYRICS https://goo.gl/VjwkOL JAYA JAYA VEERABHADRA https://goo.gl/wdY4tT Aditya Hrudayam https://goo.gl/lMJzPY LALITHA SAHASRANAMAM - ENGLISH LYRICS https://goo.gl/N4kYgm Repalle Vadalona Krishna Murthy https://goo.gl/U84yU6 Gayatri Mantram With Telugu Lyrics https://goo.gl/jdWKt2 Shivashtakam With Malayalam Lyrics https://goo.gl/8LIqmV Durga Kavacham - Dugra devi Stotram https://goo.gl/e2FUqV Raghavendra Swami Story https://goo.gl/hwLXAu Kanakadhara stotram With English Lyrics https://goo.gl/SAj21y Ganesha Pancharatnam Hindi Lyrics https://goo.gl/6xciua Bilvashtakam Tamil lyrics https://goo.gl/HNZMsH Lalitha Sahasranamam https://goo.gl/v9Caew Shivashtakam With Kannada Lyrics https://goo.gl/sjMBMZ Raghava Reddy, Reghava Reddy Videos, Reghava Reddy Channel, Raghava Reddy Devotional
    

Channel Title : Daiva Bhakthi

Views : 98720

Likes : 349

DisLikes : 41

Published Date : 2014-05-14T06:13:58.000Z

Hanuman Chalisa Western Style with TELUGU Lyrics HD. Listen - Learn -Recite.
    

Channel Title : Telugu Pravachanams

Views : 28021

Likes : 161

DisLikes : 10

Published Date : 2014-12-15T18:09:09.000Z

Hanuman Chalisa (Part-1 of 11) Pravachanam By Sri Samaveda Shanmukha Sharma
    

Channel Title : MyBhaktitv

Views : 309455

Likes : 1003

DisLikes : 136

Published Date : 2016-09-29T14:31:27.000Z

Listen & Enjoy : Anjaneya Suprabhatam || Sri Ramanjaneya || Chalisa || Stuthi || Telugu Devotional Songs Subscribe For More Telugu Devotional Songs : http://bit.ly/1tA5ipo ☛https://www.youtube.com/MusicHouse27 ☛https://www.youtube.com/Mybhaktitv
    

Channel Title : Aditya Devotional

Views : 15721

Likes : 58

DisLikes : 6

Published Date : 2015-11-30T11:52:46.000Z

Listen to Sri Hanuman Suprabhatam Sri Hanuman Chalisa By Dr.P. Srinivas. Click Here to Share on Facebook : http://on.fb.me/1Qu9kbq Enjoy and stay connected with us!! ►Subscribe us on Youtube : http://bit.ly/AdityaDevotional ►Like us : http://www.facebook.com/adityamusicde... ►Like us: http://www.facebook.com/adityamusic ►Follow us : http://www.twitter.com/adityamusic ►Circle us : https://plus.google.com/+adityadevoti... SUBSCRIBE Aditya Music Channels for unlimited entertainment : ► For Latest Telugu Music : https://www.youtube.com/user/adityamusic ►For New Movies in HD : http://www.youtube.com/Adityamovies ►For Songs with Lyrics : https://www.youtube.com/AdityaMusicNM... ►For Devotional Songs : http://www.youtube.com/AdityaDevotional ►For Kids Educational : http://www.youtube.com/AdityaKids © 2015 Aditya Music India Pvt. Ltd.
    

Channel Title : Sri Lakshmi Video

Views : 276

Likes : 0

DisLikes : 0

Published Date : 2016-08-12T13:05:30.000Z

Listen & Enjoy Sri Hanuman Chalisa On Sri Lakshmi Video
    

Channel Title : chapjay30

Views : 123277

Likes : 413

DisLikes : 61

Published Date : 2011-12-19T15:57:37.000Z

Hanuman Chalisa s
    

Channel Title : yesthere isgod

Views : 12334

Likes : 44

DisLikes : 10

Published Date : 2014-05-26T09:57:56.000Z

    

Channel Title : Sathya Krishna

Views : 253776

Likes : 762

DisLikes : 158

Published Date : 2014-03-23T11:31:53.000Z

The sacred Hanuman Chalisa - written, composed and sung by Shri M.S. Rama Rao garu.
    

Channel Title : Telangana Devotional Songs

Views : 171276

Likes : 603

DisLikes : 140

Published Date : 2016-02-18T01:16:54.000Z

anjaneya swamy songs telugu s.janaki telugu songs Subscribe For More: Telangana Devotinal Songs: http://goo.gl/NjvTPR Telangana Folk Songs: http://goo.gl/s0weMF Telangana Music: https://goo.gl/FKv2fA Telangana Folk Video Songs: https://goo.gl/hhDV3c Telangana Banjara Folk Songs: https://goo.gl/Qj0p5E Telangana Folk Songs JukeBox's: https://goo.gl/Gfe8vu Like Us on FaceBook: https://www.facebook.com/TelanganaFolks మరిన్ని గీతాల కోసం: తెలంగాణ భక్తి గీతాలు: http://goo.gl/NjvTPR తెలంగాణ జానపద గీతాలు: http://goo.gl/s0weMF తెలంగాణ ఆడియో గీతాలు: https://goo.gl/FKv2fA తెలంగాణ జానపద వీడియో గీతాలు: https://goo.gl/hhDV3c తెలంగాణ బంజారా జానపద గీతాలు: https://goo.gl/Qj0p5E తెలంగాణ జానపద గీతాలు జ్యూక్ బాక్స్: https://goo.gl/Gfe8vu పేస్ బుక్ లో లైక్ చేయండి : https://www.facebook.com/TelanganaFolks
    

Channel Title : THE DIVINE - DEVOTIONAL LYRICS

Views : 16440

Likes : 39

DisLikes : 7

Published Date : 2017-07-20T03:30:00.000Z

HANUMAN CHALISHA WITH TELUGU LYRICS
    

Channel Title : SAI RAM

Views : 4389630

Likes : 10682

DisLikes : 2803

Published Date : 2016-08-08T18:38:37.000Z

    

Channel Title : Spiritual Mantra

Views : 45520102

Likes : 87863

DisLikes : 20107

Published Date : 2013-08-03T06:29:34.000Z

Shree Hanuman Chalisa & Saturday is dedicated to alleviating the bad influence of Lord Hanuman bhajan - jai hanuman gyan gun sagar. Talk about Shani or Sani to a Hindu and the first reaction will be fear and then the mentioning of ill effects and troubles. Shani is dreaded by Hindus, especially by those who believe in astrology. Many people observe an Upvaas or fast to avoid the adversities and misfortunes on Shanivar or Saturday. It is believed that those who have the blessing of Lord Hanuman are protected from the wrath of Shani. Therefore many people make it a point to worship Hanuman at home or in temples. Black is the preferred color on Saturday. Shani, one of the Navagrahas, is worshipped in numerous temples and there are also temples exclusively dedicated to Sani. Devotees who are observing Shanivar Vrat usually visit Shani shrines. Black colored items like sesame til, sesame oil, black clothes, and black gram whole are offered to Shani. It must be noted here that the color of the idol of Shani is always black in color. Those devotees who fast on Saturday only take a single meal that too in the evening after prayers. Food prepared usually consists of sesame til or black gram or any other black colored food item. Salt is avoided by many on the day. Shani is represented as a deity carrying bow and arrows and riding a vulture. Some devotees worship a black iron idol of Sani. Some worship the Peepal Tree and tie thread around its bark. Black colored items like sesame oil and black clothes are also donated on the day. Shani is so dreaded that many Hindus avoid journeys on Saturday. There are also numerous tales regarding the evil effects of Shani. But generally it is believed that Lord Hanuman devotees are unharmed by Sani. Legend has it that Lord Hanuman had rescued Shani from Ravana. This happened during the burning of the Lanka episode in the epic Ramayana. Lord Shani had then promised that he would not trouble Lord Hanuman devotees. Click Below for More Peaceful & Religious Music Videos :- http://goo.gl/j8k2n -~-~~-~~~-~~-~- Please watch: "GOVIND BOLO HARI GOPAL BOLO | VERY BEAUTIFUL SONGS - POPULAR KRISHNA BHAJANS ( FULL SONGS )" https://www.youtube.com/watch?v=obppCkYGqI8 -~-~~-~~~-~~-~-
    

Channel Title : BHAKTHI

Views : 18423

Likes : 42

DisLikes : 5

Published Date : 2015-05-13T04:49:25.000Z

For Unlimited Devotional Songs https://www.youtube.com/channel/UCQlh660XHM2YKhtFHrw6I4A?sub_confirmation=1 more videos on www.my3music.com ►Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/channel/UCQlh660XHM2YKhtFHrw6I4A?sub_confirmation=1 ►Like us on: https://www.facebook.com/My3MusicOfficial/ ►Playlists On This Channel https://www.youtube.com/user/bhakthii/playlists Tamil Hit Songs - Vinayagar Murugan https://goo.gl/lm4d8n Lord Shiva Songs - Jaya Mahadeva https://goo.gl/4T9vgV Tamil Songs - Karpanai Endralum https://goo.gl/ToXX87 Lord Ayyappa Songs - Harivarasanam https://goo.gl/Xt9xBg Lord Shiva Songs - Nama Sivaaya https://goo.gl/balS43 Amman https://goo.gl/ZMdhqF Hanuman Songs https://goo.gl/tme50P Lord Venkateshwara Songs | Srinivasa Govinda + Govinda https://goo.gl/hyvC7g Sri Lakshmi Narasimha Swamy Songs - Juke Box - Sri Lakshmi https://goo.gl/FXrKcR L.R.Eswari Tamil Devotional Songs - Thaya Karumarai https://goo.gl/G9gDb5 super hit devotional songs telugu - Nityaaraadhana https://goo.gl/sv5080 Lord Shiva Songs - Om Sivaya Om - Unnikrishnan https://goo.gl/nkFsYY Lord Venkateshwara Songs - Sri Venkatesam - Manasa Smarami https://goo.gl/HZUXn8 Lakshmi Devi Songs - Sri Mahalakshmi Dhyanam https://goo.gl/QO2aPg Mahalakshmi Songs | Sri Mahalakshmi Stuthi https://goo.gl/tTSpCn Goddess Durga Songs - Mahishasura Mardhini https://goo.gl/NVDrbd Soundarya Lahari | Adi Shankara | Mambalam Sisters https://goo.gl/eX05Yu kalagnanam part 1 - potuluri veera brahmendra swamy https://goo.gl/v9ELsm Shirdi Sai Songs - Om Sai Namo Namaha - SAI BABA CHANTING https://goo.gl/b2hWhj Lord Shiva Songs - Prabhum Prananatham - Shivashtakam https://goo.gl/8e3E9C RAMA RAMA RAMA UYYALO LYRICS |BATHUKAMMA SONG https://goo.gl/xqBS63 S.P.Balasubramaniam Tamil Songs - Ganapathy https://goo.gl/ZW1kpa Lord Shiva Tamil Songs - Siva Mayam https://goo.gl/fzq0di Priya Sisters Super Hit Songs - Annamayya Pushpanjali https://goo.gl/rMGu8y Mahalakshimi Songs - Kanakadhara Stotram https://goo.gl/JuwJ7D Lord Shiva Songs - Siva Sthuthi Sthotrams https://goo.gl/UTo04T Lakshmi Kubera Songs - Sri Lakshmi Kubera Mantram https://goo.gl/Cz6E4N T.M.Soundararajan Devotional Songs - Mannanalam Part 2 https://goo.gl/Ggc7VO Sirkazhi Govindarajan Devotional Songs - Ganapathy Gamagnal https://goo.gl/LyRItc Sri Durga Sahasranamam - Goddess Sri Durga Devi Songs https://goo.gl/d97u63 S.P.Balasubrahmanyam Songs - Panchakshari https://goo.gl/8MLgJP Sri Ayyappa Swamy Songs - Bhagavan Saranam https://goo.gl/UEsJVr Samayapuram Mariamman Songs -Sri Samayapurathu https://goo.gl/vx9NRl Lord Sri Rama Songs - Sri Rama Rama - Sri Rama https://goo.gl/1WiPcg Goddess Lakshmi Songs - Bathukamma https://goo.gl/jpbyVS Sahasranama Stothras | Vishnu | Lalitha | Lakshmi https://goo.gl/SRZVy9 CHITHU CHITHULA BOMMA | MOST POPULAR BATHUKAMMA SONG https://goo.gl/0tqBb3 Bilva Ashtottara Shatanamavali -Sri Adi Shankaracharya https://goo.gl/0n7o6C Yesudas Musical Hits - Arul Pozhivaai Muruga https://goo.gl/h0Qaop Soolamangalam Sisters Tamil Hit Songs - Thiru Niru Maruthuuku https://goo.gl/Zpo6T7 Goddess Goda Devi songs - Thiruppavai https://goo.gl/1YyLsl Lakshmi Devi Songs - Sri Ashtalakshmi Sthotras https://goo.gl/J9vT0V LORD SHIVA DEVOTIONAL SONGS || SIVA STUTHI https://goo.gl/ieHLyS potuluri veera brahmendra swamy kalagnanam part 2 https://goo.gl/G7rzjT Raghava Reddy, Reghava Reddy Videos, Reghava Reddy Channel,
    

Channel Title : BHAKTHI

Views : 2434386

Likes : 6675

DisLikes : 1296

Published Date : 2016-06-17T16:41:19.000Z

For Unlimited Devotional Songs https://www.youtube.com/channel/UCQlh660XHM2YKhtFHrw6I4A?sub_confirmation=1 LIKE us on FACEBOOK https://www.facebook.com/Bhakthii?sk=app_212104595551052 More Videos on www.my3music.com ►Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/channel/UCQlh660XHM2YKhtFHrw6I4A?sub_confirmation=1 ►Like us on: https://www.facebook.com/My3MusicOfficial/ ►Playlists On This Channel https://www.youtube.com/user/bhakthii/playlists Tamil Hit Songs - Vinayagar Murugan https://goo.gl/lm4d8n Lord Shiva Songs - Jaya Mahadeva https://goo.gl/4T9vgV Tamil Songs - Karpanai Endralum https://goo.gl/ToXX87 Lord Ayyappa Songs - Harivarasanam https://goo.gl/Xt9xBg Lord Shiva Songs - Nama Sivaaya https://goo.gl/balS43 Amman https://goo.gl/ZMdhqF Hanuman Songs https://goo.gl/tme50P Lord Venkateshwara Songs | Srinivasa Govinda + Govinda https://goo.gl/hyvC7g Sri Lakshmi Narasimha Swamy Songs - Juke Box - Sri Lakshmi https://goo.gl/FXrKcR L.R.Eswari Tamil Devotional Songs - Thaya Karumarai https://goo.gl/G9gDb5 super hit devotional songs telugu - Nityaaraadhana https://goo.gl/sv5080 Lord Shiva Songs - Om Sivaya Om - Unnikrishnan https://goo.gl/nkFsYY Lord Venkateshwara Songs - Sri Venkatesam - Manasa Smarami https://goo.gl/HZUXn8 Lakshmi Devi Songs - Sri Mahalakshmi Dhyanam https://goo.gl/QO2aPg Mahalakshmi Songs | Sri Mahalakshmi Stuthi https://goo.gl/tTSpCn Goddess Durga Songs - Mahishasura Mardhini https://goo.gl/NVDrbd Soundarya Lahari | Adi Shankara | Mambalam Sisters https://goo.gl/eX05Yu kalagnanam part 1 - potuluri veera brahmendra swamy https://goo.gl/v9ELsm Shirdi Sai Songs - Om Sai Namo Namaha - SAI BABA CHANTING https://goo.gl/b2hWhj Lord Shiva Songs - Prabhum Prananatham - Shivashtakam https://goo.gl/8e3E9C RAMA RAMA RAMA UYYALO LYRICS |BATHUKAMMA SONG https://goo.gl/xqBS63 S.P.Balasubramaniam Tamil Songs - Ganapathy https://goo.gl/ZW1kpa Lord Shiva Tamil Songs - Siva Mayam https://goo.gl/fzq0di Priya Sisters Super Hit Songs - Annamayya Pushpanjali https://goo.gl/rMGu8y Mahalakshimi Songs - Kanakadhara Stotram https://goo.gl/JuwJ7D Lord Shiva Songs - Siva Sthuthi Sthotrams https://goo.gl/UTo04T Lakshmi Kubera Songs - Sri Lakshmi Kubera Mantram https://goo.gl/Cz6E4N T.M.Soundararajan Devotional Songs - Mannanalam Part 2 https://goo.gl/Ggc7VO Sirkazhi Govindarajan Devotional Songs - Ganapathy Gamagnal https://goo.gl/LyRItc Sri Durga Sahasranamam - Goddess Sri Durga Devi Songs https://goo.gl/d97u63 S.P.Balasubrahmanyam Songs - Panchakshari https://goo.gl/8MLgJP Sri Ayyappa Swamy Songs - Bhagavan Saranam https://goo.gl/UEsJVr Samayapuram Mariamman Songs -Sri Samayapurathu https://goo.gl/vx9NRl Lord Sri Rama Songs - Sri Rama Rama - Sri Rama https://goo.gl/1WiPcg Goddess Lakshmi Songs - Bathukamma https://goo.gl/jpbyVS Sahasranama Stothras | Vishnu | Lalitha | Lakshmi https://goo.gl/SRZVy9 CHITHU CHITHULA BOMMA | MOST POPULAR BATHUKAMMA SONG https://goo.gl/0tqBb3 Bilva Ashtottara Shatanamavali -Sri Adi Shankaracharya https://goo.gl/0n7o6C Yesudas Musical Hits - Arul Pozhivaai Muruga https://goo.gl/h0Qaop Soolamangalam Sisters Tamil Hit Songs - Thiru Niru Maruthuuku https://goo.gl/Zpo6T7 Goddess Goda Devi songs - Thiruppavai https://goo.gl/1YyLsl Lakshmi Devi Songs - Sri Ashtalakshmi Sthotras https://goo.gl/J9vT0V LORD SHIVA DEVOTIONAL SONGS || SIVA STUTHI https://goo.gl/ieHLyS potuluri veera brahmendra swamy kalagnanam part 2 https://goo.gl/G7rzjT Raghava Reddy, Reghava Reddy Videos, Reghava Reddy Channel,
    

Channel Title : Avadhoota Datta Peetham

Views : 69616

Likes : 331

DisLikes : 45

Published Date : 2017-06-05T17:35:08.000Z

Hanuman Chalisa for Parayana - 11 times
    

Channel Title : Namaste Telugu

Views : 76872

Likes : 439

DisLikes : 29

Published Date : 2017-07-15T16:12:22.000Z

Watch : Hanuman Chalisa is the most Powerful Expression Enjoy And Stay Connected With Us!! Visit Our Official Website: http://www.namaste.in/ Download Namaste Android App: https://goo.gl/ML5l8Q Subscribe to Our Youtube Channel : https://goo.gl/Hfxh4M Follow Us on Twitter: https://twitter.com/NamasteCinema Like Our Page For More Updates: https://www.facebook.com/NamasteEntertainment/ For More Entertainment/Gossips/News/Health/Bhakthi : Who AM I - https://goo.gl/Ljfqx4 Entertainment - https://goo.gl/uUf0Fz Movie Gossips - https://goo.gl/DMhuQn News - https://goo.gl/qF3vwY Bhakthi - https://goo.gl/8aWuUB Health - https://goo.gl/bqxDAl Namaste Telugu YouTube Channel gives you the latest and most updated info on Film Industry happenings, news updates, health and fitness related tips, personality improvement measures and other inspiring stories. Not only latest exclusive stories, detailed expert analysis of relevant news will be an important facet of this channel. As we keep you informed about latest updates, we will also entertain you with the most funny comedy skits produced exclusively for you here. As many more interesting webisodes are being planned along with exclusive series, Namaste Telugu is soon to become a ‘Pakka Local’ – ‘Pakka Permanent Habit’ of viewers spread across.Don’t miss out anything from us, subscribe NOW as we promise nothing but the best for our viewers ! Namaste App now available on Google Play Store @ https://goo.gl/9v5832 Offered By - Namaste Online Pvt.Ltd.
    

Channel Title : Everybody Productions

Views : 18920948

Likes : 79704

DisLikes : 6130

Published Date : 2015-05-14T16:23:23.000Z

AUDIO/VIDEO DOWNLOAD LINK https://goo.gl/k4obZ8 HANUMAN CHALISA SUPER FAST HD | हनुमान चालीसा | Hanuman Chalisa (Full Song) SUBSCRIBE For The Best Bhakti Songs https://goo.gl/YL9iqn MOST POPULAR HANUMAN BHAJANS सबसे लोकप्रिय हनुमान भजन https://goo.gl/6A41eB POPULAR RAM BHAJANS लोकप्रिय राम भजन https://goo.gl/WEpEiK POPULAR SHIV BHAJANS - लोकप्रिय शिव भजन https://goo.gl/5Jc8xg POPULAR KRISHNA BHAJANS लोकप्रिय कृष्णा भजन https://goo.gl/CWFVwS DHAN PRAPTI MANTRAS | धनप्राप्ति मंत्र https://goo.gl/hrNNyt POPULAR DURGA BHAJANS लोकप्रिय दुर्गा भजन https://goo.gl/VkDZm5 POPULAR LAXMI BHAJANS लोकप्रिय लक्ष्मी भजन https://goo.gl/1C9SSp POPULAR DEVI BHAJANS देवी शक्ति को नमन https://goo.gl/GvT8mi शनिवार स्पेशल भजन Shanivaar Special Bhajans https://goo.gl/xadg45 SUPERFAST POWER MANTRAS सुपरफास्ट शक्तिशाली मंत्र https://goo.gl/EC1vVc (EXCLUSIVE) HANUMAN CHALISA IN VARIOUS LANGUAGES (LYRICS) | विभिन्न भाषाओं में हनुमान चालीसा https://goo.gl/DxSq7q Hanuman Chalisa Superfast is the only Complete Hanuman Chalisa recited in 4 minutes by Shri Brijesh Shandilya with utmost perfection, devotion and articulate singing. PLEASE LIKE, SHARE & SUBSCRIBE OUR CHANNEL http://www.youtube.com/c/EverybodyProductions FAVOURITE PICKS 1. Large Hanuman Idol http://amzn.to/2mMG4Ch 2. Ram Darbar http://amzn.to/2mL990U 3. Ramayana (Hindi) by Valmiki http://amzn.to/2DMvG5G 4. Sri Ramcharitmanas by Goswami Tulsidas http://amzn.to/2DoaC8t 5. Lord Hanuman T Shirts http://amzn.to/2FqLgrD यू ट्यूब पर सबसे अच्छा आध्यात्मिक संगीत https://goo.gl/YL9iqn" BEST SPIRITUAL MUSIC ON YOU TUBE https://goo.gl/YL9iqn HANUMAN CHALISA SUPER FAST HD “SIYAVAR RAMCHANDRA KI JAI | PAWAN SUT HANUMAN KI JAI” PLEASE LIKE, SHARE & SUBSCRIBE OUR CHANNEL http://www.youtube.com/c/EverybodyProductions AUDIO DOWNLOAD LINKS: (Amazon MP3) https://goo.gl/mnhYYE (Apple - itunes) https://itun.es/in/VbG0kb Listen Hanuman Chalisa Superfast On Saavn.com https://goo.gl/KYvzB2 Listen Our Other Bhajans On Saavn https://goo.gl/rvivb5 POET goswami tulsidas SINGER brijesh shandilya MUSIC kuldeep shukla ANIMATION DIRECTOR digvijay singh ADVISOR vinod acharya ASSOC PRODUCER reshmita das PRESENTER ravi khanna LABEL everybody productions #hanuman #hanumanchalisa #hanumanji #bajrangbali #hanumantemple #balaji #mehandipurbalaji #shriram #lordhanuman
    

Channel Title : sista abhiram

Views : 4940

Likes : 27

DisLikes : 6

Published Date : 2017-04-26T17:02:23.000Z

Hanuman chalisa in Telugu with lyrics
    

Channel Title : Aditya Devotional

Views : 28807

Likes : 128

DisLikes : 19

Published Date : 2015-12-26T11:54:30.000Z

Listen to Sri Hanuman Chalisa & Other Hanumath Stothras. Click Here to Share on Facebook : http://on.fb.me/1OkiKWQ Enjoy and stay connected with us!! ►Subscribe us on Youtube : http://bit.ly/AdityaDevotional ►Like us : http://www.facebook.com/adityamusicde... ►Like us: http://www.facebook.com/adityamusic ►Follow us : http://www.twitter.com/adityamusic ►Circle us : https://plus.google.com/+adityadevoti... ....................................................................................................... 00:10 Sri Hanumath Pancharathnam 07:08 Sri Hanuman Chalisa 09:15 Sri Hanuman Aarathi 22:37 Sri Hanumath Stothra 26:00 Sri Hanumath Dandakam 31:28 Sri Hanumath Astothara Satanama Stotram 34:55 Sri Apadhoodharana Hanumath Stotram 38:23 Sri Hanumath Bhujanga Stotram 45:00 Sri Hanumath Stothram 49:20 Sri Panchamukha Hanumath Stotram 53:19 Jaya Hanuman Album Name: Sri Hanuman Chalisa & Other Hanumath Stothras Artist's: Bombay Sisters ............................................................................................................. SUBSCRIBE Aditya Music Channels for unlimited entertainment : ► For Latest Telugu Music : https://www.youtube.com/user/adityamusic ►For New Movies in HD : http://www.youtube.com/Adityamovies ►For Songs with Lyrics : https://www.youtube.com/AdityaMusicNM... ►For Devotional Songs : http://www.youtube.com/AdityaDevotional ►For Kids Educational : http://www.youtube.com/AdityaKids © 2015 Aditya Music India Pvt. Ltd.
    

Channel Title : BHAKTHI SONGS | BHAKTI SONGS

Views : 2213

Likes : 23

DisLikes : 3

Published Date : 2018-03-05T23:30:00.000Z

SUBSCRIBE To Subscribe MY3 BHAKTHI SONGS CHANNEL https://www.youtube.com/channel/UCYsJHFT8ghZZh5ElMo-2hPw?sub_confirmation=1 For more Information on WWW.MY3MUSIC.COM www.shanthiinfo.com BHAKTHI SONGS PLAYLISTS https://www.youtube.com/user/my3bhakthisongs/playlists Pinterest https://www.pinterest.com/my3bhakthisongs/ FACE BOOK https://www.facebook.com/my3bhakthisongs GOOGLE PLUS https://plus.google.com/+my3bhakthisongs/videos GOOGLE BLOG http://thedivine4u.blogspot.in/ TWITTER https://twitter.com/my3bhakthisongs
    

Channel Title : Shivaranjani Music

Views : 5531

Likes : 23

DisLikes : 3

Published Date : 2016-02-06T05:50:27.000Z

Listen to Mesmerizing the ultra of Anjanna Charitra Part-1/Naama Ramaranam/Jai Shri Hanuman Chalisa/Lord Hanuman/Hanuman Bhajana Songs/Bajrangbali/Telugu Devotional Songs/Hanuman Chalisa/SP Balasubramaniam Hanuman Songs/Sri Prasanajeyam/Sri Hanuman Amrutha Varshni/Kondagattu Anjanna Songs/Sree Anjanna Sannidhi/Jai Jai Hanuman Lord Hanuman Songs From the album of "Anjanna Charitra Part -1". Hanuman was born to the vanaras. His mother Anjana was an apsara who was born on earth due to a curse. She was redeemed from this curse on giving birth to a son. The Valmiki Ramayana states that his father Kesari was the son of Brihaspati, he was the King of a place named Sumeru.Anjana performed intense prayers lasting 12 long years to Shiva to get a child. Follow us on: For More Devotional Melodies Subscribe - http://bit.ly/1W1W3Hf Facebook - http://goo.gl/cyWrlX Twitter - http://goo.gl/kcl4lv
    

Channel Title : Raghuram Jayapathi

Views : 148804

Likes : 679

DisLikes : 33

Published Date : 2010-03-07T14:37:29.000Z

Small clip from Hanuman Chalisa by MS Rama Rao.
    

Channel Title : Leo Multimedia

Views : 264048

Likes : 679

DisLikes : 79

Published Date : 2015-04-03T10:15:01.000Z

The Hanuman Chalisa literally Forty chaupais on Hanuman is a Hindu devotional hymn (stotra) addressed to Hanuman.It is traditionally believed to have been authored by 16th-century poet Tulsidas in the Awadhi language,and is his best known text apart from the Ramcharitmanas.The word "chālīsā" is derived from "chālīs", which means the number forty in Hindi, as the Hanuman Chalisa has 40 verses (excluding the couplets at the beginning and at the end). Hanuman is a vanara (a monkey-like humanoid deity), a devotee of Rama, and one of the central characters in the Sanskrit epic Ramayana. Folk tales increasingly eulogise the powers of Hanuman, and he is considered by many to be an avatar of the god Shiva.The qualities of Hanuman – his strength, courage, wisdom, celibacy, devotion to Rama and the many names by which he was known – are detailed in the Hanuman Chalisa.There are more temples devoted to Hanuman than any other deity in India, and recitation or chanting of the Hanuman Chalisa is a common religious practice. Subscribe for Devotional content - http://goo.gl/drHUZ1 To stay connect with us – Devotional : https://www.youtube.com/user/e3bhakth... For Entertainment visit us : http://e3talkies.com/ Like us: https://www.facebook.com/e3talkies Follow us : https://twitter.com/e3talkies Circle us : http://goo.gl/WLYk1e
    

Channel Title : Telugu Pravachanams

Views : 13832

Likes : 74

DisLikes : 6

Published Date : 2014-12-16T00:32:46.000Z

Hanuman Chalisa (Part-4 of 11) Pravachanam By Sri Samaveda Shanmukha Sharma
    

Channel Title : My3 Music

Views : 1128

Likes : 9

DisLikes : 1

Published Date : 2018-05-22T01:00:02.000Z

Listen to the enchanting and mesmerizing tunes of Lord Hanuman Lord Sri Hanuman Sri Anjaneyam Sri Anjaneya Swamy. For More Devotional Songs: Lakshmi Devi Devotional Hits:https://bit.ly/2CekSQw Lord Ayyappa Devotional Hits: https://bit.ly/2PXQ2OS Lord Lakshmi Narasimha Swamy Devotional Hits: https://bit.ly/2NIllvD Lord Sri Rama Devotional Hits: https://bit.ly/2Nd6nRk Lord Venkateswara Swamy Devotional Hits: https://bit.ly/2wCxZEV Lord Sri Anjaneya Devotional Hits: https://bit.ly/2NGBHF1 Lord Sai Baba Devotional Hits: https://bit.ly/2Pwuisf Lord Shiva Devotional Hits: https://bit.ly/2NBgac Lord Ganesh Devotional Hits: https://bit.ly/2owNue2 Lord Sri Krishna Devotional Hits:https://bit.ly/2N7WFzC Ayyappa Swamy Devotional Hits: https://bit.ly/2MMvta8 Lord Murugan Devotional Hits: https://bit.ly/2PyuaJ3 Lord Ganapathi Devotional Hits: https://bit.ly/1FNxGUd Lord Balaji Devotional Hits: https://bit.ly/2NKqN0P For More Devitional Songs Subscribe To - http://www.youtube.com/user/my3music?sub_confirmation=1

YouAPI-2


Facebook Page Like Box ::